– Opplever at vi har god kontakt med tannhelsetjenesten

Tone Elise EngGalåen 

Camilla Grude er avdelingsleder for barneverntjenestens mottak i Sandnes kommune. Mottaket tar imot alle bekymringsmeldingene som kommer inn til kommunen.

– Vi får inn en del bekymringsmeldinger fra tannhelse­tjenesten i Sandnes og opplever at vi har god kontakt. Ofte handler det om at pasienten ikke har møtt til time. I veldig mange tilfeller skyldes dette at familien er flyttet ut av kommunen uten å melde adresseforandring til Folkeregisteret. Men vi får også meldinger der det er gjort funn som skaper bekymring, forteller Grude.

– Tannhelsepersonell savner en mer utfyllende tilbakemelding på bekymringsmeldingene de sender inn, for eksempel hvilke tiltak som eventuelt har blitt satt i verk?

– Barneverntjenesten skal alltid gi tilbakemelding om at meldingen er mottatt, om den er henlagt, eller om den blir en del av barneverntjenestens videre undersøkelser. Informasjon utover det kan vi normalt ikke gi, da tannlegen eller tannpleieren ikke er part i saken. Det må i så fall være etter at det er gitt samtykke til å dele slik informasjon, noe barneverntjenesten vil søke å få dersom det vurderes hensiktsmessig opp mot tannlegens videre arbeid med pasient og foreldre. Loven sier også at som offentlig tjenestemann må du melde fra skriftlig, sier Grude.

Vil bidra med opplæring

– Tannhelsepersonell kan kvie seg for å melde fra til barnevernstjenesten hvis de er usikre på om det faktisk foreligger omsorgssvikt. Kan et tverrfaglig utredningsteam være en mellomstasjon for flere undersøkelser før det eventuelt meldes videre til dere?

– Jeg tror en slik instans kan virke forsinkende. Finnes det for eksempel indikasjoner i munnhulen på seksuelle overgrep eller barnet kommer med uttalelser av alvorlig karakter, er det lett å forstå at det hører hjemme på vårt nivå. Men i barnevernstjenesten er vi gode på å undersøke alle bekymringsmeldingene vi får inn, også de som fører til henleggelse, sier Grude.

– For tannhelsepersonell kan det være svært krevende å ta samtalen med foreldrene ved mistanke om omsorgs­svikt. Kan barneverntjenesten bidra med opplæring på dette området?

– Helt klart! Vi har bred kompetanse på området, det er stort sett vanskelige samtaler vi tar. Barneverntjenesten er åpne for å bidra med både undervisning og arbeidsgrupper med dette som tema. Ta kontakt med oss, oppfordrer Grude.

Bedre enn sitt rykte

– Det er fra tid til annen oppslag i mediene med til dels sterk kritikk av barnevernstjenesten, særlig i forbindelse med omsorgsovertakelse. Hva tenker du om at tannhelsepersonell kan være farget av slike oppslag og derfor nøler med å si ifra?

– Det er trist at barnevernstjenesten har et slikt rykte, og at fagpersoner vi er avhengige av å samarbeide med også kan ha en slik oppfatning av oss. Det er stort sett én side som kommer frem i mediene. Jeg håper at tannhelse­tjenesten har tillit til at barnevernstjenesten setter inn tiltak i henhold til lovverket, og med den hensikt å hjelpe barn til en bedre situasjon, sier Grude.

– Kan det være at tannhelsepersonell ikke har fått nok informasjon om hvordan barneverntjenesten faktisk jobber, om hvordan dere tar imot og behandler de bekymringsmeldingene dere får inn?

– Jeg tenker at bedre informasjon om dette absolutt kan være hensiktsmessig og føre til et bedre samarbeid mellom tjenestene. Sett fra vår side kan fagspråket tannhelsepersonell bruker i sine bekymringsmeldinger være vanskelig å forstå. Vi har alt å vinne på å bli bedre kjent med hverandres rutiner og arbeidsmetoder, det gir større tillit, sier Grude.