Spør advokaten

Gradert sykemelding pluss egenmelding for sykt barn

JohnFrammer 

Advokat og forhandlingssjef i NTF

Vi har en sekretær på klinikken som er gradert sykemeldt i 50 prosent. I forrige uke var hun hjemme med sykt barn og mener hun kan bruke egenmelding for dette. Kan hun det?

Svar:

Ja, arbeidstaker kan benytte egenmelding for sykt barn sammen med gradert sykemelding for egen sykdom. Dette er ytelser i henhold til to forskjellige kapitler i folketrygdloven og kan derfor kombineres. Eget fravær vil her være dokumentert med gradert sykemelding etter bestemmelser i kapittel 8. Man kan i tillegg benytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom for å dokumentere dette fraværet etter bestemmelser i kapittel 9.

Dersom arbeidstaker benytter slik egenmelding som dokumentasjon har arbeidstaker rett på omsorgspenger. En forutsetning er at vedkommende ikke har brukt opp antall stønadsdager. (Ved omsorg for ett barn kan man benytte opptil 10 stønadsdager for hvert kalenderår. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 stønads­dager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet stønadsdager til henholdsvis 20 og 30).

Det er ikke anledning til å benytte egenmelding for egen sykdom sammen med gradert sykmelding. Dersom vedkommende selv blir ytterligere syk må vedkommende på nytt til legen for å få en ny gradering eventuelt en 100 prosent sykemelding for det aktuelle tidsrommet.