Arbeidsliv

Endring i reglene om bedriftshelsetjeneste (BHT)

Lin MuusBendiksen 

Spesialrådgiver i NTF

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3. Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanse for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Virksomheter som tilbyr helsetjenester, herunder offentlig og privat tannhelsetjeneste er blant de bransjene som er pålagt å være tilknyttet en godkjent BHT. Dette fremkommer av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. Tannlegebransjen har hatt et slikt pålegg siden 2010.

Det er altså arbeidsgivere som har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Enkeltpersonsforetak uten ansatte er unntatt fra plikten til å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. Det samme gjelder AS uten andre ansatte enn aksjeselskapets eier.

Fra 1. januar 2023 ble reglene for bedriftshelsetjenesten endret. Regelverksendringen for bedriftshelsetjenesten (BHT), medfører ingen endring i hvilke virksomheter som plikter å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste.

Endringene i forskrift om administrative ordninger som trådte i kraft 1. januar 2023 er blitt gjort for å tydeliggjære BHTenes formål og rolle. Bedriftshelsetjenestene skal først og fremst bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene. Hvordan arbeidsgiver skal bruke bedriftshelsetjenesten er nærmere beskrevet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Arbeidstilsynet har sendt melding om at de vil kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. Videre uttaler Arbeidstilsynet at de vil kontrollere om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.

På Arbeidstilsynets nettsted, Arbeidstilsynet.no, finnes en oversikt over godkjente bedriftshelsetjenestebedrifter. Det er grunn til å tro at det kan være en del prisforskjell mellom de ulike tilbyderne, og mange BHTer tilbyr også tilleggstjenester utover de lovpålagte tjenestene. NTF anbefaler derfor at man sammenligner priser og tjenester før man inngår en avtale.