På valg 2023

NTFs representantskap skal velge nytt hovedstyre i slutten av november. Tidende har spurt de aktuelle kandidatene om hva de ser som hovedutfordringer og hva de eventuelt vil prioritere i sitt arbeid som øverste tillitsvalgte i NTF.

NTFs hovedstyre teller i dag ni medlemmer, og er foreslått redusert til syv. Hvorvidt antallet hovedstyremedlemmer skal reduseres fra og med kommende periode bestemmes av NTFs representantskap 2023, før hovedstyremedlemmene velges.

Valgkomiteen er kommet med to innstillinger. Her presenterer vi kandidatene i innstillingen som er laget for et hovedstyre med ni medlemmer.

To hovedstyremedlemmer er allerede valgt av henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg (SF) og Sentralt næringsutvalg (SNU).

NTFs representantskapsmøte, som skal velge ytterligere fem eller syv hovedstyremedlemmer, finner sted på Gardermoen 24.–25. november.

Heming Olsen-Bergem

(Presidentkandidat, gjenvalg. Har sittet fire hovedstyreperioder hvorav en som visepresident og en som president.)

Foto: Kristin Aksnes

Alder: 54 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Spesialist oral kirurgi og oral medisin, UiO 2005. PhD UiO, 2015, Linjelederutdanning 2020 og HMS 40-kurs 2020.

Praksis: Privat praksis, Halden og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold, Fredrikstad 1997–1998. DOT Troms, Sjøvegan 1998. Privat praksis Oslo, 1999–2000. Instruktørtannlege UiO 1999–2005. Universitetslektor UiO 2006–2015. Privat spesialistpraksis Drammen 2003–2020. Forsvarets sanitet fra august 2015–. Leder spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin, UiO 2016–2019. Førsteamanuensis, IKO, UiO, 2016–. Spesialisttannlege ved ØNH/kjevekirurgi, Vestre Viken HF, Drammen sykehus 2016–2021. Sjef for Institutt for militær epidemiologi og for Forsvarets helseregister 2021–

Foreningserfaring: Styremedlem Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin 2008–2010. Leder Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin (NFOKOM) 2010–2016. Nestleder NFOKOM 2016–. Styremedlem ITI Norge/Sverige 2012–2016.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

–NTF og medlemmene har i mange år ønsket munnen tilbake i kroppen. Nå er det mange faktorer som peker i den retningen. Norge har skrevet under på at munnhelse skal være en integrert del av helse, og man kommer dermed ikke utenom at den helhetlige tannhelsetjenesten, offentlig og privat, må få mer samhandling og en eller annen form for integrering med resten av helse- og omsorgstjenesten. Dermed vil den kommende NOU om fremtidens tannhelsetjeneste være den absolutt største utfordringen for NTF i tiden fremover. Den er ferdig i juni neste år. Det betyr at vi frem til da skal påvirke utvalget til det beste for våre pasienter og dermed våre medlemmer, at vi skal agere når høringen kommer, og at vi skal være en tydelig stemme frem mot stortingsvalget 2025. Jeg er ikke sikker på hvor store endringer det blir, men jeg er sikker på at det blir endringer. Så må NTF være der for medlemmene sine slik at dette blir gode endringer. Samtidig med at utvalget arbeider skjer det endringer i tannhelsetjenesten som er drevet av markedsendringer og av politikere. Det utfordrer NTF som foreningen for alle tannleger. Det er viktigere enn noensinne at vi står samlet. Det er jeg sikker på at vi skal håndtere.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– NTF må selvsagt håndtere den største utfordringen som nevnt over. Det betyr at vi skal være en tydelig stemme i det politiske ordskiftet, at vi skal dokumentere, forklare og fremvise de gode løsningene for god munnhelse i Norge. Det betyr også at vi må være fremoverlent og på noen områder selv drive prosessen mot en bedre tjeneste. Vi har i forrige periode pekt på spesifikke grupper i samfunnet som ikke har fått de rettighetene de burde ha hatt. Det skal vi fortsette med. Vi må være en forening som blir regnet med i samfunnet, av styresmaktene og av medlemmene. Vi må sørge for at munnhelse alltid er med når helse skal diskuteres. Vi må også sørge for at medlemmene har det bra på jobb, at rettighetene deres ivaretas og at de får den støtten de trenger av NTF. Vi må gi medlemmene muligheter til å utvikle seg og etterutdanne seg. Vi må gi dem gode medlemstilbud på viktige ting i livet som finans og forsikring, og vi må gi dem støtteordninger når livet er mer utfordrende enn man ønsker. Det blir viktig at medlemmer som eier, leier og er ansatt, uavhengig om det er i fylkeskommunen eller i privat sektor, får og opplever at de får den støtten de trenger der de er. Så vil jeg spesielt trekke frem universitetene og de som arbeider der. Det blir ingen god tannhelsetjeneste, uansett hvordan den nå blir, dersom vi ikke får utdannet gode tannleger. Vi trenger gode lærere og vi trenger gode forskere som kan drive faget vårt videre. NTF må jobbe spesielt for at rammevilkårene for de universitetsansatte bedres.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg stiller til valg som president. Da har jeg ansvaret for at hele arbeidsprogrammet som representantskapet har bestemt blir svart ut. Jeg vil derfor ikke peke på en bestemt del. Det som er viktig for representantskapet er viktig for meg.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg stiller til gjenvalg som president og kjenner at dette er noe jeg virkelig ønsker å bruke tid og krefter på. Jeg kjenner på et stadig større engasjement, mer energi, og en stadig større forståelse for hvor utfordringene ligger. Jeg er blitt mer frimodig overfor de som sitter med makten til å gjøre noe, og jeg ønsker å strekke meg stadig lenger til det beste for både våre pasienter og for våre tannleger. Jeg er blitt god på å se hva jeg ikke kan, og hva jeg ikke er så god på. Jeg er god på å skape allianser og godt samarbeidsklima, og jeg tror jeg er god på å gjøre andre gode. Jeg har stor tillit til kunnskapen hos våre medlemmer, hos våre sekretariatsansatte, våre tillitsvalgte, og hos våre samarbeidspartnere. Jeg er blitt en god lytter og vil svært gjerne høre på gode råd. Jeg håper mange vil komme med råd i neste periode hvis jeg får fornyet tillit til å representere alle medlemmene i NTF. Jeg har skikkelig lyst til dette!

Ralf Husebø

(Visepresidentkandidat, gjenvalg. Har sittet fire hovedstyreperioder, tre som leder av Sentralt næringsutvalg (SNU) og en periode som visepresident.)

Alder: 54 år

Utdanning: Cand.odont. Universitetet i Bergen (UiB) 1995.

Praksis: Praksiseier i Sandnes 1998–

Foreningserfaring: Verneombud i Sandnes tannhelsedistrikt 1997–1998, medlem PTL-styret 1998–1999. Leder PTL Rogaland 1999–2001. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2001–2002. Leder Landsmøtekomiteen (Stavanger) 2006, 2002–2007. Nestleder i Rogaland Tannlegeforening 2007–2009. Leder i Rogaland TF 2009–2011. Vara til NTFs hovedstyre 2010–2015. Leder i SNU 2015–2021. Styremedlem i Akademikerne Næring 2017–2021.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Tannhelseutvalget leverer sin rapport om åtte måneder. I etterkant av det er det sannsynlig at regjeringen vil legge frem forslag til endringer i tannhelsetjenesten. Det vil være svært viktig for NTF å sørge for at endringer vil være positive for både pasienter, tannleger og samfunnet. Jeg ser for meg at den oppgaven vi står foran her blir stor og krevende, og at dette blir det aller viktigste i årene som kommer.

Skal vi ha håp om å bli hørt så må vi som forening stå samlet. Det blir derfor også viktig at våre medlemmer føler seg hørt og ivaretatt av NTF.

I tillegg må vi fortsette å levere kurstilbud til våre medlemmer. Livslang læring er viktig for alle, også tannleger.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– Vi må fortsette å være premissleverandør i tannhelsepolitiske saker. Det er viktig å jobbe langsiktig pg målrettet med påvirkningsarbeid innenfor tannhelse, slik at vi kan få best mulig tannhelse (og dermed helse) til befolkningen. I kommende periode vil dette være særdeles viktig, som nevnt på forrige spørsmål.

Kurstilbudet vi leverer må videreutvikles, og medlemssystemet forbedres.

Så må vi alle bidra til å bedre miljøet. NTF må derfor gjøre en jobb innenfor «green dentistry», slik at det blir lettere for alle våre medlemmer å ta gode valg for både pasienter, klinikker og miljøet.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Hele arbeidsprogrammet er viktig, og som visepresident skal jeg selvfølgelig jobbe aktivt for alle punktene.

Når det er sagt så er det klart enkelte punkter som jeg er mer engasjert i:

 • å styrke tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtopplæringen slik at det er attraktivt for medlemmene å være tillitsvalgt

 • å fronte tannlegers interesser overfor politiske miljøer, myndigheter og fagmiljøer

 • å ivareta tannlegers interesser i yrkes- og arbeidslivsrelaterte spørsmål

 • å ivarte den faglige autonomien til assistenttannleger og ansatte tannleger i både offentlige og private virksomheter

 • at etterutdanning for tannleger skal være lovpålagt og offentlig finansiert

 • at våre medlemmer har en høy etisk standard

 • å stimulere tannleger til å være praksiseiere og tilrettelegge slik at eierskapet blir enklere, og særlig fremme næringsinteressene for små- og mellomstore tannlegeeide klinikker.

 • å ivareta tannlegers interesser og rettigheter i investor­eide tannlegevirksomheter.

 • at tannhelsetjenesten skal gi hele befolkningen et godt og likeverdig tjenestetilbud av høy kvalitet

 • at offentlig finansiering av tannhelsetjenester må økes og innrettes slik at sosial ulikhet i munnhelse motvirkes.

 • at privat tannhelsetjeneste må anerkjennes som en sentral aktør i folkehelsearbeidet, slik at ressurser, kompetanse og personell i privat sektor fortsetter å inngå som en viktig del av en samlet tannhelsetjeneste.

 • at miljø og bærekraft må inkluderes i undervisningen ved norske odontologiske læresteder.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har lang erfaring i NTF, men også innen andre organisasjoner. Er samfunnsengasjert, og mener at vi alle må ta ansvar om vi skal ha et godt samfunn. Derfor mener jeg også at vi av og til må løfte blikket litt og ikke bare se på oss selv. Ellers er jeg løsningsorientert, men ikke redd for å stå på mitt standpunkt om jeg mener det er prinsipielt viktig.

I tillegg kjenner jeg privat sektor godt, da jeg har drevet min egen praksis i 25 år nå. Men jeg har også erfaring fra offentlig sektor.

Jeg har et stort engasjement for pasientene våre, men også for hele tannlegeyrket og alle medlemmene i NTF.

Linn Katariina Henriksen

(Hovedstyremedlem, gjenvalg. Har sittet to hovedstyreperioder)

Alder: 42 år

Utdanning: NMH Oslo/BI Tromsø 2000–2003 Markedsføring og økonomi; Cand. odont, Universitetet i Tromsø 2013; BI Oslo, Helseledelse 2021–2022

Praksis: 1998–2011 Ferievikar/pleiemedhjelper Ibestad sykehjem og hjemmetjeneste. 2000–2002 Assistent/pleiemedhjelper, Ullevål sykehus. 2002–2009 Assistent/pleiemedhjelper, Kreftavdelingen UNN Tromsø. 2004–2006 Assistent, Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune. 2009–2013 Assistent/pleiemedhjelper Kar/thorax, kirurgisk avdeling, UNN Tromsø.2013–2022 tannlege DOT Troms Fylkeskommune, Ibestad tannklinikk. 2023– Klinikkleder/tannlege Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge, TkNN

Foreningserfaring: Tillitsvalgt UTV Troms 2017–2019. Valgkomité Troms Tannlegeforening 2019. Nestleder UTV Troms og forhandlingsleder lokale lønnsforhandlinger 2020–2022. NTFs hovedstyre, styremedlem 2020–

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Jeg tror den største utfordringen fremover er at det vil komme endringer i vårt helsesystem, inkludert endringer i rettigheter, finansiering og organisering. Dette ser vi allerede nå, før Tannhelseutvalget har konkludert og levert sitt arbeid. Det er viktig at NTF jobber for å sikre at medlemmenes interesser blir ivaretatt gjennom endringsprosessene som kommer. Det blir spennende, men på ingen måte en enkel øvelse. Medlemmene våre er bredspektra, og tjenesten kompleks. Det gjør at NTF er helt avhengig av kommunikasjon med medlemmene, og jeg håper at våre medlemmer benytter muligheten og forstår viktigheten av å kommunisere med oss. Det er mitt og ditt ansvar. Vi må stå samlet nå, og snakke med hverandre mer enn før. Det er avgjørende for å oppnå den påvirkningskraften vi vil trenge for positive gjennomslag, som ivaretar medlemmenes interesser. Samtidig som vi er helsepersonell, jobber i helsetjenesten og setter pasientens behov først. NTF skal ha flere behov, interesser og hensyn i hodet samtidig. Jeg mener det er avgjørende at hovedstyret i størst mulig grad representerer det mangfoldet vi finner i medlemsmassen. Det håper jeg vi kan verne om. Nå gjelder det mer enn før.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– Det er stor sannsynlighet for at den neste valgperioden blir veldig viktig for fremtidens tannhelsetjeneste. Det må vi rigge oss for, og jobben er godt i gang. I NTFs sekretariat og for hovedstyret er det to oppgaver som jeg tror er spesielt avgjørende. Den første oppgaven er politisk påvirkning. Det mener jeg vi har vært gode på i perioden som har gått, hvor vi har fremmet folkehelseinitiativer som har satt søkelys på tannhelse, men også samarbeidet med andre helseorganisasjoner for å forbedre den generelle helsen i samfunnet. Vi har vært og er gode på nettverks -og alliansebygging, i tillegg til å snakke med myndigheter og politikere fra alle partier fra ytterkant til ytterkant og deltatt der de er. NTF skal ikke fremstå partipolitisk i vår kommunikasjon, og det blir enda viktigere videre. Jobben vi i foreningen gjør, gir kun mening når vi jobber sammen med dere, medlemmene våre. Dere er den andre avgjørende faktoren. Det er medlemmene som er NTF. Den norske tannlegeforening er ikke NOEN. Det er deg. For at vi skal vite hva du mener må du ytre deg der vi kan høre deg. Og hvor er det? Det er i lokalforeningen, studentforeningen, spesialistforeningen, i presidentens time, til UTV, på e-post til hovedstyret, presidenten, meg, de andre styremedlemmene. På representantskapsmøtet. Aller først på generalforsamlingene. Vi skal legge til rette for demokratiske prosesser som sikrer involvering og eierskap til NTF og vår politikk. Du må møte opp. Du, og alle du kjenner som er medlem, kan til og med stille til valg. Rekke opp handa. Si hva du mener, eller skriv det i en e-post. Først da kan NTF være din fagforening, den som bidrar til løsninger for fremtiden som du kan være fornøyd med. Der har både du, jeg og vi som forening en jobb å gjøre.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy, hvor representantskapet setter overordnede rammer og mål som gir retning, men også handlingsrom og fleksibilitet til hovedstyret gjennom perioden. Jeg synes det er vanskelig å skulle velge ett område når disse er utdanning, undervisning, forskning, fag, kvalitet, kompetanseutvikling, etikk, næringspolitikk, tariffpolitikk, folkehelse, tannhelsetjenesten, organisasjonen, samhandling, e-helsetjenester, miljø, bærekraft, internasjonalt samarbeid og forpliktelser og så videre. Hva er viktigere enn det andre? Arbeidsprogrammet er bygget opp av områder som henger sammen, hvor ett område påvirker det andre, som utfyller og går gjennom hverandre. Som medlem av UTV kan en med fordel være spesielt engasjert i tariffpolitikk, men i hovedstyret må vi være opptatt av helheten, som alle områdene i arbeidsprogrammet sammen danner. Jeg er opptatt av å nå alle målene som representantskapet setter for mitt arbeid i hovedstyret.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Gjennom min tjeneste som tannlege i distriktet, langt unna privat sektor og tannlegespesialister, fikk jeg bred erfaring med behandling av alle pasientgrupper. I denne perioden var jeg også aktiv som kommunepolitiker, og fikk innsikt i hvordan politikk utvikles både lokalt, regionalt og nasjonalt. Jeg brenner for at alle individer skal ha lik rett og tilgang til nødvendig tannbehandling, uavhengig av deres økonomiske situasjon, geografiske plassering, alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller andre faktorer. Tannhelse er en viktig del av generell helse, og alle må få like gode muligheter til å oppnå og opprettholde god munnhelse, og til å motta nødvendig tannbehandling når behovet oppstår. Gjennom to perioder som medlem av hovedstyret har jeg fått innsikt, oversikt over og forståelse for hele tjenesten vår, også privat sektor hvor de fleste av våre medlemmer har sin arbeidshverdag. Møtene, menneskene, debattene, uenighetene og enighetene har utviklet meg som styremedlem. Jeg har forstått at hverdagen for våre medlemmer i Oslo sentrum og for de som jobber utenfor, som i nord hvor jeg holder til, er forskjellig. Jeg har lært at helsefeltet vi jobber i er i endring, og at det vi har sett av endring de siste årene sannsynligvis bare er begynnelsen. Noen endringer er positive, noen setter tjenesten vår under press og andre aner vi ikke hva innebærer. I den perioden vi er på vei inn i er det viktig at vi lytter til hverandre, og bruker tid på å sette oss inn i og forstå hverandres utgangspunkter og perspektiver. Det er noe jeg også har med meg i bagasjen fra både politikken, lederutdanningen på BI, og fra jobben min som leder på en stor tannklinikk med mange ulike yrkesgrupper, som hele tiden utfordrer meg og bidrar til ny innsikt. Mitt samfunnsengasjement er sterkt, og jeg har god oversikt over norsk politikk, samfunnsutvikling og dagsorden. Jeg er overbevist om at NTF skal klare å balansere hensynet til både pasienter og medlemmene våre i tiden vi nå går inn i. Med erfaring fra klinikk, ledelse, beslutningstaking, kommunepolitikk, tillitsvalgtarbeid lokalt og to perioder som medlem av hovedstyret håper jeg på, dersom jeg får tillit av representantskapet, skal jeg bidra til å styrke organisasjonen, lytte til medlemmene våre, påvirke poltikken i positiv retning, bryte meninger med mine styrekollegaer til det beste for foreningen i den tøffe arbeidsperioden vi nå går i møte. Jeg er klar og veldig motivert for en ny periode som hovedstyremedlem, og kan bare håpe på tillit fra dere.

Ellen Cathrine Mork-Knutsen

(Hovedstyremedlem gjenvalg. Har sittet én hovedstyreperiode)

Alder: 59 år

Utdanning: Cand.odont. UiO 1990; Samfunnsodontologi, NHV Gøteborg 93; Folkhälsovetenskap, NHV- 95; Organisasjonsadferd og ledelse, Handelshøyskolen BI, 2013; Ledelse, Høgskolen i Østfold, 2015; Eksamen NOFOBI 2018; Helseledelse, BI 2019; Consulting, BI 2020; Master i organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI 2020; Kompetansekurs i implantatprotetikk, UiO, 2021

Praksis: Distriktstannlege Sykkylven 1990–1991 og Rendalen 1991–1993, Privatpraktiserende tannlege, medeier og leder av tannhelsesenter i Halden 1993–

Foreningserfaring: Leder OTL Hedmark 1991–1993; Leder PTL Østfold 1994–1997; Varamedlem til PTE-styret 1995–1999; Diverse verv i Østfold Tannlegeforening 1994–2000; Leder Østfold Tannlegeforening 2000–2003; Varamedlem til NTFs hovedstyre 2001–2003; Varamedlem til NTFs hovedstyre 2020–2021; Hovedstyremedlem 2021–2023

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Organisering og finansiering av tannhelse er en utfordring. Per i dag skal vi forholde oss til en organisering som stadig er i endring. NTF fungerer som vaktbikkje for at politiske vedtak og tjenestene ikke skal komme på kollisjonskurs med lover og regelverk. Samtidig ønsker vi å være proaktive og helst i forkant i arbeidet med tannhelsereformen Fremtidens tannhelsetjeneste. Det er vanskelig å se for seg en total endring av det odontologiske landskapet med universelle ordninger. Vi må påse at kapitalen (personell og klinikker) som vi har, brukes på en fornuftig måte.

NTF som profesjonsorganisasjon skal ivareta standens faglige, økonomiske og sosiale interesser. Det er viktig at NTF er attraktiv nok til at man står samlet i én felles og demokratisk forening. Dette kan være utfordrende da foreningen må ivareta ulike interesse og oppgaver, både som arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjon. Samtidig er det mange selvstendig næringsdrivende tannleger som også skal ivaretas gjennom foreningen. Å være en forening som man føler at ivaretar alle disse interessene kan være utfordrende for foreningen.

I en tid hvor man ser stadig større sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet, er det viktig at foreningen fortsetter å underbygge at tannhelse også er folkehelse. WHOs resolusjon om at «munnen skal tilbake til kroppen» er viktig å ta med seg inn i tannhelsereformen. Gjennom arbeidet i Geitmyraalliansen får NTF en sterkere stemme for å fremme gode kostvaner og redusere bruk av alkohol og tobakk. Vi vet at disse nasjonale tiltakene har stor effekt på befolkningsnivå. Det samme gjelder miljørettede tiltak og kampen mot antibiotikaresistens. NTF må fortsette det viktige samarbeidet med andre organisasjoner i både inn- og utland.

NTF som profesjonsorganisasjon skal jobbe for at tannlegene utøver yrket med forsvarlig faglig forankring. Medlemskapet skal være et kvalitetsstempel, der man ivaretar både etikk og pasientsikkerhet, i tillegg til faglig utvikling. NTF har utfordringer med kursvirksomheten fordi det obligatoriske elementet har strandet. Vi må tenke nytt rundt loggføring av kurs. NTF skal sikre det kollegiale fellesskapet og det sosiale «nærværet».

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du at NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– Om det skulle bli et paradigmeskifte i norsk tannhelsetjeneste, så er det NTF som profesjonsorganisasjon som må ivareta standens faglige, økonomiske og sosiale interesser. NTF må bidra til at investert kapital og ressurser i tannhelsetjenesten ivaretas på beste måte.

I den nåværende organiseringen må NTF fortsette å delta i debatten om ressurstildelingen til Den offentlige tannhelsetjenesten. Tannlegeforeningen må etterspørre hvorvidt tjenesten klarer å ivareta både de tidligere prioriterte gruppene, men også hvorvidt de er i stand til å ivareta nye og dels sårbare grupper som følge av endringer i politiske føringer.

Privat tannhelsetjeneste utgjør cirka 70 prosent av totalen. NTF bør påvirke rammevilkår for arbeids- og driftsforhold for selvstendig næringsdrivende. Vi må legge til rette for at medlemmer skal kunne kjøpe, eie og drive egen praksis uavhengig av tannhelsereformen. Det må stimuleres til bedre tilgjengelighet av spesialist- og allmenne tannhelsetjenester i distriktene.

Det må kartlegges hvordan NTF kan ivareta arbeidsbetingelser til tannleger som er tilknyttet investoreide selskaper. Vi må jobbe for at medlemmene kjenner til hvorfor NTFs kvalitetsikrede kontrakter sikrer medlemmenes lønn og autonomi (inntjeningskrav, volum og kvalitet).

Tannhelsetjenesten i Norge bør ha som mål å yte tannhelsetjenester av verdensklasse og NTF bør være i stand til å være premissleverandør for fag- og etterutdanning den dagen myndighetene lager obligatoriske krav. NTF må fortsette å videreutvikle kurs og etterutdanning både for digital undervisning og fysisk tilstedeværelse. NTF må også forvente at det enkelte medlem kan ta ansvar for egen læring og faglig oppdatering.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har stor respekt for de demokratiske prosessene: fra enkeltmedlemmer via lokalforeningene til sentrale organ. Arbeidsprogrammet legger premisser for hva hovedstyret skal jobbe med. Jeg brenner for at vi må opprettholde vår etiske og faglige standard som medlemmer av NTF.

Tannhelsetjenesten bør innlemmes i den generelle helsetjenesten. Standens autoritet og autonomi må ivaretas. Med min bakgrunn som klinikkeier og arbeidsgiver, så er jeg opptatt av rammebetingelser for arbeids- og driftsforhold for næringsdrivende. Vi må være fremtidsrettet, være med på den faglige og digitale utviklingen og samtidig drive redelig, bærekraftig og miljørettet.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg ønsker å fortsette med å bidra med erfaring og kunnskap både som yrkesutøver, bedriftseier og mitt engasjement som tillitsvalgt både lokalt og sentralt i NTF gjennom mange år. Jeg kjenner på at det er viktig at hovedstyret speiler foreningsdemokratiet.

Jeg har lang erfaring som praksiseier, og er opptatt av forretningsdrift, med grenseoppgangen mellom salg av helsetjenester og etisk forsvarlighet på den ene siden, og lønnsomhet og målstyring på den andre siden. Gjennom lederutdanning har jeg hatt fokus på integritet og autonomi, og jeg har studert endringsprosesser. Dersom tannhelsereformen vedtas og iverksettes i neste hovedstyreperiode, så vil jeg føle et sterkt ansvar og engasjement overfor medlemmene. Underveis må vi klare å stille adekvate spørsmål slik at alle sider avdekkes. Myndighetene ønsker å maksimere utbyttet av sine offentlige midler, sånt medfører ekstra kontroll og byråkrati. Målet må være å lande så gode rammebetingelser som mulig. Det er viktig å legge en plan for hvordan NTF kan støtte medlemmene i inngåelse av avtaler, men selve implementeringen må stå for myndighetenes regning.

Det er viktigere enn noen gang at vi er samlet i «et foreningsrike» – sammen er vi mindre alene.

Karen Knudsen Reinholtsen

(Hovedstyremedlem, nyvalg)

Alder: 42

Utdanning: Master i Odontologi ved UiB 2003–2008. Spesialistkandidat i pedodonti 2023–.

Praksis: Ansatt i DOT, Rogaland, 2008–2012. Privatpraktiserende 2013–2019. Instruktørtannlege UiB 2013–2017. Seksjonsovertannlege UiB 2017–.

Foreningserfaring: Styremedlem i BTF 2013–2015. Sekretær i BTF 2015–2016. Formann i BTF 2016–2018. Varamedlem i NTFs etikkråd 2017–2019. Medlem av BTFs fagkomité 2018–2022. Medlem av NTFs etikkråd 2019–.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Den største utfordringen blir å videreføre og styrke den kontaktflaten som nå er etablert mot landets politikere, slik at alle medlemmenes interesser kommer fram når den ventede stortingsmeldingen legges fram, og ikke minst i arbeidet mot en eventuell omorganisering av hele tannhelsetjenesten. Det er likevel ingen tvil om at det er på høy tid å se nøye på hvordan utfordringene kan løses på en mer effektiv og helhetlig måte. Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) får stadig flere oppgaver å løse til tross for begrensede ressurser, mens dyktige privatpraktiserende tannleger sloss om pasientene samtidig med at kostnadene øker. Når de pasientgruppene som trenger det mest faller utenfor Helfo-systemet og TOO-pasienter må vente flere år på hjelp, samtidig som privatpraktiserende tannleger i byene bruker tiden på«skjønnhets­behandlinger», så vitner dette om en feilslått tannhelsepolitikk over år. Vi trenger den samlede kompetansen tannlegestanden har for å løse vårt samfunnsoppdrag over hele landet, og NTF må være tydelige på at det ikke nødvendigvis bare er DOT som er i stand til å løse disse oppgavene.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– NTF må fokusere på å være relevant som felles forening inn i omorganisering, og sikre at alle medlemmer føler seg ivaretatt. Tannlegestanden må beholde sin integritet som helsearbeidere, men når pasientene blir kunder og behandling blir «reiser», er jeg redd vi spiller oss selv ut som relevante helseaktører. Jeg mener at det er viktig alle medlemmene drar sammen i denne retningen.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har i skrivende stund ikke mottatt utkastet til det kommende arbeidsprogrammet, men vi trenger uten tvil et lønnsløft blant universitetsansatte. Det er et stort paradoks at tannleger som skal veilede fremtidens tannleger ligger flere hundre tusen under lønnsnivået i DOT. Universitetene sliter med rekrutteringen, og jobber med budsjetter som strammes inn år for år. Lønnsveksten blir heller ikke kompensert fullt ut i de statlige bevilgningene. Uten kvalitet i grunnutdanningen synker også kvaliteten på både spesialistutdanning og forskning, og vil på sikt føre til stillstand i utvikling av faget.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har jobbet innenfor de fleste gruppene vår forening representerer: som ansatt i DOT, kontraktørtannlege i privat praksis, som praksiseier og på universitetet. Jeg tror derfor at jeg har gode forutsetninger for å sette meg inn i problemstillingene den enkelte tannlege står overfor. Jeg har en lang erfaring i ulike verv i foreningen, og kjenner godt til NTFs struktur. Som universitetsansatt har jeg fått muligheten til å sitte i både Instituttrådet, Programutvalg for odontologiske fag og mindre arbeidsgrupper. Dette har gitt meg erfaring med både instituttøkonomi, utredninger og styringsprosesser.

Anne Kristine Solheim

(Hovedstyremedlem, nyvalg)

Alder: 41 år

Utdanning: Cand. Odont., UiO 2006. Spesialkompetanse implantatprotetikk 2011.

Praksis: Malvik tannklinikk, DOT Sør-Trøndelag 2006–2014. Privat praksis, Trondheim 2014–.

Foreningserfaring: Medlem STTFs kursnemnd 2007–2013. Sekretær STTFs styre 2011–2013. Leder STTF 2013–2023. Vara NTFs hovedstyre 2014–2015. Styremedlem NTFs hovedstyre 2016–2017. Nestleder SNU 2018–2021, styremedlem SNU 2022–2023.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Jeg tror den aller største utfordringen i tiden fremover vil bli å være på ballen med Tannhelseutvalget både frem til og etter de legger frem sine funn. Å passe på at vi holder både offentlig og privat sektor sterk, og jobbe for at sektorene støtter opp om hverandre og utnytter hverandres styrker. Jeg mener helt klart at begge sektorer spiller en viktig rolle, og at det er mange muligheter for å utnytte dette bedre med tanke på samarbeid og mer fleksibilitet.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– Nå må vi først se hvilken vei representantene leder oss, men personlig mener jeg at vi bør prioritere politisk arbeid opp mot de politiske partiene, jobbe for bedre samarbeid mellom sektorene til pasientens beste og å fortsette å utvikle gode kurs som vekker nysgjerrighet og er interessante for medlemmene.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Hovedstyrets oppgave er jo å jobbe med hele arbeidsprogrammet, men jeg er nok spesielt engasjert i at vi skal arbeide for en tannhelsetjeneste som bidrar til å redusere den sosiale ulikheten og sikre nødvendige tannhelsetjenester for hele befolkningen. Dette punktet får frem noe av de viktigste årsakene til at jeg brenner for yrket mitt. Å ha dårlige tenner og ikke ha mulighet/råd/evne til å få behandling, er et stort stigma i samfunnet vårt i dag, og jeg mener at vi som profesjon og forening må gjøre det vi kan for å bedre dette, med vårt politiske arbeid, vår faglige integritet og etikk og vår oppdaterte kunnskap. Jeg tror sterkt på at det er mulig å få en tannhelsetjeneste hvor både offentlig og privat sektor fungerer godt i samarbeid for å hjelpe alle i samfunnet, også de svakeste, bedre enn vi gjør i dag.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har sittet i NTFs hovedstyre en periode tidligere, og det var utrolig spennenende og givende, men samtidig hadde jeg mye mindre erfaring da enn jeg har i dag, seks år senere. Jeg tok ikke gjenvalg etter den perioden, da det ble alt for mye å sitte både som lokalforeningsleder og hovedstyremedlem, men nå som jeg går av etter ti år som leder i Sør-Trøndelag Tannlegeforening, har jeg et sterkt ønske om å få jobbe i hovedstyret igjen, særlig med tanke på Tannhelseutvalgets arbeid som skal avsluttes neste år.

Jeg vet hva jeg går til, jeg har en bred erfaring, og jeg er klar for å gjøre jobben. Og jeg gleder meg!

Kristoffer Øvstetun

(Hovedstyremedlem, nyvalg)

Alder: 40 år

Utdanning: Integrert master i Odontologi, UiB 2008. Kompetansekurset i implantatprotetikk, «Haukelandskurset» for arbeid på HELFOs regning.

Praksis: 2008–2015: assistenttannlege i gruppepraksis i Bergen. 2015–: praksiseier i enkeltmannspraksis, Bergen. 2010–: instruktørtannlege ved institutt for klinisk odontologi, seksjon for oral protetikk, UiB. Sakkyndig for forsikringsselskap.

Foreningserfaring: 2008–2009: styremedlem Bergen Tannlegerforening. 2009–2012: sekretær Bergen Tannlegeforening. 2012–2016: formann Bergen Tannlegeforening. 2016–2019: medlem Bergen Tannlegeforenings valgkomité. 2019–: leder av Bergen Tannlegeforenings valgkomité. 2013–2016: medlem av valgkomiteé for UTV-UiB. 2008–2021: medlem av NTFs representantskap. 2016–2024: vararepresentant til NTFs hovedstyre med periodevis mye møtedeltakelse. 2018–: medlem av BTFs museumskomite, holder forelesningen for tannlegestudentene i odontologihistorie.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Det er spennende tider for tannlegestanden i Norge nå og med innspurten i Tannhelseutvalgets arbeid så er det viktig å følge med, og å være videre påvirker her. Det foregår og en del forandringer i tannhelsen allerede, og arbeidet med å få politikere til å forstå hvordan vår bransje fungerer og hvordan man kan løse fremtidens utfordringer bør være viktigere enn noensinne, politikerne har ikke svaret her ser det ut som.

En annen ting som jeg brenner for er hvem vi er, hvor vil vi og hva vil vi oppfattes som? Det foregår nå en omlegging av privat sektor til mer kjedevirksomhet, en utvikling som antakeligvis ikke kan stanses da større praksiser er vanskelig å kjøpe for frittstående tannleger. En annen og mer urovekkende utvikling er all annonsering av tjenester til ekstrem lavpris. Vi ønsker på en måte å bli oppfattet som helsepersonell, men å drive med prisdumping i så stor skala og fronting av bleking er ikke forenlig med helsepersonell som skal behandle sykdom, slik jeg ser det.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende toårsperiode?

– NTF bør prioritere påvirkningsarbeid mot politikere generelt på vegne av tannhelsen. NTF må være premissleverandør og den forening/gruppering politikere og eventuelle andre beslutningstakere henvender seg til når det er spørsmål om tannhelse.

Som ansatt ved UiB ser jeg og at studentene går et tøffere arbeidsmarked i møte, og stadig vekk blir jeg gjort oppmerksom på tvilsomme kontrakter som blir tilbudt de nyutdannede. Hvordan vil dette bli i framtiden, vil tannlegene måtte være kreative i hva man finner behandlingskrevende for å i det hele tatt tjene penger? Og trenger alle å jobbe i byene? NTF og NTF Student bør jobbe godt sammen her for å bevisstgjøre og opplyse de nye tannlegene om mulightene i yrket.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Hele arbeidsprogrammet vil være viktig, men å jobbe for at tannleger skal eie og drive egen virksomhet i privat sektor, og offentlig for den saks skyld, at etaten ledes av tannleger, vil være viktig. Vi må sikre gode arbeidsforhold for de privatpraktiserende tannlegene også i fremtiden.

Samarbeid med NTF Student vil og være viktig, for å bevisstgjøre hva foreningen står for og hva man kan bistå studentene med hva angår hjelp til, spesielt i starten av yrkeskarrieren. Det å vekke et engasjement allerede her mener jeg er viktig for å kunne sikre gode og interesserte tillitsvalgte i framtiden.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Masse foreningserfaring, både fra lokalforeningen og fra min tid nå som vararepresentant til hovedstyret i åtte år. Jeg har fått med meg stort sett det som er av saker som vara, og har et godt innblikk i hva som rører seg i styret allerede nå.

Jeg er og ansatt ved universitetet, så det vil være en styrke at jeg kan se både privat og statlig sektor sine utfordringer. Ellers er jeg arbeidsom og synes dette er kjekt, jeg har tross alt vært tillitsvalgt hele yrkeskarrieren.

De to som allerede er valgt til NTFs hovedstyre:

Farshad Alamdari

(Hovedstyremedlem. Gjenvalgt som leder av Sentralt forhandlingsutvalg (SF). Har sittet fire hovedstyreperioder.)

Alder: 58 år

Utdanning: Cand. odont. Oslo 1993

Praksis: Offentlig ansatt tannlege, Nordland fylkeskommune-Lurøy 1993–94, Hedmark fylkeskommune, Trysil 1994–2013, og overtannlege siden 2013–

Foreningserfaring: Styremedlem og kasserer Hedmark tannlegeforening 1995–2001, leder UTV Hedmark og styremedlem i Hedmark Tannlegeforening 2002–2013, nestleder Sentralt Forhandlingsutvalg (SF) 2008–2013, varamedlem NTFs hovedstyre 2008–2013, har representert NTF i Akademikerne stat, Akademikerne helse og nå Akademikerne kommune. Leder av Sentralt Forhandlingsutvalg og medlem av NTFs hovedstyre 2014–.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Regjeringen har oppnevnt et utvalg, Tannhelseutvalget, som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget vil legge frem sin NOU innen juli 2024, og da skal den ut på høring, sannsynligvis i løpet av sommeren 2024. Her får NTF en viktig jobb å gjøre og kan være med å utforme fremtidens tannhelsetjenester. Det er veldig bra at de rødgrønne har et ønske om utvidelse av det offentlige ansvaret innen tannhelseområdet og at stadig flere grupper inkluderes og får tilbud om enten vederlagsfrie tannhelsetjenester eller tannhelsetjenester til reduserte priser. Dette er ett og kanskje flere skritt i retning av å integrere tannhelsetjenester i øvrige helsetjenester. Samtidig er det også viktig at disse blir fullfinansiert og ikke minst sørges for styrking av tannhelsepersonellressurser. NTF bør fortsette det gode arbeidet mot politikerne og styrke dette ytterligere for å kunne påvirke tannhelsepolitikken. Organisatorisk er det svært viktig at vi klarer å stå samlet som forening – dette gir oss nødvendig styrke og slagkraft for fortsatt å være en viktig aktør når det gjelder tannhelsepolitikk.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– NTF må fortsette med det politiske påvirkningsarbeidet og være den viktigste premissleverandøren i tannhelsepolitiske spørsmål. Tillitsvalgte er foreningens ryggrad. I en tid med mye endringer, omorganiseringer/omstruktureringer og et noe «tøffere arbeidsliv», er det viktig med gode, engasjerte og dyktige tillitsvalgte. I offentlig sektor har vi cirka 100 tillitsvalgte. Disse gjør en vanvittig innsats for foreningen. NTF må derfor fortsette med å aktivt rekruttere, motivere, skolere og ikke minst legge til rette for at tillitsvalgte kan utføre sine verv på alle nivåer til det beste for våre medlemmer. Når det gjelder lokalforeningenes inndeling er denne basert på vedtak foretatt av NTFs representantskap. Inndelingen følger ikke nødvendigvis fylkes- og kommuneinndelingene. Etter en prosess med fylkes- og kommunesammenslåinger, eksistere ikke lenger en del gamle fylker og kommuner og dette vil gi oss noen utfordringer da dette vil påvirke tilhørigheten til en lokalforening. NTF bør starte arbeide med å se på organisering av lokalforeninger i forhold til ny kommune- og fylkesoppdeling.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Arbeidsprogrammet er det viktigste styringsdokumentet for hovedstyre og som hovedstyremedlem har man et ansvar for å se helheten. I tillegg som leder av SF og valgt av lønnspolitisk forum har jeg et ansvar for å ivareta tariffpolitiske interesser.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Jeg har jobbet lenge i offentlig sektor, både som tannlege, klinikksjef og de siste ti årene som overtannlege – så jeg kjenner sektoren godt. Jeg håper at min erfaring som mangeårig tillitsvalgt både lokalt og sentralt i NTF og Akademikerne, kjennskap til lover, regler og organisasjonslivet og evnen til samarbeid, vil være nyttig for NTFs hovedstyre.

Terje Fredriksen

(Hovedstyremedlem, valgt som leder av Sentralt næringsutvalg. Har sittet to hovedstyreperioder.)

Foto: Tonje Camacho

Alder: 54 år

Utdanning: Cand. odont. UiO 1997. Implantatprotetikk 2009. Lystgassautorisasjon 2012

Praksis: Eier og driver en privat praksis som er en del av en større gruppepraksis i Porsgrunn, Telemark

Foreningserfaring: Leder Telemark Tannlegeforening 2010–2017, Medlem Hovedstyret NTF siden 2017, Leder sentralt Næringsutvalg siden 2021, Medlem Akademikerne Næringsdrivende siden 2021 og nestleder samme fra 2022, Medlem av Valgkomiteen til Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse siden 2016.

– Hva ser du som den eller de største utfordringen(e) for Tannlegeforeningen i tiden fremover?

– Som alltid vil jeg nevne viktigheten at vi klarer å stå samlet som forening. Det er når vi snakker med én stemme at vi har størst gjennomslagskraft. Med en regjering som på flere områder ser annerledes på den tradisjonelle fordelingen mellom privat og offentlig tjenesteleveranse der ønsket er å styrke og utvide den offentlige delen på bekostning av den private er det ekstra viktig for medlemmer med sitt levegrunnlag i den private delen å bli møtt med forståelse fra NTF og sentrale tillitsvalgte om sine tanker for hva en slik utvikling kan bety for inntektsgrunnlaget sitt. De utgjør tross alt om lag 70 prosent av foreningens medlemmer. Uten denne forståelsen frykter jeg også for samholdet.

Jeg møter mange kollegaer som har en politisk bekymring for hva innstillingen til Tannhelseutvalget kan inneholde. Det er virkelig spennende tider for de av oss som har både pensjonssparing, formue og inntekten sin fra privat sektor.

– Hvilke(t) område(r) i NTFs arbeidsprogram vil du spesielt engasjere deg i?

– Jeg har min bakgrunn fra privat sektor og er blitt valgt av næringspolitisk forum for å ivareta næringspolitiske interesser, så dermed er mye av arbeidsfeltet gitt.

– Hvilke(n) oppgave(r) mener du NTF bør prioritere i kommende to- eller treårsperiode?

– Selvsagt arbeidet opp mot Tannhelseutvalget og hva som kan komme der, men jeg synes også vi bør følge med på samt ha kontakt med de største aktørene innenfor privat tannhelsesektor. Jeg skulle ønske at flere yngre tannleger vil eie og drive sin egen praksis, gjerne i et fellesskap med andre, men altså at de eier selv. Personlig synes jeg det ligger så mye bra i å ha driftsansvaret, siste beslutningsmyndighet og å kunne helt styre egen hverdag at jeg nødig vil bytte dette inn i noe annet. NTF bør synligjøre det arbeidet som gjøres for å støtte tannleger i privat sektor som vil drive selv og fremsnakke det positive i det å eie sin egen arbeidsplass. Samtidig skal en ha respekt for at noen ikke ønsker det av forskjellige årsaker, men er mer komfortable med en annen tilknytning. Det viktigste er likevel at NTF jobber imot glidning av aldersgrupper over til å bare kunne bli behandlet i offentlig sektor hvis en skal motta stønad til tannbehandling. Det gagner hverken pasientene eller tannlegene.

– Hva vil du ellers si at du har å tilføre NTFs hovedstyre, som er spesielt for deg og ditt kandidatur?

– Erfaring fra NTF, næringsliv utenom tannhelse, partipolitikken og lederverv i idretten er ballast jeg tror gjør at jeg kan bidra godt inn i det kollegiet som NTFs hovedstyre er. Min oppgave blir å ivareta interessene til 70 prosent av medlemmene, så får jeg heller leve med at noen blir provosert og ikke liker det jeg sier. Som en trøst til dem kan jeg si at jeg blir også provosert og liker ikke alltid det andre tillitsvalgte sier.