Tilbakeblikk

1923

Fra hovedstyrets forhandlinger

«Ekspederte skrivelser

Fra Oplandenes tandlægeforening hvori der henstilles til hovedstyret at søke konkursloven forandret, saa tandlægers fordringer kan bli prioritert i likhet med lægers, dyrlægers og jordmødres. Sekretæren hadde i anledning av denne sak konferert med overretssakfører Diesen, som uttalte at der ikke kan være tale om at fordringene er prioritert. Det eneste man har at gjøre er at la en slik sak gaa til høiesteret og faa fastslaat saken ved en dom. Der fattedes følgende enstemmige beslutning: I forekommende tilfælder av tandlægers krav i konkursboer vil eventuelt saksanlæg bekostes av foreningen.»

Fra Tidende nr. 8, oktober 1923

1973

Ved landsmøtet 1973

Beordringsloven opphevet

«Ved utløpet av et foreningsår faller det naturlig å gjøre opp en status. Utviklingen på de felter som N.T.F. særlig er opptatt med, går så raskt, at status i år på flere punkter ser ganske annerledes ut enn for et år siden.

Den største post på dette regnskap er opphevelsen av beordringsloven. Vi ville trodd, at denne begivenhet skulle markere at offentlig tannhelsetjeneste endelig kunne starte oppbyggingen uten å være hindret av tannlegemangel. Men det ser dessverre ut til at nu som byggestenene er til disposisjon, finner ikke myndighetene å kunne bygge allikevel.»

President i Tannlegeforeningen Walter Quale i sin tale til landsmøtet

Fra Tidende nr. 10, november 1973

2013

Tannhelsesekretærer med autorisasjon er mangelvare

«Utdanning av tannhelsesekretærer foregår over tre år i videregående skole på studieretning for Helse- og oppvekstfag.

… I mange fylker blir utdanningen nedlagt, og det er vanskelig både for offentlig tannhelsetjeneste og privatpraktiserende tannleger å få tak i sekretærer med autorisasjon. Nå vil NTF i samarbeid med Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) gjøre noe med situasjonen.

… På litt lengre sikt har Johansen [Gerd Bang Johansen, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund. Red.anm.] tro på at et felles skandinavisk prosjekt kan få betydning for utdanningen. Den 12. og 13. september møttes representanter for tannhelsetjenesten i Danmark, Norge og Sverige til et planleggingsmøte i Stockholm.»

Aktueltsak i Tidende nr. 10, november 2013