NTFs medlemsundersøkelse 2023

Thomas EideHolmen 
Morten HarryRolstad 

NTF gjennomførte en helt ny medlemsundersøkelse i månedsskiftet august - september i år. De foreløpige resultatene viser at NTFs medlemmer er svært opptatt av faglig utvikling og faglig fellesskap, mens anerkjennelse og status ikke er like viktig. De er generelt ganske tilfredse med NTFs evne til å ivareta medlemmenes interesser, men resultatet viser at foreningen kan forbedre seg på flere områder. Kurs og etterutdanning samt politisk påvirkningsarbeid er de oppgavene medlemmene mener NTF bør prioritere aller høyest i tiden fremover.

Målet med undersøkelsen var å få oppdatert innsikt om sammensetningen av medlemsmassen, hva som opptar medlemmene og hva de syns om den jobben foreningen gjør. Slike medlemsundersøkelser er svært viktige for en profesjonsforening som NTF, og en svært viktig kanal for direkte tilbakemeldinger våre medlemmer.

Vi vil rette en stor takk til alle som svarte på undersøkelsen. Svarene gir oss verdifull innsikt i medlemsmassen og viktige tilbakemeldinger fra dere. Samtidig oppfordrer vi alle som ikke fikk svart på denne undersøkelsen, til å gjøre det neste gang muligheten byr seg. Desto flere svar dere gir oss, desto bedre grunnlag får vi til å innrette virksomheten vår til det beste for alle medlemmer.

Metode og svarprosent

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til alle yrkesaktive medlemmer 28. august og avsluttet 11. september. Denne gangen utarbeidet vi en noe kortere undersøkelse enn vi har gjort tidligere. Planen er at den skal gjennomføres hvert annet år for å få mer jevnlig oppdaterte tilbakemeldinger. Vi hadde håpet at en kortere undersøkelse ville øke andelen medlemmer som svarte, men det slo dessverre ikke helt til. Svarprosenten på 30 % er riktig nok på linje med andre undersøkelser NTF har gjennomført de siste årene, men en del lavere enn medlemsundersøkelsen i 2015 (40 %).

Respondentene

82 % av respondentene er allmennpraktikere, 14 % er spesialister mens 4 % har annen stilling. Kvinner utgjør 62 % av respondentene, menn 38 %. Av de som svarte har 50 % sitt arbeidsforhold i en større by/tettsted (>50 000), 36 % i en mindre by/tettsted (<50 000) mens 14 % jobber i distrikt.

Når det gjelder hovedarbeidsforhold, er 33 % praksiseier, 30 % ansatt i offentlig sektor, 30 % er næringsdrivende assistenttannleger og 5 % er ansatt i privat sektor. Blant assistenttannlegene (oppdragstaker/leietannlege) har 54 % kontrakt med en praksiseier som er tannlege, mens 46 % er tilknyttet en ikke-tannlegeeiet virksomhet.

Hva motiverer NTFs medlemmer?

Vi ønsket å lære mer om hva som motiverer medlemmene våre og se på i hvilken grad de mener NTF legger til rette for og/eller bidrar til dette. Viktigst for medlemmene er det å kunne bidra til god munnhelse, dernest faglig utvikling og jobbsikkerhet. Anerkjennelse/status er til sammenligning ikke like viktig. Samtidig viser et gjennomsnittsresultat på 4,88 at motivasjonsfaktorene er sammensatte.

På spørsmål om i hvilken grad medlemmene opplever at NTF bidrar og/eller tilrettelegger for deres behov innenfor de samme områdene, svarer respondentene at de er mest fornøyde med foreningens evne til å bidra til, og tilrettelegge for, faglig utvikling og faglig fellesskap. Minst fornøyd er de med aspektene anerkjennelse/status, jobbsikkerhet, karriereutvikling og – helt nederst – lønnsutvikling.

Kontakt med sekretariatet

43 % av respondentene har vært i kontakt med sekretariatet de siste to årene, og av disse gjaldt 47 % av henvendelsene juridisk medlemsrådgiving, 25 % gjaldt kurs og etter­utdanning, mens 19 % gjaldt generell medlemsservice. Alle gir generelt gode tilbakemeldinger på den bistanden de fikk:

Av de 51 % som ikke har vært i kontakt med sekretariatet de siste to årene, svarer 70 % at de ikke har hatt behov for bistand mens 13 % svarer at de fant informasjonen de trengte på foreningens nettsted.

På spørsmålet om hvordan NTF totalt sett ivaretar medlemmenes interesser, viser resultatet et gjennomsnitt på 3,52, hvor 1 er i ingen grad og 6 i svært stor grad. Her finnes det et tydelig forbedringspotensial. Vi vil benytte resultatene fra undersøkelsen til å identifisere tiltak og viktige satsningsområder.

Oppgaver NTF bør prioritere

Vi spurte medlemmene om hvilke oppgaver de mener NTF bør prioritere å arbeide med de neste to årene. Her kunne respondentene velge opptil tre svaralternativer. 70 % oppgir kurs og etterutdanning, 50 % politisk påvirkningsarbeid, 32 % gode medlemstilbud gjennom Akademikerne Pluss og 28 % oppgir juridisk bistand og medlemsrådgivning. Her er det verdt å nevne at vi, naturlig nok, ser betydelige variasjoner mellom ulike grupper av medlemmer.

Utfordringer NTF må jobbe med

De fleste utfordringene medlemmene ble bedt om å vurdere, anses som viktige for foreningen å jobbe med de neste to årene. Offentlig finansiering via folketrygdens stønadsordning er den klart viktigste, men tilbakemeldingene viser at det ikke er mangel på utfordringer som medlemmene ønsker at NTF skal ta tak i fremover.

Fordelsavtaler fra NTF/Akademikerne Pluss

Flest medlemmer er fornøyde med Storebrand forsikring og pensjon for næringsdrivende. For øvrig er tilbakemeldingene gjennomgående at de fleste ikke har benyttet/kjenner til fordelsavtalene. På bakgrunn av dette vil vi før neste medlemsundersøkelse se på markedsføringen av fordelsavtalene og på svaralternativene i spørsmålet for å kunne få et bedre bilde av hvorfor man ikke har benyttet seg disse tilbudene.

Konklusjon

Årets medlemsundersøkelse gir et godt grunnlag for å gjennomgå de mange og ulike sidene ved NTFs mangslungne virksomhet. Her har vi en «gullgruve» av informasjon som vi skal bruke til å forbedre det som kan forbedres, forandre det som kan forandres og videreutvikle det som kan utvikles videre. Fortsatt er det en rekke analyser og vurderinger som kan og skal gjøres på de dataene dere har gitt oss gjennom å delta i denne undersøkelsen. Den jobben er vi i gang med.

Målet er at NTF skal være relevant og frempå i alle forhold som angår tannlegestanden. For å klare det, er vi avhengig av å kjenne medlemmenes situasjon som profesjonsutøvere og vite hva de ønsker fra NTF – og ikke minst hva de ikke ønsker. Det er dette medlemsundersøkelser hjelper oss med å finne ut av. Ikke alt er like viktig eller like nødvendig å ta tak i. Med medlemmenes hjelp får vi tydeliggjort hva som er bra og hva som bør justeres på av det vi gjør. Man trenger som kjent ikke å være dårlig for å bli bedre.

Nok en gang; takk for alle svarene vi fikk. Neste gang forventer vi enda flere. For dette er god hjelp til selvhjelp for NTFs medlemmer.

Figur 1.

Figur 2.

Figur 3.

Figur 4.

Figur 5.