Følg med når NTFs politikk blir laget

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør

Foto: Kristin Aafløy Opdan.

Det nærmer seg representantskapsmøte i NTF. Kanskje det siste som ikke har mer enn to års avstand til det forrige. En av sakene det skal stemmes over er nemlig om foreningen skal gå over fra to- til treårsperioder mellom hver gang representantskapet møtes, slik NTFs hovedstyre foreslår.

De som kommer til representantskapsmøtet på Gardermoen 24. og 25. november er lederne av NTFs lokal- og spesialistforeninger og NTF Student. Lokalforeningene innkalles med ytterligere en representant for hver påbegynte 150 medlemmer i foreningen. Lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer inviteres også og har talerett, mens en studentrepresentant fra hvert av lærestedene er invitert med tale- og forslagsrett. Møtet er også åpent for andre interesserte, så langt plassen tillater det og såfremt representantskapet ikke har besluttet behandling av saker for lukkede dører.

Det som er nytt denne gangen er at representantskapsmøtet også kan følges via NTFs nettsted, tannlegeforeningen.no. Er du medlem og logget inn finner du lett frem til møtet.

En kan godt si at representantskapet er NTFs storting, mens hovedstyret er NTFs regjering. Representantskapet er med andre ord foreningens høyeste organ. Det er her det skjer.

Representantskapet skal denne gangen, ved siden av å beslutte hvor lang en representantskapsperiode skal vare, behandle hele fire nye foreslåtte policydokumenter: Fremtidens tannhelsetjeneste: ansvar, finansiering og organisering; Folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid; Utdanning, forskning og kompetanse i tannhelsetjenesten og Etikk og faglig autonomi i tannhelsetjenesten.

Det skal også tas stilling til om antall medlemmer i NTFs hovedstyre skal reduseres fra ni til syv, samt om representasjonen fra henholdsvis offentlig og privat sektor skal endres. Antall medlemmer i NTFs kontrollkomité og NTFs redaksjonskomité er også foreslått redusert. Revisjon av NTFs etiske regler, revisjon av reglementet for NTFs klagenemnder og regler for obligatorisk etterutdanning er også på dagsorden, før arbeidsprogram og budsjett for 2024 og 2025.

Det er mange saker av stor betydning for NTFs medlemmer som representantene skal diskutere og ta stilling til. Du som ikke er representant har kanskje også lyst til å følge med? Gjør det da, vel.

Resultatene av NTFs medlemsundersøkelse, som er omtalt i dette Tidende, viser at dere som har svart på den er opptatt av både faglig utvikling og faglig fellesskap, og at dere er ganske tilfredse med NTFs evne til å ivareta medlemmenes interesser. Undersøkelsen viser også at dere mener at foreningen kan forbedre seg på flere områder. Kurs og etterutdanning i tillegg til politisk påvirkningsarbeid er de oppgavene NTFs medlemmer mener NTF bør prioritere høyest i tiden fremover.

Med denne interessen er det all grunn til å følge med når politikken blir laget, 24. og 25. november.

Tidende vil, som alltid, være til stede under hele møtet, og vi ser frem til å følge med og dekke det som skjer for tidsskriftets lesere.