Tilbakeblikk

1923

Nogen træk fra Forsyth barnetandklinik i Amerika

Det vil muligens være av nogen interesse for Tidendes læsere at faa et litet indblik i hvordan tandpleien drives ved Amerikas – ja jeg kan vist godt si – verdens største og mest moderne barnetandklinik – Forsyth Dental Infirmary for Children, Boston.

… Klinikkens driftskomité satte op en arbeidsplan der er værd at lægge merke til. Det var ikke hensikten bare at reparere og ekstrahere kariøse tænder og rette paa misdannelser i mundhulen, men den hadde ogsaa klart og tydelig for sig at motarbeidelsen av sygdommer var av like stor om ikke av større betydning. … Som det fremgaar av planen, var det klinikkens hensigt at ofre mest paa det profylaktiske arbeide. Saaledes ser vi at først som nr. 4 kommer det preparative arbeide.

Fra en originalartikkel av Guttorm Toverud

Tidende nr. 2, januar 1923

1973

Sak 13. Forslag om opprettelse av spesialitet i periodonti

Fra Jan R. Johansen forelå brev av 13. april 1972 med forslag om at spesialitet skulle opprettes i periodonti.

… Knut Meyer, Bergen Tannlegeforening, anså det uomtvistelig at det forelå et stort og udekket behov for behandling av periodontal sykdom, både av enkel art og av mer komplisert karakter. … Om faren for at periodontien skulle bane veien for ytterligere spesialiteter, sa han at periodontien i realiteten er en spesialitet i dag, og at det er spørsmål om å gi den formell status.

Christen Rudjord, Østfold Tannlegeforening, hevdet at hovedstyrets begrunnelse ikke inneholdt noe nytt i forhold til det materiale periodontikomiteen la frem i 1967. Det er fortsatt slik at den almenpraktiserende tannlege må være med i kampen mot de periodontale lidelser. Derom vi får spesialister, vil dette lett føre til at travelt opptatte tannleger får for vane å henvise rutinekasus og dermed på gale premisser fraskrive seg ansvaret for denne side av behandlingen.

Fra årsberetning, NTFs 85. landsmøte.

Tidende nr. 1, 2023

2013

Flere spørsmål enn svar

De fleste etiske problemstillinger innebærer flere spørsmål enn svar, sier Palle Holmstrup i sitt forord til årets nordiske temahefter. For å belyse de ulike aspektene har den danske redaksjonen bedt en rekke kolleger fra de tannlegefaglige nordiske miljøer, og andre, om å bidra til diskusjonen om profesjonsetikken. Den diskusjonen bør alltid føres i faglige kretser. Hensikten med årets nordiske artikler er ikke alltid å gi svar, men snarere å bidra til den løpende diskusjon, sier Holmstrup.

Fra leder

Tidende nr. 1, 2013