Ledermøtet 24. november

Tekst og foto:
Tonje Camacho

kommunikasjonsrådgiver i NTF

24.–25. november var nær 50 representanter fra NTFs lokal- og spesialistforeninger, samt ulike råd, komiteer og utvalg, samlet på NTFs ledermøte på Holmenkollen Park Hotel. Ledermøtet holdes de årene det ikke er representantskapsmøte, og er en viktig arena for kommunikasjon mellom de lokale og sentrale foreningsleddene. Her brukes det tid på å diskutere politikk og meisle ut foreningens synspunkter og prioriteringer. Ekstra viktig er forumet nå som foreningen skal påvirke det mye omtalte Tannhelseutvalgets arbeid med utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste.

Presidenten i Tannlegeforningen, Heming Olsen-Bergem, ønsker velkommen.

President Heming Olsen-Bergem ønsket velkommen og innledet med informasjon om arbeidet i Tannhelseutvalget, hvor han selv også er medlem. Utvalgsarbeidet var naturlig nok et sentralt tema gjennom hele samlingen, i både innleggene, diskusjonene og gruppearbeidet. NTF har satt ned en intern arbeidsgruppe ledet av Camilla Hansen Steinum, som skal støtte presidenten i utvalgsarbeidet. Hun informerte møtedeltakerne om hvordan foreningens interne arbeid skal organiseres, og presenterte en rekke tanker og ulike muligheter som ga deltakerne perspektiv og bakgrunn for fruktbare meningsutvekslinger.

Nils Kristian Klev – visepresident i Den norske legeforening og leder for Allmennlegeforeningen.

Som en del av bakgrunnsteppet fikk også deltakerne innblikk i historikken bak fastlegeordningen av Nils Kristian Klev – visepresident i Den norske legeforening og leder for Allmennlegeforeningen. Han fortalte om både utviklingen, organiseringen og finansieringen av ordningen. Til tross for at ordningen lenge har fungert godt og har vært et viktig bidrag i å bedre folkehelsa, står den som de fleste vet nå overfor store utfordringer med underfinansiering, høy arbeidsbelastning og problemer med rekruttering. Det er mye nyttig erfaring rundt den digitale samhandlingen og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, kommune og den øvrige helsetjenesten, som tannhelsetjenesten kan lære av. Klev kom også med nyttige synspunkter på hvordan tannhelsetjenesten kan integreres med helsetjenesten.

Det er viktig at hele tannhelsetjenesten involveres når NTF skal mene noe om hvordan fremtidens tannhelsetjeneste skal se ut. Derfor var også Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening og Anne Gro Årmo, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, på plass for å gi innblikk i deres tanker rundt dette arbeidet. Alle i tannhelsteamet er opptatt av en kostnadseffektiv og kompetent tannhelsetjeneste som setter pasienten i fokus, og Aga og Armo fortalte om hvordan den optimale tannhelsetjenesten ser ut fra deres ståsted, og hvordan foreningene og profesjonene kan samarbeide fremover.

Siste eksterne bidragsyter var Pernille Lysaker – fylkestannhelsesjef i Rogaland, og også medlem i Tannhelseutvalget. Hun snakket engasjert om ulike utfordringer og muligheter i organiseringen og finansieringen av tannhelsetjenesten. Etter hennes syn er dagens modell gått ut på dato og ikke lenger bærekraftig. Hun etterlyste blant annet mer lederkompetanse, bedre oversikt og ressursforvaltning, økt samhandling, og tydeligere ansvarsfordeling og styringslinjer. Hun mente også at tannhelsetjenesten ikke har fått den plassen de fortjener – og bør ha – i helse-Norge, og vektla viktigheten av at tannhelsetjenesten nå må fremstå samlet med en, sterk stemme for å øke gjennomslagskraften.

Pernille Lysaker, fylkestannhelsesjef i Rogaland og medlem i Tannhelseutvalget.

Dag to av samlingen var satt av til gruppearbeid og fellesdiskusjoner. WHOs nylig publiserte statusrapport om oral helse viser tydelig at Norge ikke er best i klassen, hverken når det kommer til sykdomsbyrde, ubehandlet karies, periodontitt, tanntap eller munnkreft. Presidenten åpnet med noen inspirerende ord om behovet for endring, og hvordan det er vi, nå, som har muligheten til å være den endringen vi har ventet på. Hvordan kan vi bidra til å forbedre både folkehelsen, munnhelsen og tannhelsetjenesten?

Målet for NTFs ledermøte er å løfte problemstillinger, legge til rette for prinsipielle diskusjoner rundt hvordan tannhelsetjenesten bør utformes i fremtiden og lufte ideer rundt hvordan foreningsarbeidet bør organiseres. I gruppearbeidet ble ulike mulige modeller for tannhelsetjenesten diskutert. Engasjerte tillitsvalgte forsøkte å legge dagens modell helt vekk for å tenke nytt. Det kom mange konstruktive innspill for å sikre at alle får tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, og dermed en utjevning av den sosiale ulikheten i oral helse.

Kommunal modell, fasttannlegeordning, avtalespesialister og regionale tannhelseforetak ble drøftet. Skal man drive oppsøkende virksomhet? Hva med egenandelstak, prisutvikling, tilskudd og kostnadskontroll? Hvor og hvordan skal vi utdanne fremtidens tannleger? Hvordan sikre videre kompetanseutvikling og livslang læring? Og hvilken rolle skal tannhelsetjenesten spille i beredskap ved kriser og konflikter? «Alle» synes å ønske økt offentlig finansiering, men hva er fordelene og ulempene med økt offentlig kontroll av tannhelsetjenesten, og hvor mye autonomi er privatpraktiserende tannleger villige til å gi slipp på? Spørsmålene er mange, og NTF er bare i startfasen med å finne svar. Fremtiden er både spennende og utfordrende, og videre innspill fra og dialog med medlemmer og tillitsvalgte er svært viktig.

Gruppearbeid.

I 2023 skal representantskapet behandle og vedta nye styringsdokumenter, og arbeidet med disse må ses i nær sammenheng med det pågående arbeidet med fremtidens tannhelsetjeneste. Hvordan skal NTF jobbe videre med denne saken? Hvordan bør de ulike foreningsleddene, tillitsvalgte og medlemmene engasjeres i dette arbeidet? Hvilke forventninger har lokal- og spesialistforeningene til hovedstyret og sekretariatet i denne prosessen – og omvendt? Dette var også spørsmål som ble forsøkt besvart på samlingen. Hovedstyret fikk flere innspill som de tar med seg i den videre prosessen.

Helt avslutningsvis fikk også deltakerne informasjon om aktuelle saker, slik som obligatorisk etterutdanning, valgkomiteens arbeid, kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og kurs for nye styremedlemmer i lokalforeningene.

Takk til alle engasjerte tillitsvalgte og deltakere, for nyttig debatt og gode innspill som vi tar med oss i arbeidet videre. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med våre lokal- og spesialistforeninger, NTF Student og alle våre råd og utvalg!