120 dager

HemingOlsen-Bergem 

President i Tannlegeforeningen

Foto: Kristin Aksnes.

Det er nyttig å av og til plassere begge bena godt i bakken, reflektere over foreløpig kompasskurs og deretter justere kursen mot målet. Etter 120 dager i presidentstolen oppleves dette både nødvendig og nyttig.

NTF startet året med en stor dose optimisme om at nå skulle vi endelig få den helhetlige gjennomgangen av tannhelsetjenesten som vi har etterspurt i så mange år. Endelig skulle vi få en tannhelsetjenestelov som var tilpasset utviklingen i helse- og omsorgstjenesten og samfunnet ellers. Folketrygdloven skulle rettes bedre inn mot sosial ulikhet, sårbare grupper, medfødte tilstander og sammensatte helsetilstander med behandlingskonsekvenser. Den offentlige tannhelsetjenesten skulle få budsjetter til å utføre alle pålagte oppgaver, og oppgavene skulle være styrt av lov, ikke av bevilgninger over statsbudsjettet. Samarbeidet internt i hele tannhelsetjenesten skulle bli avklart, og forholdet mellom offentlig finansiering og offentlig organisering trukket opp. Pasientenes rettigheter skulle bli ivaretatt, og munnen skulle være en del av kroppen. Tannhelsetjenesten og munnhelsen skulle bli kartlagt. Vi skulle hatt en NOU (Norges offentlige utredninger). Vi fortalte dette til alle stortingspartiene. Så trakk regjeringen seg. Valgløfter ble valgflesk.

NTF gir seg derimot ikke. Vi fortsetter våre prosesser og vårt påvirkningsarbeid, og vi gjør jobbgrunnlaget selv. Sekretariatet i NTF arbeider med å levere høringssvar som viser at NTF bryr seg og at NTF vil. Vi samarbeider med universitetene, med fylkestannlegene, med Akademikerne, og med andre helseprofesjoner og tannhelseprofesjoner. Vi snakker med fagmyndighetene og tilsynsmyndighetene. Vi lytter til enkeltmedlemmer gjennom presidentens time, via lokal- og spesialistforeningene, via UTV (Utvalg for tillitsvagte) og sentralt forhandlingsutvalg, og gjennom sentralt næringsutvalg og ved henvendelser til sekretariatet. Vi skal sammen legge grunnen for den nye tannhelsetjenesten, til beste for pasientene og til beste for tannlegene, tannpleierne, tannhelsesekretærene og tannteknikerne.

NTF gir seg ikke. Vi fortsetter våre prosesser og vårt påvirkningsarbeid, og vi gjør jobb-grunnlaget selv.

Vi fortsetter arbeidet med å forenkle tannlegehverdagen. Vi arbeider med å redusere behovet for lege­erklæringer og for å flytte hele ansvaret for behandlingen over til munnhulens helsearbeider, tannlegen. Arbeidet med en ny veileder for håndtering av antikoagulantia er godt i gang. Planen er å flytte vurderingen og avgjørelser som gjelder medikamentseponering fra legen og over til tannlegen. Dette krever kompetanse, noe jeg er sikker på at tannlegene har. Vi arbeider aktivt med å få flere journalleverandører inn på markedet i Norge. Større konkurranse vil stimulere til raskere og bedre utvikling av tjenestene. E-resept, digitale henvisninger og epikriser er tjenester vi forventer at tann­leger får i løpet av dette året, deretter kjernejournal i 2023. Skal dette lykkes, er det viktig at dere som kjøper disse tjenestene, stiller krav til leverandørene samtidig som NTF fortsetter å legge press på myndigheter og leverandører. Vær en krevende kunde!

NTF er godt i gang med et prosjekt som skal gjøre oss enda bedre til å lage og tilby etterutdanning til alle medlemmer. Vårt kurstilbud skal møte medlemmenes behov uansett hvor de er i yrkeslivet. Det skal bygge på oppdaterte pedagogiske prinsipper og omfavne digitale lærings- og formidlingsplattformer så vel som analoge og fysiske møter i den tradisjonelle forelesningssalen. Vi sikter bredt og satser stort på å treffe blink. Takk til alle som har bidratt gjennom å svare på spørreundersøkelsen tidligere i år. Det er helt avgjørende at vi får vite hva dere faktisk mener om dagens og ønsker for fremtidens etterutdanningstilbud fra NTF.

Sammen med Norsk forening for allmennmedisin, Norsk psykiatrisk forening og Norsk psykologforening har NTF nylig sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med krav om endring av lovverket rundt tannhelsetjenester for personer med psykiske helseplager. Psykisk helsevern har utviklet seg betydelig siden tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1984. Loven er rett og slett utdatert. Vi ønsker endringer i både tannhelsetjenesteloven og folketrygdloven slik at disse personene kan behold rettighetene sine i 6 måneder etter at de er friskmeldt, og er i stand til å klare behandlinger i munnhulen. Vi vil også at ambulerende psykisk helsevern (ACT/FACT) skal likestilles som behandling på lik linje med behandling på sykehus og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller liknende institusjon. En slik endring sikrer at disse menneskene får rettigheter etter intensjonen i loven(e). Samtidig viser dette et tydelig behov for en ny tannhelsetjenestelov og en kontinuerlig endring av rundskriv til lov om folke­trygden. Nå venter vi spent på hva svaret blir.

120 dager er over. Noe nytt har skjedd, og mye er på vei. NTF skal fortsatt jobbe for dere. Hjelp oss med dette. Snakk med oss. Og still opp på presidentens time.