Boknytt

Aktuel Nordisk odontologi 2022

Redaktør: Anne Marie Lynge Pedersen

Denne utgaven av Aktuel nordisk odontologi inneholder 12 artikler innenfor flere fagområder av odontologien og er i hovedsak tilegnet tannleger, og noen av artiklene vil kunne være av interesse for andre personellgrupper i tannhelse­tjenesten.

Covid-19-pandemien har preget samfunnet de siste to årene, og det har vært mye oppmerksomhet rundt senfølger, som blant annet tap av smaks- og luktesans. Boken har en artikkel om påvirkning av luktesansen som følge av covid-19-infeksjon, hvor det gis råd til personer som har opplevd problemer med lukt og smak som følge av covid-19.

Et annet aktuelt emne er artikkelen om oral helse hos eldre, og hvordan opprettholde en god oral helse hos sårbare eldre. Artikkelen inneholder ingen vesentlige nyheter, men setter søkelys på en viktig problemstilling for alle som arbeider med eldre pasienter.

Av andre artikler kan nevnes en artikkel om salutogenese og hvordan salutogen tilnærming kan bidra til å fremme oral helse. Her tas det utgangspunkt i å bruke individets livssituasjon og ressurser i det helsefremmende arbeidet med å bedre egen oral helse.

Denne utgaven av boken inneholder videre tre artikler for lesere med interesse for teknologi. Av disse er utviklingen innen bruk av intraorale skannere til avtrykk interessant lesning. Artikkelen omhandler blant annet ulike bruksområder, og gir nyttige råd om faktorer som det er viktig å kjenne til, før anskaffelse av en intraoral skanner. De to øvrige teknologiartiklene omhandler 3D-printing av avtrykk og bruk av intraoral skanning for å oppdage samt overvåke erosjoner og annen tannslitasje.

Bruk av CBCT er viet to artikler, hvor den ene omhandler diagnostikk av apikal periodontitt, og i den andre omtales det hvordan CBCT kan være til nytte i kombinasjon med overflateskanning, ved behandling av oblitererte rotkanaler. Boken inneholder også andre artikler som tannstillingsfeil og søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn, bruk av pre- og probiotika til forebygging og behandling av orale sykdommer og nye metoder for rettsodontologisk identifisering av personer uten tannrestaureringer.

Hovedinntrykket er at flere av artiklene har en innfallsvinkel som kan gi begrenset nytteverdi for allmennpraktiserende tannleger i den kliniske hverdagen. Samtidig kan temaene som blir tatt opp i artiklene likevel gjøre boken til interessant lesning.

Kirsten Ahlsen

Aktuel Nordisk Odontologi. Oslo: Universitetsforlaget; 2022. ISSN (online) 2058-7538, ISSN (print) 1902-3545

Nye bøker og anmeldelser

Tidendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre fagområder innen helse, samt helse og samfunn med ulike vinklinger, fra forlag i inn- og utland. Mange av disse er det ikke aktuelt for Tidende å anmelde, mens mange sendes til anmeldelse. Det blir derfor jevnlig anmeldt et antall bøker i Tidende under Boknytt. Ofte går det imidlertid noe tid fra boken kommer ut til anmeldelsen foreligger.

For å gjøre bokutgivelser kjent for Tidendes lesere, presenterer vi bøker, både odontologiske fagbøker og de som omhandler andre temaer, med en kort omtale basert på vaskeseddelen fra forlaget, under vignetten Nye bøker. Presentasjonen kommer på det språket boken er skrevet; det være seg norsk, svensk, dansk eller engelsk, og er ledsaget av et bilde av bokens forside.

En presentasjon under Nye bøker i Tidende er ingen garanti for at det kommer en anmeldelse av boken senere, samtidig som det heller ikke utelukker en anmeldelse i en senere utgave.