Spør advokaten

Ansattes medvirkningsplikt ved sykmelding

Dag Kielland Nilsen

Advokat i NTF

En ansatt er sykmeldt, og jeg tror vedkommende kan gjøre noen arbeidsoppgaver. Vedkommende vil ikke delta i et møte for å avklare hvordan vi kan legge til rette her på klinikken. Har den ansatte plikt til å stille på et oppfølgingsmøte når vedkommende er sykmeldt?

Svar:

Ja. Det følger av folketrygdlovens § 8-8 og arbeidsmiljølovens § 4-6 at en sykmeldt arbeidstaker både har aktivitetsplikt og medvirkningsplikt og at brudd på disse pliktene kan føre til at arbeidstaker mister retten til sykepenger.

Det er en plikt for arbeidsgiver å lage en oppfølgingsplan når en ansatt blir sykmeldt. Arbeidstakeren har plikt til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen og til å finne gode Dersom arbeidstakeren ikke vil medvirke eller samarbeide, er arbeidsgiveren fritatt fra plikten til å utarbeide en oppfølgingsplan. Dette fordi utarbeidelsen av en slik plan forutsetter en dialog mellom partene.

Det å miste retten til sykepenger er selvsagt alvorlig og retten til sykepenger vil ikke falle bort når den sykmeldte har en rimelig grunn til å nekte å medvirke. Hva som er rimelig grunn må vurderes konkret av NAV i hvert enkelt tilfelle.