Overtredelsesgebyr ved feilforskrivning

Fra 1. januar 2022 innføres overtredelsesgebyr som virkemiddel dersom behandlere forskriver legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket, skriver Helsedirktoratet.

Formålet med innføringen av et gebyr er å øke etterlevelsen av regelverket ved forskrivning på blå resept, og på denne måten forhindre at folketrygden påføres unødvendige utgifter. Det er et vilkår at behandleren har opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr fremgår av folketrygdloven § 25-6 a (lovdata.no). Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinje for ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyret.

Det er Helfo som vurderer om behandlerne forskriver legemidler mv. i strid med folketrygdloven § 5-14  eller tilhørende forskrift (lovdata.no). Overtredelsesgebyr er ett av flere virkemidler som Helfo kan benytte i slike saker.

Legeforeningen er uenig i innføringen av overtredelsesgebyret, og deres protest kan føre frem. Se mer under Siste nytt først, side 107, og Presidenten har ordet, side 111, i denne utgaven av Tidende.