Ny storsatsning på kurs- og etterutdanningstilbud

NTF har igangsatt et nytt prosjekt med mål om å profesjonalisere foreningens kursutviklingsarbeid og etterutdanningstilbud. Som en del av prosjektet er det ansatt en ny prosjektmedarbeider, Erling Skallevold, og det skal gjennomføres en stor medlemsundersøkelse for å kartlegge medlemmenes ønsker og behov. Med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen vil NTF gjennomføre en grundig evaluering av foreningens samlede kursportefølje med tanke på pedagogikk og metodikk, og mulig oppdatering og justering av dagens kursmodell/kurstilbud. Vi har tatt en prat om satsningen med den nye prosjektmedarbeideren og NTFs utdanningssjef, Øyvind Asmyhr.

Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver, NTF

Hva er bakgrunnen for at NTF gjennomfører dette prosjektet nå?

Utdanningssjef i NTF, Øyvind Asmyhr, leder prosjektet. Foto: Kristin Aksnes,

Etterutdanning og kompetanseheving har alltid vært en sentral oppgave for NTF og det har opp gjennom årene blitt nedsatt mange arbeidsgrupper som har utarbeidet rapporter som grunnlagsmateriale for planlegging og gjennomføring av etterutdanningen. Det er viktig at vi hele tiden er bevisst målgruppens behov og ønsker. Vi må også hele tiden oppdatere oss på de pedagogiske læringsmodeller, læringssyn og teknologisk utvikling. Generelle endringer i samfunnet som kan påvirke tannlegenes arbeidssituasjon må en også ta hensyn til. Det er en god del år siden vi gjennomførte en kartlegging av medlemmenes syn på etterutdanning og gitt endrede forutsetninger ser vi nå et stort behov for å innhente mer informasjon. Dette er et viktig ledd i profesjonaliseringen av NTF slik at vi hele tiden er en relevant forening for våre medlemmer. Vi er også opptatt av kvalitet i produktet vi tilbyr og da er det ikke bare høy faglig kvalitet, men også det som oppleves som nyttig for tannlegene. Dette var også en av grunnene til at vi har innført obligatorisk etterutdanning for våre medlemmer med et begrenset antall timer som en skal ta innen en tidsperiode og hvor noen utpekte fagområder gitt i form av nettbaserte kurs som må gjennomføres. I dette prosjektet håper vi å få en god innsikt i medlemmenes etterutdanningsvaner og ønsker slik at vi kan utarbeide og tilpasse nye kursformer og utvikle nye TSE-moduler som er en viktig basis i vår etterutdanning.

Store deler av dette arbeidet baseres på svarene vi får fra medlemmene. Det er svært viktig for prosjektet at medlemmene tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsen.

Hvilke ressurser har NTF hentet inn for å gjennomføre prosjektet?

Til å hjelpe oss i dette prosjektet har vi inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen Innlandet (HINN) som har bred erfaring i å utvikle læringsmodeller og bistå i planlegging og gjennomføring av ulike etterutdanningsaktiviteter. NTF har engasjert en prosjektmedarbeider som skal inngå i, og følge opp prosjektet og sørge for at kompetanse overføres til de tillitsvalgte og ansatte i NTF som er ansvarlig for etterutdanningen. I dette prosjektet er det behov for odontologisk kompetanse som var et krav til prosjektmedarbeideren. Avdelingen ved HINN heter Senter for livslang læring (SELL) som har det pedagogiske ståstedet, i tillegg engasjerer de forskere ved Østlandsforskning til å gjennomføre spørreundersøkelsen og bearbeiding av data.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres praktisk?

Erling Skallevold er ansatt som prosjektmedarbeider i NTF. Foto: Privat.

HINN ved SELL skal kartlegge brukererfaringer gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse til NTFs medlemmer, evaluere NTFs etterutdanningstilbud, utvikle en pedagogisk plattform, yte pedagogisk veiledning og bidra til kompetanseheving av NTFs ansatte og tillitsvalgte, samt utvikle en TSE-modul og et nettbasert kurs om etikk.

Første runde vil bestå av en kartlegging av brukererfaringer, samt en analyse og evaluering av dagens tilbud ved hjelp av kvantitativ undersøkelse supplert med kvalitative opplysninger.

Basert på resultatene vil vi se på en utvikling/videreutvikling av NTFs pedagogiske plattformer og gjennomføre en kompetanseheving av NTFs ansatte og tillitsvalgte. Siste del bestå av å utvikle nye piloter og kurs, en ny TSE-modul og nettbaserte kurs.

Som sagt vil store deler av dette arbeidet baseres på svarene vi får fra medlemmene. Det er svært viktig for prosjektet at medlemmene tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsen slik at grunnlagsdataene er så representative som mulig. Dette vil i neste omgang få stor betydning for det enkelte medlem.

Så til vår nye kollega. Fortell litt om deg selv, hvem er du og hva kan du bidra med inn i dette prosjektet?

Jeg er tannlege og elsker det! Ved siden av å jobbe klinisk og hos NTF, studerer jeg medisin og forsker en del. Det er slik jeg nyter livet mitt. Ofte blir jeg spurt om hva jeg vil ende opp med å bli. Da svarer jeg ofte at jeg vil smake på litt av alt, men at jeg aldri blir mett av kirurgi og sykdommer i munnhule og kjeve, og til syvende og sist vi jeg bli en underviser som har opplevd litt av alt – som kan veilede pasienter, kolleger og studenter i alle slags livssituasjoner.

Om NTFs obligatoriske etterutdanning

 • Vedtatt av NTFs representantskap i 2015, og revidert av representantskapet i 2019.

 • Skal sette en minimumsstandard for faglig oppdatering

 • Gjelder yrkesaktive tannleger

 • Krever at alle medlemmer gjennomfører 40 timer kurs og etterutdanning innen en toårsperiode

 • Inkluderer et utvalg obligatoriske nettkurs

 • Skal nå evalueres og videreutvikles

Med min ultimate lidenskap for undervisning og utdanning kombinert med ungdommelig pågangsmot og en utopisk visjon om et helsesamlet Norge, angriper jeg prosjektet med en evidensbasert tilnærming på tvers av disipliner. Når man kommer «utenfra» ser man gjerne problemer og løsninger på en annen måte. Som rimelig fersk tannlege har jeg også nybakt innsikt om studielivet og et nært forhold til studenter. Studentene er jo fremtiden, vi er nåtiden, og det gjelder for oss å stå frem som forbilder og bidra med god grobunn.

Målet er et attraktivt etterutdanningstilbud med kurs som tannleger virkelig vil ha lyst til å gå på.

Hva håper du blir resultatet av prosjektet når det er ferdig?

Jeg håper og tror at sluttresultatet blir et attraktivt etterutdanningstilbud med kurs som tannleger virkelig vil ha lyst til å gå på. Man skal virkelig føle at man får et kunnskapsløft og motivasjon til å videreutvikle ferdighetene sine. Målet er at NTFs medlemmer skal kunne sitte på den beste og mest oppdaterte kunnskapen, og bidra til at Norge er et trygt land med utmerket etisk og kompetent pasientbehandling.

Har du noen oppfordringer til NTFs medlemmer?

Dette er den viktigste kartleggingen NTF gjør på mange, mange år. Det er derfor viktig at du og dine kolleger, så mange som mulig, svarer på hele spørreundersøkelsen så godt dere evner. Vi er avhengige av å få en høy oppslutning og et mest mulig representativt utvalg for at vi skal kunne gi deg og dere det beste etterutdanningstilbudet. Spørreundersøkelsen kan oppleves krevende, men dette er en tidsinvestering som vil gagne deg og mange tannleger i år fremover.

Om HINN

 • Høyskolen i Innlandet, basert i Lillehammer, etablert i 1994

 • HINNs Senter for Livslang Læring tilbyr høy kompetanse innen pedagogikk

 • Østlandsforskning er engasjert via HINN og tilbyr forskningsbasert evaluering

 • Utarbeider spørreundersøkelsen, analyserer data og gir pedagogisk rådgivning

Om medlemsundersøkelsen

 • Kvantitativ undersøkelse som gjennomføres digitalt

 • «Starter i slutten av februar og vil være aktiv i ca. 3 uker (kan forlenges)»

 • Lenke til undersøkelsen sendes ut via e-post til alle yrkesaktive tannleger i NTF

 • Undersøkelsen er utviklet i et samarbeid mellom HINN og NTF