NTFs næringspolitiske forum 2022

Engasjerte tillitsvalgte om et viktig tema

Lin Muus Bendiksen

Spesialrådgiver, NTF

Gruppediskusjoner

15. og 16. september 2022 ble det avholdt Næringspolitisk Forum på Grand Hotel i Oslo sentrum. Det er Sentralt Næringsutvalg (SNU) som er arrangør av forumet, og de inviterte er én styrerepresentant fra privat sektor fra hver av NTFs 21 lokalforeninger. I tillegg møtte NTFs president og deler av hovedstyret, et medlem av SNUs valgkomité, representanter fra NTFs sekretariat og NTFs valgkomité.

Lokalforeningenes representanter besto av en god blanding av praksiseiere og assistenttannleger i større og mindre tannklinikker. Leder for Sentralt Næringsutvalg, Terje Fredriksen, som også ønsket deltakerne velkommen og ga en orientering om hva utvalget har vært engasjert i og har arbeidet med inneværende år.

Gruppediskusjoner.

Arnt Einar Andersen snakket om endringer i privat tannhelsetjeneste.

Ny organisering og finansiering av tannhelsetjenesten? var det overordnede temaet for samlingen. Da Næringspolitisk Forum fant sted, hadde utvalget som regjeringen har oppnevnt til å gjennomgå tannhelsefeltet nylig avholdt sitt første møte. Det var naturlig nok knyttet stor spenning til president Heming Olsen-Bergems orientering fra det innledende møtet for det offentlig oppnevnte utvalget.

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, inkludert organisering, finansiering, rettigheter etter loven og reguleringer. Regjeringen har uttalt at den ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om en likestilling med andre helsetjenester.

I løpet av de to dagene fikk deltakerne høre mer og debattere blant annet:

  • Tannhelseutvalget – sammensetning og mandat

  • Omstrukturering av tannhelse­tjenesten – tannhelsetjenesten før, nå og i fremtiden?

  • Oppgavefordeling i tannhelse­tjenesten – må den være som i dag?

  • Regulering av privat sektor – hva kan vi godta?

  • Hva blir NTFs rolle?

Camilla Hansen Steinum oppfordret deltakerne til en grundig debatt om fremtidens tannhelsetjeneste.

Tannlege Arnt Einar Andersen holdt et interessant foredrag om endringer i privat tannhelsetjeneste. Politisk rådgiver i NTFs sekretariat, Christian Pollock Fjellstad, fulgte opp med perspektiver å ta med seg i det videre arbeidet på vei til fremtidens tannhelsetjeneste. Spesialrådgiver i NTFs sekretariat, Camilla Hansen Steinum, oppfordret deltakerne til en grundig debatt omkring NTFs ønsker for fremtidens tannhelsetjeneste, og vil i etterkant av møtet sammenfatte de tillitsvalgtes skriftlige og muntlige synpunkter etter gruppediskusjonene.

Møtet ble avsluttet med en plenumsdebatt som viste at det er stort engasjement for problemstillingene som er blitt behandlet på dette møtet blant lokale og sentrale tillitsvalgte i Tann­legeforeningen.