Kloke valg

Foto: Kristin Aksnes.

Kloke valg tas når man har nok kunnskap. Vi har alle mange meninger om hva som foregår i tannhelsetjenesten i Norge, men har vi nok kunnskap til å begrunne meningene våre godt nok? Ingen kjenner fullt ut all tannhelsekompetanse som finnes i Norge, men NTF vet en del om våre egne medlemmer. Vi vet heller ikke alt om hvordan sykdomsbildet utvikler seg i fremtiden, men vi vet noe om kariesutvikling og periodontittutvikling, om endringer i folkehelsen, om sosial ulikhet, eldre og sårbare grupper, for å nevne noe. Vi vet en del om aktiviteten i Den offentlige tannhelsetjenesten og noe om aktiviteten i privat sektor. Jeg vet personlig at det er mange dyktige munnhelsearbeidere både i offentlig og privat tannhelsetjeneste, og jeg tror at potensialet for samhandling ikke er utnyttet godt nok. Her har vi mye å gå på.

Jeg tror også at de som hevder at vi ikke trenger tannleger i førstelinje, tar feil. Diagnostikk i et munnhelseperspektiv krever stadig større kompetanse. Dette er kompetanse som vi tannleger besitter, men som kommer til å kreve stadig mer av oss når det kommer til oppdatering og etterutdanning. Dette skal NTF levere til sine medlemmer. Vi vet altså en hel del, men vi har stadig behov for ny kunnskap. Der håper jeg at dere medlemmer vil bidra. Vær aktiv og del din erfaring og kunnskap. Vær ærlig, vær åpen og svar på spørreundersøkelser som måtte komme. Hjelp oss å hjelpe deg. Hjelp oss å gjøre kloke valg.

Vi har nettopp gjennomført et representantskapsmøte. Et nytt arbeidsprogram er vedtatt, og kursen for NTF er satt for den kommende toårsperioden. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte i NTF. Uten dere får ikke medlemmene kurs og sosiale treffsteder. Uten dere blir det ikke bevegelse i munnhelsepolitikken. Med dere har NTF en mulighet til å være nettopp det vi ønsker å være; én forening for alle tannleger, uavhengig av hvor dere jobber, hvilket ansettelsesforhold dere har, eller hva dere jobber med. NTF skal være der for alle.

Regjeringen har i slutten av november 2021 kommet til budsjettforlik med SV. Dette budsjettforliket innebærer 378 millioner kroner i friske midler innenfor tannhelseområdet. Dette er veldig bra. Alle tilførte midler til munnhelse er kjærkomment, men det kunne vært enda bedre. Med bedre kunnskap og bedre grunnlag for å gjøre kloke valg kunne vi fått en bedre satsning til dem som trenger det mest, og i alle fall en helsepolitisk satsning fremfor en velferdspolitisk satsning.

Jeg vil åpne foreningen og lytte til medlemmene. Derfor vil jeg begynne med nettmøter hvor det er lov for alle medlemmer å spørre, kommentere og utfordre.

NTF har valgt å være med i den nasjonale Gjør kloke valg-kampanjen sammen med andre profesjonsforeninger i helsetjenesten. Dette støtter jeg helhjertet. Også vi tannleger må reflektere over om vi gjennomfører unyttige undersøkelser og behandlinger, og særlig dersom noen av disse kan skade pasienten mer enn de gagner. Vi blir daglig stilt overfor mange valg, og de vi gjør, bør være kloke.

Så var en æra over. En svært dyktig og toneangivende president har gitt seg, og nå er det min tur til å lede foreningen i de neste to årene. Jeg skal ikke kommentere på om dette er et klokt valg, men jeg lover å gjøre mitt ytterste for å fortsette å løfte foreningen til beste for alle tannleger. Også på dette området er det behov for å gjøre kloke informerte valg. For å klare det er det min hensikt å lytte til hva medlemmene har å si. Lytte til de tillitsvalgte, lytte til hovedstyret og visepresidenten og lytte til ekspertisen i sekretariatet. Lytte til fylkestannlegene, universitetene og kompetansesentrene. Og så skal NTF handle! Vi skal fortsette å informere og påvirke politikere til å se at tannleger er helsearbeidere som man kan regne med i hverdag og krise. Vi skal peke på mulighetene i både den private og den offentlige tannhelsetjenesten og på mulighetene for samhandling.

Som president har Camilla Hansen Steinum vært en pådriver for å profesjonalisere foreningen vår. Sammen med NTFs sekretariat og tillitsvalgte har hun gjort NTF til en premissleverandør for munnhelsepolitikk i Norge. Dette skal vi nå videreutvikle. Vi skal fortsette å jobbe mot og med politikere og helsebyråkrater. Vi skal mene noe om antallet studenter, hva de skal kunne og hvor de skal utdannes. Vi skal mene noe om antallet tannleger, tannlegespesialister, tannpleiere og tannhelsesekretærer i Norge, om hva de skal kunne og hvordan vi best kan samhandle. Vi skal mene noe om samspillet mellom offentlig og privat sektor, og om arbeidsforholdene for våre medlemmer. Vi skal mene noe om enmannsklinikker og internasjonale kjeder, om kompetansesentre og universitetsklinikker. Vi skal mene noe om forskning, fagutvikling og internasjonalt arbeid. Vi skal tenke på beredskap, på neste krise, på etterutdanning og kompetanseheving, på tannlegers hverdag og fritid. Kort sagt, på alt som tannleger involverer seg i og alle steder hvor de utøver sin fagkompetanse.

Jeg vil åpne foreningen og lytte til dere. Derfor vil jeg også begynne med online-møter hvor det er lov for alle medlemmer å spørre, kommentere og utfordre. Noe nytt og noe videreført av det gamle. NTF er din forening. Du skal regne med oss!