To nye policydokumenter

NTFs representantskap vedtok to nye policydokumenter om fremtidens tannhelsetjeneste og nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling.

Fremtidens tannhelsetjeneste

Policydokumentet skal brukes som basis for NTFs påvirkningsarbeid, og bidra til posisjonering av foreningen i de kommende prioriteringsdebattene i den nye stortingsperioden ved å se på finansiering av tjenesten og grenseoppgangen mellom individuelle og universelle rettigheter, prioritering og målretting til ulike grupper, og ikke minst hvordan tannhelsetilbudet skal organiseres.

Policyen beskriver status i det norske folks tannhelse og utdyper hva NTF mener om organiseringen av dagens todelte tannhelsetjeneste. Videre beskriver det NTFs politikk på både folkehelsetiltak og kompetanseutvikling i tannhelsetjenesten. For NTF er det viktig å slå fast at det må foretas en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten i Norge før det gjennomføres vesentlige endringer i dagens organisering og finansiering.

Oppdaterte versjoner av policydokumentene er publisert på NTFs nettsted

Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling for pasienter innen odontologi

Policydokumentet omhandler NTFs syn på grenseoppgangen mellom nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling. I policydokumentet fokuseres det på at tannlegers hovedoppgave er å forebygge og behandle sykdom. Dersom tannleger utfører kosmetiske behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på medisinsk/odontologisk grunnlag. Tannleger skal ikke medvirke til å skape behov for behandling og etisk refleksjon er derfor viktig.