Snakk om etikk

Klager på kollegers annonsering og klagebehandling generelt
Silje StokholmNicolayse 

Juridisk rådgiver i NTF

Etikkrådet mottar mange henvendelser fra medlemmer med henvisning til kollegers annonsering, hvor innsender ønsker en vurdering av om annonsen er i strid med regelverket. Den relevante bestemmelsen om markedsføring finnes i NTFs etiske regler § 17 første avsnitt, og lyder som følger:

Markedsføring

«En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.»

Dette er primært en henvisning til markedsføringslovens regler som også oppstiller forbud mot slik markedsføring eller annonsering. NTFs etiske regler som angår markedsføring er ment å presisere eller utfylle kravene til markedsføringsloven og helsepersonelloven og er ikke ment å gå lenger enn disse. Det at en annonse kan oppleves som å være i konkurranse med egen klinikk er ikke i strid med verken lovgivningen eller de etiske reglene. Enkelte reagerer også på at annonseringen ikke inneholder noe annet eller mer enn det de fleste tannleger kan tilby, som f.eks. moderne utstyr og smertefri behandling. Så lenge slike påstander ikke er uriktige, rammes de ikke av noe forbud.

Etikkrådet er likevel opptatt av at tannleger synliggjør sine tjenester på en etisk forsvarlig måte slik at forholdet til pasienter og kollegaer er åpent og godt, og at standen beholder sin gode anseelse i samfunnet.

Klagebehandling

En del innsendere ønsker svar på hva etikkrådet har gjort med bilder av innsendte annonser og andre klager på kollegaer, og om etikkrådet har gitt noen reaksjon. For at en klage skal tas til behandling, må den formaliseres. Klageskjema finnes tilgjengelig på NTFs nettsted.

Dersom du ønsker å innklage en kollega for brudd på de etiske reglene, skal du først sende klagen til lokalforeningens styre. I klagen bør du gi en kort redegjørelse for faktum, hvilke bestemmelser i de etiske reglene som du mener din kollega har overtrådt og begrunnelsen for ditt syn. Klagen vil bli sendt innklagede tannlege, som sender et tilsvar som blir sendt deg til orientering. Dette av hensyn til kontradiksjon. Den innklagede har rett til å kjenne til anklager mot seg, og til å gi tilsvar til disse.

Lokalforeningens styre skal så foreta de nødvendige undersøkelser i saken, opptre som mekler og forsøke å løse den. Dersom saken ikke kan løses lokalt skal lokalforeningsstyret oversende saken til NTFs råd for tannlegeetikk, som ved behov må foreta ytterligere undersøkelser. Den som har brakt saken inn skal orienteres om dette. Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan styret i lokalforeningen med en gang anmode rådet om behandling av saken.

Reaksjoner ved overtredelse

Dersom en tannlege har overtrådt de etiske regler har rådet følgende reaksjonsmuligheter:

  • Meddele kritikk av forholdet og eventuelt gi pålegg om at dette beklages og/eller bringes til opphør.

Ved alvorlige overtredelser kan rådet innstille overfor hovedstyret på følgende:

  • Tannlegen ilegges en bot, begrenset oppad til 1/2G (folketrygdens grunnbeløp).

  • Eksklusjon av tannlegen, med eventuell offentliggjøring i NTFs Tidende. Rådet kan også innstille overfor hovedstyret på eksklusjon dersom en tannlege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i rådet.