Tilbakeblikk

1921

Stipendium til tandlæge

«Styret for Norge-Amerikafondet har tildelt assistent ved Statens tandlægeinstitut G. Toverud et stipendium paa 1 000 dollars. Pengene skal anvendes til studiet av tand- og mundhygiene i Amerika.

Det er første gang en tandlæge faar en offentlig pekuniær støtte til videnskabelig arbeide, og det maa hilses med glæde at begyndelsen er gjort. Man faar bare haabe, at det i en ikke altfor fjern fremtid blir anledning til en mer regelmæssig støtte av norsk odontologisk forskning. Det vil mægtig bidra til at hæve standen kulturelt, videnskabelig og socialt.»

Fra spalten Mindre meddelelser, Tidende nr. 5, april 1921

1971

Sosialisert eller sosial tannpleie

«I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av mai kom det en melding som naturlig nok fanget interessen hos våre nyhetsmedia. Sosialminister Højdahl hadde uttalt seg slik at det ble oppfattet som om Arbeiderpartiet med det første ville foreslå en fullstendig sosialisering av all helsetjeneste, og at samtlige landets leger og tannleger derefter skulle arbeide for fast offentlig lønn. Privat næringsvirksomhet som lege eller tannlege skulle det ikke være behov for i fremtiden.

Det viste seg snart at det her forelå en sammenblanding av den gamle nyhet om at det skulle komme en stortingsmelding om helsetjenesten utenfor sykehus og referater fra en mere teoretisk diskusjon på partiets landsmøte om de langsiktige perspektiver for helsetjenesten som hele.»

Fra Avdeling for stands- og foreningsanliggender, Tidende nr. 5, mai 1971

2011

Stadig flere leser på nett

«Stadig flere avislesere finner veien til Internett, men det er likevel få som helt velger bort papirutgaven. I 2010 leste 16 prosent kun nettaviser, mens 27 prosent leste nyheter både på papir og Internett. Den samlede andelen avislesere holder seg nokså stabil.

Andelen som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 2001 til 64 prosent i 2010. Lesing av nyheter i nettavis har i samme periode økt fra 10 til 43 prosent. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSBs) mediebruksundersøkelser.»

Fra spalten Siste nytt først, Tidende nr. 7, mai 2011