Tannhelsenorges største harmoniseringsprosjekt

Sammenslåing av tre fylker til ett og koronautbrudd – ett år etter

Viken fylke strekker seg fra Hemsedal til Halden, fra Geilo til Bjørkelangen, og ble opprettet 1. januar 2020. Like etterpå, den 12. mars, stengte Norge ned for å begrense koronapandemien. Tidende har stilt direktøren for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune, Berit M. Binde, noen spørsmål om hvordan det har vært å håndtere disse to svært krevende situasjonene samtidig.

Kristin Aksnes

Tekst

Berit M. Binde er direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Foto: privat.

Berit M. Binde er direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Foto: privat.

Etableringen av Viken fylkeskommune har vært både spennende og krevende, siden det innebar sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold som var tre relativt store fylker, både i areal og i folketall. For tannhelsetjenesten innebar det å etablere en ny organisasjon med ca. 650 ansatte og vel 60 tannklinikker der fem seksjonsledere har ansvar for hvert sitt geografiske tannhelseområde.

I tillegg er det slik at Viken fylkeskommune har en parlamentarisk styringsform, og det innebærer nye måter å jobbe på for alle. Tannhelsetjenesten er den del av rådsområde næring og tannhelse, og er politisk ledet av fylkesråd for næring og tannhelse. Vi er en stor og solid organisasjon, som nå kan gi et mer enhetlig og bedre offentlig tannhelsetjenestetilbud i Viken, til om lag 320 000 pasienter som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Hva er situasjonen i dag – er organisasjonen på plass?

– Før sammenslåingen hadde de tre fylkene løst sine lovpålagte oppgaver godt, og ulikt. Alle tre med forskjellige tilnærminger utfra ulike forutsetninger, både geografisk og befolkningsmessig. Mye av 2020 gikk derfor med til å samkjøre rutiner og prosedyrer og harmonisere tjenestetilbud og vilkår både for pasienter og ansatte.

Felles elektronisk pasientjournal (EPJ)

– Viken har valgt Nextsys som felles konsolidert EPJ-løsning. Det er viktig at vi får et felles elektronisk pasientjournalsystem, både av hensyn til pasientsikkerhet og fordi det er mer brukervennlig og enhetlig.

Det var en grundig prosess som førte fram til at vi valgte Nextsys, et system Akershus eide fra før. Vi er blant annet avhengig av at vi får på plass en felles Viken-plattform for alle i tannhelsetjenesten og en del andre systemer, før vi tar i bruk Nextsys. Vi regner med at det skjer i siste halvdel av 2021. Det ser vi fram til, for nå lever vi med to systemer på tre ulike plattformer.

Det blir også felles bildebehandlingssystem, e-reseptløsning og andre samhandlingsløsninger. Vi jobber i tillegg med mer direkte dialog med pasientene, blant annet timebestillinger. Det blir tatt i bruk innovative tekniske løsninger i prosjektet, så dette er også nytt og spennende og kommer både pasienter og ansatte til nytte. Dette er et stort prosjekt som er nytt i sitt slag, og vi har fått henvendelser fra hele landet, som synes løsningen virker interessant.

Vi legger opp til at det samme EPJ-systemet skal inn over alt hvor vi har tannklinikker, blant annet i fengslene, på sykehusene og ved tannlegevaktene.

Organisasjonen

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår nye organisasjon gjennom å bygge kultur, sette i verk kompetansehevende tiltak, samt å videreføre beste praksis fra de tidligere fylkene. Tannhelsetjenesten i Viken har rettet oppmerksomheten spesielt mot lederutvikling samt opplæring i nye systemer for klinikklederne og ledergruppen. En helhetlig tannhelseplan fram mot 2030 skal i løpet av året opp til politisk behandling i Fylkestinget.

Har dere besatt alle stillinger?

– Vi er kommet godt i gang med å bygge tannhelsetjenesten i Viken og de fleste stillinger er besatt. Nylig fikk vi internrekruttert fem tannpleiere som skal være folkehelsekoordinatorer for våre fem tannhelseseksjoner.

Noe av det viktigste vi arbeider med i Viken er å samordne prosesser og å harmonisere tjenestetilbudet og måten vi arbeider ut mot våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi trenger gode folk med på laget til å være med å bygge tannhelsekompetanse. Kommunene er blant våre viktigste samarbeidspartnere, og vi skal bidra til at befolkningen er godt rustet til å ta vare på egen tannhelse. God tannhelse er viktig for god helse og livskvalitet, og utviklingen av tannhelsen hos den enkelte skjer jo ikke på tannklinikken, men der folk lever sine liv.

Covid-19

– Tannhelsetjenesten har gjennom hele pandemien hatt åpne tannklinikker med varierende aktivitet, i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. I forbindelse med lokale smitteutbrudd, har vi fulgt situasjonen nøye, og dialogen mellom klinikk- og seksjonslederne og lokale smittevernmyndigheter har vært tett. Tannhelsetjenesten i Viken etablerte i midten av mars 2020 tre beredskapsklinikker for akuttbehandling av pasienter med antatt eller bekreftet covid-19-smitte, som både private og offentlige tannklinikker kunne henvise videre til. Vi hadde første klinikk klar allerede dagen etter at anmodningen kom fra Helsedirektoratet. Fra januar 2021 har vi valgt å opprettholde to av disse klinikkene.

Samarbeidet med lokale smittevernmyndigheter har vært svært viktig, noe som var ganske nytt for oss og som er kommet godt på plass i løpet av dette året.

Vi i Den offentlige tannhelsetjenesten har også gjennom hele perioden hatt et godt samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ), privat sektor gjennom Vikens fire lokalforeninger av Den norske tannlegeforening, samt Universitetet i Oslo.

Koronasituasjonen har medført at vårt helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid utenfor klinikkene, som for eksempel samarbeid med helse- og omsorgstjenesten har foregått digitalt eller per telefon, i den perioden hvor vi ikke kunne komme ut til pasientene på ulike institusjoner.

Alle ekstraordinære tiltak har medført mindre aktivitet enn normalt og derav betydelige forsinkelser i pasientbehandlingen. Etterslepet som følge av redusert behandlingstilbud er en utfordring som vi vil prioritere videre i 2021.

Møtetettheten på Teams har vært stor, og det har gjort at vi antagelig har «sett» hverandre oftere enn under normale forhold. Samtidig er det et savn med alt som går tapt når vi ikke har de ordinære fysiske møtepunktene.

Med koronapandemien ble vi, som en svært «ung» organisasjon, utfordret på andre og nye måter, da vi skulle håndtere den akutte situasjonen vi plutselig befant oss i. De store utfordringene vi har stått overfor har vi løst i fellesskap og de har bidratt til mestring og stolthet blant medarbeiderne, selv om det i perioder har vært svært krevende. Pandemien har på mange måter gjort at vi er blitt mer sammensveiset. Vi startet arbeidet med å bygge organisasjonskulturen raskere og kanskje annerledes enn vi hadde tenkt.

Det er gledelig at det hittil ikke er rapportert om at pasienter eller ansatte er blitt smittet på noen av våre tannklinikker. Det tyder på et særdeles godt smittevernarbeid blant alle våre medarbeidere på klinikkene. Jeg er utrolig stolt og imponert over innsatsen medarbeiderne har vist under pandemien.