Gunvor Bentung Lygre, Stein Atle Lie og Trine Lise Lundekvam Berge

Pilotprosjekt med sikte på etablering av et nasjonalt register for tannimplantater

Gunvor Bentung Lygre

Forsker II, spesialtannlege, Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, NORCE Helse

Stein Atle Lie

Professor, biostatistiker, Institutt for klinisk odontologi, UiB og Nasjonalt register for leddproteser, Haukeland universitetssjukehus

Trine Lise Lundekvam Berge

Forsker II, spesialtannlege, Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, NORCE Helse

Kontakt: Trine Lise Lundekvam Berge, e-post: trbe@norceresearch.no

Implantater som erstatning for tapte eller manglende tenner er blitt en vanlig behandlingsform. I Norge settes det hvert år inn et stort antall tannimplantater, men uten at det finnes en oversikt over det totale antallet eller hvilke produkter som er benyttet.

Et nasjonalt tannimplantatregister vil kunne fange opp uegnede produkter og prosedyrer, være et verdifullt verktøy for forskning og utvikling og dermed være et viktig bidrag i arbeidet med å ivareta en god pasientsikkerhet.

Høsten 2017 innvilget Helsedirektoratet midler til gjennomføring av pilotprosjektet «Prospektiv registrering av implantatretinert oral rehabilitering». Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved Norwegian Research Centre (NORCE), Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland, og Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen (1). Formålet med prosjektet var å registrere implantatbehandling hos pasienter som fikk satt inn eller fjernet/mistet tannimplantater for å undersøke om metodene for innsamling av data ville kunne fungere for et nasjonalt register for tannimplantater. Videre ønsket man å undersøke om den informasjonen som ble innhentet via registreringsskjemaene var relevant og tilstrekkelig til å kunne avdekke forskjeller som har betydning for en vellykket implantatbehandling.

Fra september 2018 til september 2020 registrerte fem tannklinikker i Rogaland og Hordaland informasjon om totalt 1 245 innsatte tannimplantater fordelt på 725 pasienter og 34 fjernede/tapte implantater fordelt på 34 pasienter. Rutinene/metodene for innsamling av data ble evaluert og oppnådde god aksept. Dataene som ble innhentet var relevante og analyserbare og indikerer at det er mulig å få til en god registrering av implantatbehandling.

Pilotprosjektet har vært vellykket og med små justeringer vil metodene som ble benyttet være egnet for et permanent nasjonalt register for tannimplantater.

Referanse

  1. Rapport til Helsedirektoratet (12MB): Prospektiv registrering av implantatretinert oral rehabilitering. https://norceresearch.s3.amazonaws.com/RAPPORT-til-Helsedirektoratet_Pilotprosjekt_Prospektiv-registrering-av-implantatretinert-oral-rehabilitering_25nov2020.pdf TinyURL: https://tinyurl.com/2c6ho7tz