Uavhengig forskning og formidling

Foto: Kristin Aafløy.

I denne utgaven av Tidende skriver vi om nye forskningsmidler som nylig er tildelt odontologiske forskningsprosjekter ved de odontologiske kompetansesentrene og nære samarbeidspartnere.

Etter en forprosjektutlysning i 2018, lyste Forskningsrådet høsten 2020 ut en stor søknadsrunde for forskningsprosjekter innen oral helse. Forskningsrådet har tidligere mottatt relativt få søknader innenfor klinisk odontologisk forskning, og ønsket derfor å adressere oral helse spesifikt for å få inn flere og bedre søknader. Resultatet av dette er en tildeling på 40 millioner kroner til tre store prosjekter som vi presenterer i en egen reportasje.

Si fra når du mener noe, så får flere anledning til å reflektere over problemstillinger du er opptatt av.

Dette blir det i sin tur kanskje vitenskapelige artikler av, som både Tidendes lesere og politiske beslutningstakere får nytte av. Offentlig finansiert forskning skal i prinsippet komme hele befolkningen til gode. For tiden handler det mye om å få bukt med sosial ulikhet.

Som uavhengig tidsskrift er det en av våre hovedoppgaver å bringe resultatene av uavhengig forskning, for det meste offentlig finansiert, videre til leserne som i all hovedsak er tannleger. Samtidig vet vi at beslutningstakere, det vil si politikerne som skal meisle ut partiprogrammer som er høyaktuelt nå, og i det videre bestemme regjeringens politikk på tannhelsefeltet også leser Tidende med stor interesse.

Tidendes redaksjon er alltid opptatt av å fylle vår sammensatte rolle som formidler av forskning, nyheter og debatt på best mulig måte. Og vi har gode rådgivere og folk som passer på og holder et øye med at vi oppfyller kravene som stilles til oss.

I disse dager, det vil si rett før påske, har vi gjennomført møter både i redaksjonskomiteen og i Tidendes redaksjonsråd. Redaksjonsrådet består av vitenskapelig ansatte ved de tre norske lærestedene for odontologi, som gir oss i redaksjonen informasjon om pågående forskning og ideer til mulige temaer og forfattere med tanke på fremtidige vitenskapelige artikler og annet fagstoff i tidsskriftet.

NTFs redaksjonskomité består av tillitsvalgte, valgt av NTFs representantskap, som følger med på Tidendes virksomhet på vegne av leserne, ved å representere et tverrsnitt av NTFs medlemmer samt vitenskapelig ansatte ved lærestedene. Komiteen skal i løpet av de kommende månedene utarbeide en strategi for Tidende i samarbeid med redaksjonen. Strategien er ment å peke på hovedområdene for satsing og eventuelle områder for utvikling og forbedring.

Målet er at Tidende skal fortsette å fylle rollen som uavhengig formidler av forskning og andre nyheter fra både tannhelsefeltet og tilliggende områder, bevare sin unike posisjon som fagtidsskrift for norske tannleger, og også fortsette å bidra til faglig utvikling innen odontologi.

Et annet viktig bidrag, ikke bare til utvikling av bladet, men også for demokratiet og samfunnsutviklingen, er at leserne gir uttrykk for sine synspunkter. Jeg minner derfor gjerne om at Tidendes spalter alltid er åpne for lesernes meninger. Leserne kan gjerne benytte denne muligheten oftere. Tidende blir lest, det kan vi love, for det viser gjentatte leserundersøkelser. Så til deg som leser: Si fra når du mener noe, så får flere anledning til å reflektere over problemstillinger du er opptatt av.

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør