Rapport om helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Foto: Yay Images.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utgitt rapporten Health risks associated with the use of electronic cigarettes: an interactive research map, og sier de på en systematisk og vitenskapelig måte har undersøkt og laget et interaktivt forskningskart over eksisterende litteratur om helserisiko knyttet til bruk av e-sigaretter. Vi inkluderte 1482 publikasjoner. Siden flere av disse kan ha rapportert fra mer enn ett studiedesign, for eksempel både resultater fra studier med mennesker og dyreforsøk, er antall studiedesign inkludert i alt 1760. Effekter på luftveier og lunge, hjerte- og karsystemet samt andre utfall (ikke angitt i annen kode) var det som oftest ble rapportert.

Svært få studier på mennesker ble publisert årene etter introduksjonen av e-sigaretter i 2007, men fra 2013 var det en økning. Innledningsvis var kasusrapporter etterfulgt av tverrsnittstudier de vanligste studietypene. Vi identifiserte 41 randomiserte kontrollerte studier (RCT). Dette studiedesignet er den «strengeste» metoden for å påvise en årsakssammenheng mellom intervensjon (her bruk av e-sigaretter) og utfall. Bare en av RCT-ene hadde en oppfølgingstid på seks måneder eller mer. Av de 105 andre studiene med kontrollgruppe var det bare seks studier med oppfølgingstid lenger enn over to år. I hvilken grad e-sigaretter kan forårsake helseskader som utvikles etter lengre tids bruk er dermed uavklart.

Det interaktive forskningskartet gir en visuell oversikt over områder med mange, noen eller ikke-eksisterende vitenskapelig dokumentasjon. De identifiserte kunnskapshullene kan indikere hvor fremtidig forskning bør settes inn.

Forskningskartet synliggjør hvilken forskning som finnes, det viser ikke kvaliteten på studiene, størrelsen eller alvorlighetsgraden på helserisikoen ved bruk av elektroniske sigaretter, skriver FHI.