Forlagenes egne omtaler

Helsespråk

ErlendHem 

Redaktør

MagneNylenna 

Redaktør

Helsespråk er fellesbetegnelsen på de mange faglige uttrykk og språklige tradisjoner som finnes i helsetjenesten. Først og fremst er helsespråket et kommunikasjonsmiddel mellom helsepersonell og pasienter, pårørende og publikum. Men helsespråket har også andre funksjoner. Kravene til dokumentasjon og rapportering er blitt stort og fordrer et presist språk i pasientjournaler, epikriser og interne notater. I helsepolitikk og helseforvaltning er også språket et viktig virkemiddel. Et felles helsefaglig språk kan sikre at alle oppfatter den samme betydningen av samme ord.

Helsespråket endrer seg kontinuerlig, men til alle tider og i alle sammenhenger er målet et tydelig og forståelig språk.

Boka inneholder 23 kapitler av 25 forfattere som belyser ulike sider av helsespråket.

Boka er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave hos utgiveren, Tidsskriftet Michael.

Hem E,Nylenna M. 

Helsespråk. Oslo: Michael 2021; 18: Supplement 26. ISBN: 978-82-92871-77-5. https://www.michaeljournal.no/journal/1000/26

Om rettsmedisin og sakkyndighet

En innføring
TorLangbach 

Denne boka handler om rettsmedisineres arbeid for rettsvesenet. Den belyser grensesnittet mellom rettsmedisinsk sakkyndighet og juss, og møteplassene for de to typene virksomheter.

I den første delen ser vi på sakkyndighetens rolle i rettsvesenet og på rollen som sakkyndig. Etterpå gis en oversikt over de rettsmedisinske fagene, hvoretter vi går dypere inn med et blikk på de rettslige aspektene ved særlig

  • klinisk rettsmedisin

  • rettspsykiatri

  • rettspatologi

  • rettstoksikologi

  • rettsodontologi

  • rettsgenetikk

  • rettspsykologi

Boka omhandler videre rettsvesenet og en del utvalgte juridiske emner, kritikken mot rettsmedisinen og utfordringer og fallgruver. I den siste delen behandles det konkrete sakkyndige arbeidet, med særlig vekt på den skriftlige og muntlige presentasjonen av den sakkyndige erklæringen.

Hensikten med boka er i første rekke å forklare hvordan jurister tenker og hvordan jussens logikk er. Siden rettsmedisinere og andre sakkyndige skal kommunisere med jurister – og ikke minst med lekdommere – er det viktig å forstå den juridiske konteksten man opererer innenfor. Hvis kommunikasjonen mellom sakkyndige og retten ikke fungerer optimalt, er det fare for misforståelser og i verste fall justismord.

Boka vil være nyttig for alle profesjoner som påtar seg oppdrag som sakkyndig.

Langbach T. 

Om rettsmedisin og sakkyndighet. En innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk; 2021. ISBN: 978-82-02-70964-8.

Nye bøker og anmeldelser

Tidendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre fagområder innen helse, samt helse og samfunn med ulike vinklinger, fra forlag i inn- og utland. Mange av disse er det ikke aktuelt for Tidende å anmelde, mens mange sendes til anmeldelse. Det blir derfor jevnlig anmeldt et antall bøker i Tidende under Boknytt. Ofte går det imidlertid noe tid fra boken kommer ut til anmeldelsen foreligger.

For å gjøre bokutgivelser kjent for Tidendes lesere, presenterer vi bøker, både odontologiske fagbøker og de som omhandler andre temaer, med en kort omtale basert på vaskeseddelen fra forlaget, under vignetten Nye bøker. Presentasjonen kommer på det språket boken er skrevet; det være seg norsk, svensk, dansk eller engelsk, og er ledsaget av et bilde av bokens forside.

En presentasjon under Nye bøker i Tidende er ingen garanti for at det kommer en anmeldelse av boken senere, samtidig som det heller ikke utelukker en anmeldelse i en senere utgave.