Arbeidsliv

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 2021
Lin MuusBendiksen 

Spesialrådgiver NTF

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 6. september 2021.

Forhandlingene ble gjennomført med NTF med bistand fra Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og med de to overnevnte arbeidstakerorganisasjonene på den andre siden.

1) Mellomoppgjøret 2021

Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annet hvert år. Ved et hovedoppgjør forhandles det om alle elementene i den aktuelle avtalen. I tillegg til økonomi forhandler man om andre arbeidsvilkår som for eksempel om arbeidstid eller permisjoner. Et mellomoppgjør gjennomføres året mellom to hovedoppgjør. Her forhandles det i hovedsak om lønn for det andre avtaleåret.

Det hele starter med at Virke mottar krav fra Fagforbundet og Parat på vegne av NTF. Kravet fra arbeidstakerorganisasjonene ligger vanligvis ganske tett opp til forhandlingsresultatet for fylkeskommunalt ansatte tannhelsesekretærer når det gjelder lønn.

Forhandlingene om mønsteravtalen gjennomføres som regel like før sommerferien eller tidlig på høsten. Tradisjonelt er 1.mai det hyppigst brukte virkningstidspunktet hvor lønnstillegg skal regnes fra, men hvilket virkningstidspunkt som skal gjelde er også en del at forhandlingene.

Forhandlingsresultatet for 2021 ble som følger:

2) Generelle tillegg per 1. mai 2021

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2021 etter følgende tabell:

Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.

Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

11 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

13 900

Tannhelsesekretær

12 500

13 600

13 600

13 600

13 600

13 700

15 600

3) Minstelønnstabell per 1. mai 2021. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai 2021:

Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

312 900

319 400

322 200

325 200

333 300

379 600

419 400

Tannhelsesekretær

363 700

371 200

374 700

378 900

390 300

434 100

446 000

Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen. Tillegget skal legges til sekretærens faktiske årslønn per 30. april 2021. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået når kronetillegget er lagt til, skal lønnen deretter økes til (minimum) minstelønn i henhold til tabell 2.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato (virkningstidspunkt).

Den nye minstelønnstabellen tilsvarer resultatet for tannhelsesekretærer og assistenter i offentlig sektor (KS-området) i 2021. Kronetillegget i tabell 1 er kr 1000,- høyere for alle enn tilsvarende grupper i offentlig sektor.

Det organiseres ikke lokale lønnsforhandlinger i privat sektor på samme måte som i offentlig sektor. Det opplyses likevel at det i år er avsatt en pott på 1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger i KS-området med virkning fra 1. oktober 2021.

Mønsteravtalen er NTFs bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for hjelpepersonell i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme.

4) Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning.

Månedslønn = årslønn/12.
Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = månedslønn/
37, 5 x avtalt uketimetall eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/157

Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = månedslønn/162,5
Timelønn med 50 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 1,5
Timelønn med 100 % overtidstillegg = månedslønn/162,5 x 2

Mønsteravtalen i sin helhet og protokoll fra forhandlingene for 2021 (mellomoppgjør for 2. avtaleår) publiseres i sin helhet på tannlegeforeningen.no/jus og arbeidsliv/praksiseier /verktøykasse/mønsteravtalen.

5) Litt om ansiennitet

Ved ansettelse innplasseres tannhelsesekretærer og assistenter innplasseres på lønnsskalaen på grunnlag av lønnsansiennitetsbetingende utdannelse og praksis etter reglene som fremgår av mønsteravtalen § 9.1.4.

Full lønnsansiennitet gis for tidligere praksis som tannhelsesekretær eller assistent på offentlig eller privat tannlegekontor. Har arbeidstaker annen yrkespraksis skal ett års praksis i annen type arbeid godskrives med inntil 5 måneders ansiennitet avhengig av hvor relevant praksisen er. Ved tidligere deltidsarbeid gis forholdsmessig ansiennitet. Arbeidsgiver må derfor også i mange tilfeller benytte eget skjønn ved lønnsfastsettelse, blant når man skal vurdere hvor relevant den tidligere yrkespraksisen er sammenlignet med de oppgavene som skal løses i dette ansettelsesforholdet. Erfaring fra annet arbeid som kan være meget relevant i arbeidet som tannhelsesekretær eller assistent, kan være kunde- eller pasientkontakt, service eller omsorgsarbeid, smittevern/hygiene, administrasjon, regnskapsarbeid, logistikk eller HMS.

I henhold til mønsteravtalen § 9.1. 6 gir gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 20 timer eller mer per uke full ansiennitet i ansettelsesforholdet.

Lønnet permisjon (typisk fødselspermisjon) inntil ett års varighet gis ordinær ansiennitet. Ulønnet permisjon gis normalt ikke ansiennitet.