Nytt forskningsprosjekt om tannhelsetjenester til eldre i hjemmebasert omsorg

Norges forskningsråd (NFR) har tildelt midler til prosjektet «Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter (CORAL)». Prosjekter er et samarbeid mellom Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst (TkØ) og Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), skriver TkØ på sine hjemmesider.

Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om behov for, og organisering av, tannhelsetjenester til eldre hjemmeboende pasienter. TkØs forskningsleder, Vibeke Ansteinsson, viser til at det i dag er manglende kunnskap om hvilke orale helseproblemer hjemmeboende pasienter har, og hvordan dette påvirker deres helse og livskvalitet. I tillegg er det er lite kunnskap om hva slags utfordringer helsepersonell møter gjennom sin arbeidsdag, som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for sine pasienter.

– I prosjektet skal vi sammen med tjenestene, forskere og brukere utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer en forsvarlig tjeneste og bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sier Ansteinsson. Hun viser til at prosjektet også innebærer blant annet ansettelser av stipendiat og post.doc.

CORAL er tildelt 12 millioner gjennom programmet HELSEVEL.