Tilbakeblikk

1920

Oprettelse av tandlægeinstitut ved det nye universitet i Bergen

I «Tidenden»s 3dje hefte iaar er indtat et foredrag holdt i Bergens Tandlægeforening over ovenstaaende emne av tandlæge G. Aasgaard. …

Det er en side av denne sak – tandlægenøden – som ikke har været nevnt, og som jeg dog mener har en stor betydning, naar man skal tale om en effektiv rekrutering av tandlægestanden, og det er – kvindespørsmaalet i vor stand. Jeg er ikke nogen «kvindehater». …

Dog mener jeg, at det springer sterkt i øinene, at landets forsyning med helt effektiv tandlægehjælp ikke har hat godt av den store utdannelse av kvinder. …

Når foredragsholderen ser botemidlet mot tandlægemangelen ved oprettelsen av et nyt tandlægeinstitut i Bergen, da kan jeg ikke følge ham længer. Skulle man behøve noe slikt?...

S. Glad, (Oslo) i et lengre debattinnlegg i Tidende nr. 5, 1920

1970

Kontrakter i tannlegepraksis

I et oppsett annet sted i dette nummer har vi en omtale av ansettelseskontrakter for kontordamer med en oppfordring til medlemmene om å bruke skriftlige avtaler i stedet for muntlige.

Det gir anledning til å ta opp et annet forhold hvor en tilsvarende henstilling er påkrevet. Det gjelder avtaler tannleger imellom, om ansettelse som assistent eller vikar, leie av praksis eller kontor, i det hele tatt alle overenskomster av forretningsmessig art i forbindelse med yrkesutøvelsen. …

Bruk skriftlige kontrakter, det befordrer kollegialiteten. Sekretariatet vil hjelpe til med opprettelsen så langt evnen rekker.

Generalsekretær i NTF, Arve Sollund i Tidende nr. 5, 1970

2010

Avtale med Norsk Helsenett

Norsk Helsenetts administrerende direktør Håkon Grimstad (t.v.) og NTFs president Gunnar Lyngstad signerte både en samarbeidsavtale og en prosjektavtale på et hotell ved Værnes flyplass utenfor Trondheim onsdag 24. mars.

I avtaleforpliktelsene heter det blant annet at et eget bestillingsskjema for tannleger skal være klart senest 8. april 2010. Det løftet ble holdt.

Tannleger som kobler seg på helsenettet før 1. september skal ikke betale abonnementsavgift for perioden før denne dato, opplyser Jørn André Jørgensen, som har vært sentral i fremforhandlingen av avtalen.

Tidende nr. 6, mai 2010