Svar til svar til «Om obligatorisk etterutdanning og et mulig alternativ».

NTFs obligatoriske etterutdanning

Vil takke for prompte svar fra president Camilla Hansen Steinum.

Jeg tviler ikke på at NTF vil det beste for medlemmene.

Det er litt problematisk for meg å forholde med til at svaret er skrevet i så generelle vendinger, at jeg må få stille noen spørsmål så jeg vet hva vi forholder oss til. Min intensjon er jo at medlemmene skal få et supplement til NTFs tilbud, og ikke være en konkurrent.

Det virker logisk at det har skjedd en evaluering av representantskapet som tilsier at kravet til OEU-timer reduseres med en tredjedel fra 1/1-2021. Men jeg får ingen klarhet i hvorfor dette var nødvendig. Dersom jeg har kommet med feilaktige påstander, vil jeg rette meg etter det.

Hadde systemet som startet i 2016 fungert godt, ville det trolig ikke vært behov for en såpass drastisk reduksjon i kravet til antall timer obligatorisk etterutdanning.

Visste representantskapet hvilke alternativ som fantes når det nye vedtaket ble gjort?

Svaret fra presidenten sier at jeg har personlige meninger og bruker utdaterte tall. Det første står jeg for, men tåler å bli motsagt bare jeg får vite hvilke innvendinger jeg blir møtt med. «Selvsagt» er dårlig terminologi i en diskusjon. Tallmaterialet jeg brukte er det eneste jeg fant når jeg søkte, og vil gladelig få se hvordan situasjonen er nå, og så oppdatert som mulig. Det tror jeg også medlemmene gjerne vil se. Hadde systemet som startet 2016 fungert bra, ville det trolig ikke vært behov for en såpass drastisk reduksjon av kravet til antall OEU-timer.

Jeg får ikke svar på om dagens system fungerer tilfredsstillende.

Er det problemfritt å registrere seg til de enkelte kurs? Hvor mange kurs pr år vil være tilgjengelig for medlemmene? Dette er jo spesielt viktig å få avklart når alt i skrivende stund nærmest er Covid-19-lukket ned, og tannklinikkene stort sett må holde stengt (les: får større kapasitet til å faglig oppdatere seg).

Vil disse kursene være spredt utover ulike fagemner såpass godt at medlemmene kan velge mellom kurs vedkommende finner interessant, eller blir det slik at man blir nødt til å ta kurs som har svært liten aktualitet i daglig praksis (ett eksempel kan være kurs i pedo for en allmennpraktiker). Hvor mange kurs tilbys lokalt og sentralt innen for eksempel perio? Kons? Protetikk? Kirurgi?

Vi har jo sett tidligere at innføring av IT-teknologi innen offentlige og private etater har vært svært lite vellykkete prosjekter. Jeg vil nevne NAV, politi, bankvesenet og i og for seg Norsk Helsenett som jeg forstår ofte hadde nedetid slik at klinikken ikke fikk sendt inn oppgjør på slutten av dagen. Vil NTF være avhengig av å benytte eksterne datafirma til å lage til et system for kurs som fungerer? Har de erfaring fra dentale forhold og hva går en eventuell oppgradering av kurstilbudet ut på?

Hvilke kostnader medfører dette, og vil dette være noe medlemmene må bekoste?

Amerikansk kultur vil ikke påvirke det faglige selv om medlemmene benytter seg av amerikanske kurstilbud. Kurs som omhandler amerikanske forsikringsordninger og praksisadministrasjon samt farmakologi vil som regel ikke være interessante for norske tannleger. Men her står de fritt å velge hvilke kurs de vil ta, og dette vil kurstilbydere i USA også kjenne til, slik at det faglige innholdet vil være av topp internasjonal kvalitet. Kurstilbud jeg kjenner til skulle ikke komme i konflikt med det norske lovverket. Det finnes muligheter å inkorporere disse tilbudene slik at de passer til GDPR dersom det skulle være ønskelig, så NTF trenger ikke la være å åpne denne døra for å finne ut hvilke muligheter som er tilgjengelig. Jeg synes ikke det er noe godt argument at «svært mange foretrekker norske og skandinaviske kursholdere». Dette betviler jeg ut fra den interessen jeg ser norske tannleger viser for kurs med engelskspråklige forelesere, samt at det pr i dag ikke finnes noen holdepunkter for en slik påstand. Jeg har hatt glede av kurs både i Norge og Skandinavia ellers, og ser jo at de etterhvert legges opp etter modell fra det jeg har sett i USA siden jeg startet å reise «over there» på tidlig 90-tall.

ReinertAmundsen 

reinert.amundsen@icloud.com

Oppgitte interesseforhold: Reiner Amundsen oppgir at han er tiltenkt en godtgjørelse fra en amerikansk kursgiver for et eventuelt arbeid med å legge til rette for norske forhold.