Koronalukking av Oslofakultetet:

Basalt smittevern er essensielt

Den 11. mars stengte barneklinikken ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og den 12. mars stengte voksenklinikken.

KristinAksnes 

Tekst og foto

Førsteamanuensis Morten Enersen er leder av smittevernutvalget ved Det odontologiske fakultet, og står her i stengt klinikk.

Stengingen er avslutningen av en trappetrinnsprosess, sier førsteamanuensis Morten Enersen, leder av smittevernutvalget som er opprettet i forbindelse med koronautbruddet

– Her er det viktig å presisere at ledelsen ved Det odontologiske fakultet har hatt røde flagg oppe i lengre tid, og at arbeidet i smittevernutvalget har ligget i forkant av universitetet ellers. Vi har vært veldig nøye på å være tidlig ute med strikte rutiner og informasjon så langt det har vært mulig. Vi har stadig oppdatert informasjonen på nettsidene våre, og vi har hatt informasjonsmøter for alle ansatte jevnlig, for å få fanget opp både heltids- og deltidsansatte.

– Her har strategien fra dag én vært å holde potensielle smittede ute. Refleksjonen kommer alltid i etterkant om hvorvidt man kunne gjort noe annerledes, men jeg kan ikke se at vi kunne gjort det.

– Vi har vært i forkant i disse ukene, sier Enersen

Basalt smittevern er grunnleggende

– Dette viser vel også hvor viktig det er å opprettholde et godt smittevern som fast rutine?

– Ja, det basale smittevernet er helt essensielt, og vi tror vi har forankret dette godt hos allmenntannlegene ute i praksis. Høsten 2018 kom Faglige anbefalinger i smittevern i klinisk odontologi, der vi har et godt dokument med retningslinjer for hvordan man ivaretar smittevernet. Prinsippene er godt kjent av alle som har gjennomgått en tannlegeutdanning, eller for den del tannpleierutdanningen, eller en tannhelsesekretærutdanningen. Men likevel er det lett at ting kan gå litt for raskt, og ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Så vi vil alltid kunne gå i vannet på detaljer når det gjelder smittevern. Nå har vi også påminnelsen om at vi ikke skal håndhilse, vi skal ha god avstand til andre og unngå store forsamlinger, som alt støtter smitteverntankegangen i den situasjonen vi er i, fortsetter Enersen.

Smittevernutvalg

– Smittevernutvalget ble opprettet i forbindelse med koronautbruddet, og består av seks personer: En kirurg, to sykepleiere, to klinikkledere og en kommunikasjonsmedarbeider. Vi er rådgivere for øverste leder i beredskapsgruppen, som er dekanen. Smittevernutvalget er per i dag utvidet med ytterligere tre medlemmer fra IKO.

– Vi har en felles e-post, smittevern@odont.uio.no, og de siste to ukene har vi behandlet hundrevis av e-poster. Disse e-postene gjaldt reiserestriksjoner, mange spørsmål generelt, noen var engstelige, og mange omhandlet beskjeder om å sette studenter og ansatte i arbeidsrestriksjon eller hjemmekarantene. De går opp til beredskapsleder og blir så delegert ned i linje, slik at vi til enhver tid har oversikt, sier Enersen.

Hjemkalte utenlandsstudenter

– Vi har utenlandsstudenter som vi kaller hjem nå fordi vi ikke tør å la dem være ute lenger, blant annet fra Cape Town. De som er i Paris ser vi an med hensyn til hjemkalling, men vi tillot ikke at to studenter dro til Seuol den 7. mars, og den avgjørelsen tok vi i midten av februar. Allerede da fikk vi signaler om at de ville kunne bli utestengt fra klinikken, og kanskje to ukers isolasjon, slik det ble i Kina. Og da ville undervisningsutbyttet deres vært minimalt. Det var også fem tannpleierstudenter som ikke reiste til Tanzania. De skulle riktignok bare være borte i noen uker. De kom i etterkant og takket oss fordi vi hadde rådet dem til ikke å reise.

Alle definert som helsepersonell

– Det som også er viktig å si her, er at alle ansatte ved fakultetet er definert som helsepersonell i henhold til helsepersonelloven, også de som er administrativt ansatte og ikke har noe direkte med pasientbehandling å gjøre. Det skyldes at det er såpass nær kontakt mellom de forskjellige gruppene i klinikk, administrativt, i forskning og så videre, og derfor ble dette gjort med andre ord for å sette et annet beredskapsnivå.

Vi innførte dette allerede for to uker siden, og vi har informert grundig om det. Arbeidet i smittevernutvalget startet omkring 1. februar, og planleggingen fra dekanens side begynte noe tidligere. Medisin har lagt seg på omtrent den samme linjen som oss når det gjelder informasjon, og brukt deler av våre tekster. Det er viktig å si at odontologi og læringssituasjonen for odontologistudentene er en mer kompleks virksomhet enn medisin, nettopp fordi vi har åpne saler, mange behandlingsstoler innenfor ett rom, aerosoldannende instrumentering, og en helt annen utsatt virksomhet når det gjelder smitte.

Medisinstudentene har det meste av sin praksis på sykehus.

– Men dette som skjedde i dag er en tsunami. Det kommer som et sjokk på oss. Vi ønsker jo å komme tilbake til operativ virksomhet så raskt som mulig, innenfor forsvarlige rammer, både når det gjelder voksenklinikken og barneklinikken.

Det vil likevel bli et tilbud om akutthjelp, for våre egne pasienter, avslutter Enersen.

Blir annenlinjeklinikk for oral kirurgi og oral medisin for fylkene på Østlandet

Etter anmodning fra Helsedirektoratet blir deler av klinikken ved Odontologisk fakultet i Geitmyrsveien i Oslo stilt til disposisjon for fylkene i helseregionen på Østlandet under koronakrisen som annenlinjefunksjon. De skal brukes som en form for «spesialsykehus» for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp når det gjelder oral medisin og oral kirurgi. Dekan Pål Barkvoll leder dette arbeidet. Fra mandag 23. mars regner han med at at de er i stand til å motta pasienter innenfor dette tilbudet.