24. januar – 24. mars 2020:

Koronasituasjonen dag for dag

Koronavirus SARS-CoV-2 er et smittsomt lungevirus som ble oppdaget i Hubei-provinsen i Kina i siste kvartal 2019. 26. februar 2020 ble det første tilfellet påvist i Norge. 11. mars erklærer Verdens helseorganisasjon at det er en pandemi.

Ellen BeateDyvi 

Tekst

For tannlegene, som helsepersonell og som næringsdrivende, har koronaviruset medført store implikasjoner og konsekvenser, og situasjonen har utviklet seg, til dels uforutsigbart, fra dag til dag.

Vi begynner den dagen helsemyndighetene kommer med sin første melding om at noe er forestående, og at det vil komme fortløpende informasjon og anbefalinger til helsetjenesten. Redaksjonen ble avsluttet 24. mars 2020.

Noen få var på jobb i NTFs sekretariat torsdag 19. mars, mens de fleste var på jobb hjemme. Avdeling for jus og arbeidsliv, som tar imot de fleste medlemshenvendelsene, hadde avdelingsmøte. Venstre side av bordet, bakfra: Silje Stokholm Nikolaysen, Tone Christine Galaasen og Elin Kværnø. Høyre side av bordet: John Frammer. På skjermen: Lin Muus Bendiksen.

Fredag 24. januar

Helsedirektoratet (Hdir) melder at de sammen med helsetjenesten planlegger hvordan de skal håndtere situasjonen dersom det nye koronaviruset kommer til Norge, og at de samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om oppdatert informasjon og anbefalinger til helsetjenesten.

Torsdag 30. januar

Hdir og FHI har utarbeidet informasjon til helsepersonell om hvordan primær- og spesialisthelsetjenesten skal håndtere personer som er mistenkt smittet med koronavirus.

Fredag 31. januar

Hdir gir informasjon om pasienthåndtering ved mistanke eller bekreftet tilfelle i Norge.

Mandag 3. februar

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser, under ledelse av helsedirektør Bjørn Guldvåg, møtes for å diskutere beredskap ved koronasmitte i Norge.

Tirsdag 11. februar

Hdir og FHI gir oppdaterte råd og informasjon om pasienthåndtering ved mistanke om koranavirusinfeksjon.

Tirsdag 25. februar

Norske myndigheter vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat, og ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

Onsdag 26. februar

Koronaviruset blir påvist i Norge.

Søndag 1. mars

Hdir og FHI ber helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som er kommet hjem etter 17. februar.

Mandag 2. mars

Det odontologiske fakultet ved universitetet i Oslo melder at de setter lokal beredskapsledelse, og vurderer tiltak for å sikre trygghet for pasienter, ansatte og studenter.

Onsdag 4. mars

Folkehelseinstituttet anbefaler å utsette elektiv behandling (planlagte operasjoner) av pasienter som siste 14 dager før planlagt prosedyre har oppholdt seg i områder med pågående spredning av kronavirus, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus.

Lørdag 7. mars

Alle i helse- og omsorgstjenesten anbefales å finne alternativer til håndhilsing.

Helsedirektoratet utvider samtidig anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus.

Tirsdag 10. mars

NTF avlyser det første arrangementet i foreningsregi, symposiet i Oslo, som er planlagt til dagene 12.–13. mars. (Senere avlyses alle arrangementer frem til sommeren.)

Onsdag 11. mars

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer covid-19 en pandemi. Befolkningen må forberede seg på at situasjonen vil ta tid, og er den nye normalen.

Torsdag 12. mars

Regjerningen holder pressekonferanse kl. 14.00, og innfører de strengeste tiltak i Norge i fredstid, for å hindre smittespredning.

NTF skjerper informasjonsberedskapen overfor sine medlemmer og oppretter en samleside på nettstedet tannlegeforeningen.no, med informasjon til tannhelsetjenesten med råd, nyheter og meldinger om koronaviruset.

NTF informerer medlemmene om at tannlegene ikke er pålagt å stenge virksomheten. Etter hvert blir det klarlagt at:

Tannleger skal være i virksomhet, og tilby nødvendig akuttbehandling, og eventuelt avlaste annet helsepersonell. Nødvendig akutt behandling defineres til behandling av skader og infeksjoner samt smertelindring.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne råd for tannhelsetjenesten vedrørende smitte med SARS-CoV-2.

Helsepersonell som behandler pasienter forbys å reise utenlands, med øyeblikkelig virkning og foreløpig ut april 2020. Forbudet gjelder både tjeneste- og privatreiser.

Faksimile fra NRK.no: 17. mars går det ut melding om at norske tannleger mangler smittevernutstyr.

Fredag 13. mars

Regjeringen legger frem forslag til tiltakspakke med de første strakstiltakene for blant annet selvstendig næringsdrivende og små bedrifter.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten: I samråd med alle hovedorganisasjoner har riksmekler Mats Wilhelm Ruland besluttet å utsette samtlige av vårens forhandlinger til høsten. Frontfagsforhandlingene setter rammene for oppgjørene i offentlig sektor, og det betyr at forhandlingene i stat, kommune og helsesektoren også utsettes. Inntil videre vil dagens avtaler videreføres.

Faksimile fra Dagens Medisin 24. mars: NTFs president Camilla Hansen Steinum etterlyser krisepakke for tannleger i privat sektor.

Lørdag 14. mars

Helsedirektoratet sender anmodning til Den offentlige tannhelsetjenesten og Det odontologiske fakultet ved UiO om å etablere et tilbud for akuttbehandling til befolkningen.

NTF gir innspill til stortingsforhandlingene om regjeringens tiltakspakke.

Søndag 15. mars

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter, inkludert tannpleiere.

Mandag 16. mars

Stortinget har forhandlet om regjeringens krisepakke, og er kommet til enighet om flere tiltak for både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Tiltakene gjelder permittering, omsorgslønn og sykepenger. Arbeidsgiverperioden reduseres både for omsorgslønn og sykepenger.

NTF utvider sin telefontjeneste, i første omgang for hele uke 12. Tjenesten er åpen fra kl. 10.00–15.00 alle dager. Telefonvaktene opplever stor pågang fra NTFs medlemmer, med mer enn 200 telefonhenvendelser. Henvendelsene gjelder for det meste arbeidslivsspørsmål om rettigheter og organisering av virksomheten, i tillegg til tannhelsefaglige spørsmål og spørsmål om smittevern.

NRK Dagsrevyen melder om selvstendig næringsdrivende med yrkesforbud, som sliter. Tannleger nevnes blant de vanskeligst stilte, sammen med rørleggere og frisører.

Tirsdag 17. mars

NRK Dagsnytt og nrk.no melder at tannleger mangler smittevernutstyr til behandling av potensielt smittede. Det er tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich som går ut, og NTF slutter seg til og deler bekymringen for mangelen på smittevernutstyret av god nok kvalitet, i både offentlig og særlig privatsektor. De ber myndighetene om hjelp.

Onsdag 18. mars

Regjeringen foreslår en midlertidig krisefullmakt, kalt koronaloven, som i seks måneder skal gi regjeringen fullmakt til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen, og for å avhjelpe negative effekter av smitten. Begrunnelsen er at regjeringen trenger handlingsrom og muligheten til å snu seg raskt for å gjennomføre rettslige endringer.

Faksimile fra NRK.no: Fylkestannlegen i Hedmark kommer med tips til hva pasienter med små problemer kan gjøre selv, nå som de ikke kan oppsøke tannlegen annet enn for mer alvorlige akutte ting. NTFs president støtter fylkestannlegens råd.

Fredag 20. mars

Regjeringen sanksjonerer Stortingets vedtak om lovendringer for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonforetak og arbeidsgivere.

NTF leverer et nytt innspill til helse- og omsorgs- og finanskomiteen på Stortinget, om behov for en krisepakke for privat tannhelsesektor. Innspillet poengterer de store økonomiske utfordringene for privat sektor. Tannleger i privat sektor utgjør 70 prosent av tannhelsetjenesten i Norge, og utfører en stor del av all behandling av voksne pasienter.

Det vises til NTFs medlemsundersøkelse i privat sektor, utført 18.–20. mars med 3 400 spurte og en svarprosent på 75, som viser: 75 prosent av tannlegene i privat sektor sier de har mistet opptil 100 prosent av inntektsgrunnlaget den siste uken, 45 prosent sier at de må stenge dørene i løpet av en måned, 74 prosent melder at de har permittert noen av sine ansatte og 45 prosent sier at de har permittert seg selv.

Lørdag 21. mars

Partiene på Stortinget er enige om koronaloven (se 18. mars). Regjeringens forslag fra 18. mars er modifisert. Loven, som gir regjeringen begrenset fullmakt til å sette til side lover og forskrifter, vil gjelde i én måned, og ikke seks slik regjeringen ønsket.

Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

Søndag 22. mars

Helsetjenesten står overfor en akutt mangel på smittevernutstyr. Situasjonen er spesielt kritisk for tilgang til munnbind.

Helsedirektoratet anmoder alle tannleger i privat praksis om å melde inn sine lagre av munnbind på altinn, slik at det frivillig kan avhendes til den akutte håndteringen av utbruddet av covid-19. Direktoratet er klar over at det fortsatt vil være behov for et minimumsnivå av smittevernutstyr i tannhelsetjenesten for å kunne gjennomføre akutt tannbehandling.

Tirsdag 24. mars

Helsemyndighetene har fått en oversikt over hvor mye smittevernutstyr som er tilgjengelig. Oversikten holdes imidlertid hemmelig, melder NRK, og sier helsemyndighetene mener tallene vil skape frykt, usikkerhet og svekke Norges posisjon i det internasjonale markedet dersom de blir offentlige.

NTFs president, Camilla Hansen Steinum etterlyser krisepakke for tannleger i privat sektor i en kronikk i Dagens Medisin med tittelen Privat tannhelsetjeneste mot kollaps – en statlig krisepakke må til!

Det vises blant annet til medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i dagene 18.–20. mars. (Se 20. mars.)

Regjeringen opprettholder tiltakene fra 12. mars, foreløpig til 13. april.

Reiseforbudet som forbyr helsepersonell å reise til utlandet videreføres ut april.