Reviderte anbefalinger for bruk av antibiotika

Helsedirektoratet har i samarbeid med helsetjenesten revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus mot infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve.

Revisjonen er en del av et større arbeid med å revidere Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus. Dette er det tredje kapittelet som publiseres i den pågående revideringen.

Viktigste endringer: Kapittelet som tidligere het «Øvre luftveisinfeksjoner» er revidert og republisert som kapittel Infeksjoner i øre, nese, hals, tann og kjeve

Behandling av kompliserte odontogene infeksjoner er kommet med, likeså postoperative infeksjoner.

For odontogene infeksjoner og postoperative infeksjoner (etter inngrep gjennom mucosa) er penicillin + metronidazol angitt som standard, med mer bredspektrede regimer for alvorlige infeksjoner og infeksjoner hos immunsupprimerte etc.

Ved peritonsillær abscess er nå penicillin monoterapi standardbehandling (tidligere penicillin + klindamycin). For tilstandene mastoiditt og epiglotitt er det ikke store endringer, anbefalingene er i hovedsak videreført.

Tilstander som hovedsakelig behandles utenfor sykehus (akutt otitis media, akutt ukomplisert sinusitt og streptokokktonsillitt) er tatt ut av kapittelet, og det er i stedet lagt inn lenker til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Disse tannlegene har deltatt i arbeidet med de reviderte anbefalingene: Sigbjørn Løes (Kjevekirurg, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus), Morten Enersen (Universitetet i Oslo) og Bodil Lund (Universitetet i Bergen).

Les mer på www.helsedirektoratet.no