Samarbeid om en god tannhelsetjeneste

I Tidende nr. 6 skriver Pål Barkvoll at grunnutdanningen vil svekkes ved å trekke spesialistutdanningen fra universitetene til de regionale odontologiske kompetansesentrene. Vi kjenner oss ikke igjen i den argumentasjonen han bruker for å begrunne sin bekymring.

  • Rapporten fra Helsedirektoratet (IS-2758) angående spesialistutdanningen konkluderer med at både universitetene og kompetansesentrene kan ha ansvar for spesialistutdanningen. Utredningen baserer seg nettopp på en modulbasert, integrert samarbeidsmodell mellom de odontologiske lærestedene og de regionale odontologiske kompetansesentrene. Det altså er ikke slik at all spesialistutdanningen i sin helhet vil overføres til kompetansesentrene. For TkØ sin del er det snakk om 6-8 plasser for spesialistkandidater. Dette kan gi mulighet for å øke den kliniske treningen og at det kan skje i nærhet til praksisfeltet. Kompetansesentrene har mange faglig interessante kasuser som kan gi bredere klinisk erfaring for spesialistkandidater. En bredere klinisk erfaring for spesialistkandidatene vil også komme grunnutdanningen til gode.

  • Bakvoll skiver at han er positiv til kompetansesentrene, men er skeptisk til kompetansesentrene i Bergen og Oslo «der disse tjenestene allerede tilbys en masse.». Han skriver videre at «Formålet med kompetansesentrene har endret seg fortløpende fra å være et senter som skulle tilby spesialisttjenester til de prioriterte gruppene til å også skulle tilby tjenester i det frie private markedet». Vi må påpeke at dette er feil. Over 95 prosent av våre pasienter er fylkeskommunens prioriterte grupper som de allerede har ansvar for. Under fem prosent er voksne betalende pasienter. Det er uklart hvilken konkurransesituasjon Barkvoll sikter til.

  • Vi vil presisere at praksisnær forskning og fagutvikling i tjenesten er en sentral del av kompetansesentrenes mandat. Dette er et område, hvor økt forskning er etterspurt. TkØ ønsker forskningssamarbeid med Det odontologiske fakultet, og det er en kjensgjerning at samarbeid gir større muligheter til å nå opp i konkurranse om finansiering fra bl.a. Norges forskningsråd. Dette kan generere friske midler til forskning innen oral helse

Som vi skrev i vårt forrige innlegg (Tidende nr. 6, 2019) har vi sett at uttalelser om kompetansesentrene ofte har endt i meningsløs polemikk. Kanskje vi kan vise hvordan og på hvilke områder vi sammen kan arbeide for en god, faglig sterk og utviklingsorient tannhelsetjeneste?

TkØ ønsker forskningssamarbeid med Det odontologiske fakultet, og det er en kjensgjerning at samarbeid gir større muligheter til å nå opp i konkurransen om finansiering.

Det trenger både befolkningen, tjenesten, samarbeidspartnere og våre politikere å se.

Hilde Vogt Toven

Direktør, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Vibeke Ansteinsson

Forskningsleder, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Jon Sudbø

Klinikksjef, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst