Treff om forskning på oral helse i vest

F19-08-19.eps

Ledere for forskningsvirksomhet innen oral- og tannhelse i vestlandsregionen. Fra venstre: Evelyn Neppelberg, klinikkdirektør for Klinikk hode hals ved Haukeland universitetssjukehus; Asgeir Bårdsen, leder for forskningsutvalget ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinske fakultet, UiB; Ellen Berggreen, forskningsleder for TK Vest (blir TK Vestland); Vibeke Hervik Bull, forskningsleder ved kompetansesenteret ved Tannhelse Rogaland.

Det har hittil vært lite samordnet forskningsaktivitet innen den utøvende tannhelsevirksomheten i Norge. Forskningsstrategien og handlingsplanen fra Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 2017-2027 staker ut noen retninger der det er aktuelt med forskningsinnsats (1). Det dreier seg blant annet om praksisnær forskning og innovasjon, etablering og bruk registre for helsedata og satsning på flerfaglig virksomhet.

Like før sommeren ble det holdt et treff på Institutt for klinisk odontologi mellom aktuelle aktører i vestlandsregionen. De representerte miljøer med odontologisk virke og engasjement ved det medisinske fakultetet i Bergen, Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest - TK Vest (vil bli TK Vestland etter sammenslutningen av Hordaland og Sogn og Fjordane), fra Haukeland universitetssjukehus og kompetansesenteret ved Tannhelse Rogaland i Stavanger. Hensikten var å få innblikk i igangværende og planlagte forskningsaktiviteter innen feltet. Hver av aktørene viste eksempler på prosjekter og tanker om hvordan gå videre.

Møtet viste tydelig at det er mange felles interesser og at «sammen gjør sterk», for eksempel når det gjelder å få gjennomslag for felles søknader til aktuelle finansieringskilder. Dette lover godt for konstruktivt samarbeid og samvirkning framover, både regionalt og nasjonalt.

Referanse

  1. Helse- og omsorgsdepartementet. Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027). https: //tinyurl.com/y6fhjkp3

Nils RoarGjerdet 

Tekst og foto