Clarion Hotel The Hub 9.-10. mai 2019:

NTFs forum for tillitsvalgte

F19-06-78.eps

Forum for tillitsvalgte.

Står den norske tannhelsemodellen for fall? Hvordan vil tannhelsetjenesten se ut i fremtiden? Hvordan påvirkes tilbudet, prisen og behandlingen av ulike finansieringsordninger? Og hva betyr det egentlig for tannhelsen? Dette var spørsmål som var oppe til diskusjon da tillitsvalgte fra lokalforeninger og spesialistforeninger, sentrale tillitsvalgte, NTFs hovedstyre og deler av NTFs sekretariat var samlet på Forum for tillitsvalgte 2019.

Forumet er et viktig politisk verksted for foreningen, hvor det ikke skal fattes vedtak, men hvor de tillitsvalgte kan diskutere politikk, policydokumenter og andre aktuelle saker. NTFs president, Camilla Hansen Steinum, ønsket velkommen og orienterte om de viktigste sakene foreningen arbeider med. Det er ikke lett å oppsummere alt foreningen driver med på noen få korte minutter, men presidenten rakk å informere om status på en rekke aktuelle høringer og politiske prosesser foreningen er involvert i. En del av de politiske møtene og prosessene ble omtalt i Tidende nr. 4, 2019, og alle avgitte høringssvar kan leses på NTFs nettsted under Organisasjonen og NTF mener.

Siste nytt om vedtektsrevisjonen

Vedtektene er utgangspunktet for, og bestemmer alt vi driver med i foreningen, og NTF er midt i en prosess som innebærer en totalgjennomgang av vedtektene, inkludert reglement, instrukser og annet regelverk. Advokat i NTF, Elisabeth Scarpello, informerte om status i denne prosessen. Etter en høringsrunde som har vart fra februar til april, har alle innspill fra NTFs lokal- og spesialistforeninger, NTF Student og NTFs ulike utvalg, komiteer, nemnder og råd blitt gjennomgått av prosjektgruppen. Et revidert forslag til nytt regelverk ble vedtatt av hovedstyret i møtet 8. mai. Hovedstyrets endelige forslag til reviderte vedtekter skal forelegges for Representantskapet i november 2019. Forslaget vil bli sendt ut med sakspapirene til Representantskapsmøte 15. oktober.

Nytt fra NTFs utvalg

Deretter fulgte korte orienteringer fra utvalgslederne i Etisk råd, Fagnemnden og Valgkomiteen. Leder i Etisk råd, Maria Alvenes, kunne rapportere om at de får inn færre saker hvor medlemmene klager på hverandre enn tidligere, og at flere saker løses i lokalforeningene. Etisk råd er likevel svært aktive og har jobbet for at etikk har fått en tydeligere plass i NTF, blant annet ved at dette har vært tematikk både på NTFs landsmøter og symposier. Les mer om etisk råd på www.tannlegeforeningen.no

Elisabet Jonsson, leder for fagnemnden, informerte om foreningens brede kurstilbud og siste nytt på etterutdanningsfronten. Vi minner om at høstens kurstilbud kan finnes i Etterutdanningskatalogen sommer/høst 2019 som ligger nedlastbar på NTFs nettsted.

Som kjent er det representantskapsmøte til høsten, hvor det blant annet skal gjennomføres valg. Leder i valgkomiteen, Aase Vintermyr, gledet seg over at mange av de tillitsvalgte har sagt ja til gjenvalg, men minnet om at det ikke betyr at de automatisk vil bli innstilt av valgkomiteen. Det er en stor kabal som skal legges, og mange hensyn som skal tas for å oppnå målet om at «det enkelte organ bør være allsidig sammensatt og gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen», slik det står i vedtektene. Husk at lokalforeningene også kan gi sin støtte til kandidater som tar gjenvalg. Informasjon om innstilte kandidater vil bli publisert på NTFs nettsider under Organisasjonen / Representantskapet.

F19-06-79.eps

Leder i valgkomiteen, Aase Vintermyr.

F19-06-80.eps

Caroline Hol, NFKAR.

Økonomiske og regnskapsmessige utfordringer

Forumets andre dag startet med en gjennomgang av økonomiske forpliktelser for lokalforeningene ved NTFs økonomisjef Wenche Stavik. Blant annet snakket hun om foreningslederens økonomiske ansvar, rammer og utfordringer rundt innkreving av medlemskontingent samt noen økonomiske betraktninger omkring kursavgifter og honorarer.

F19-06-81.eps

Debatt.

God oral helse for alle: er det behov for en ny tannhelsepolitikk?

Resten av dagen ble viet informasjon om politiske hendelser og vedtak - og deres betydning for NTF og tannhelsetjenesten, og diskusjon om hva slags politikk NTF skal føre og hvilken tannhelsetjeneste vi ønsker oss i fremtiden.

Tannhelsepolitikk er et område hvor det skjer mye for tiden, og som blir stadig mer strategisk interessant for partiene. Det er ett av få områder hvor opposisjonen kan vise at de skiller seg fra sittende regjering, noe som gir NTF rom og muligheter til å påvirke. Men da må hovedstyret vite hva medlemmene mener og ønsker, og Forum for tillitsvalgte er at av foraene hvor slike meninger kan luftes og diskuteres. Foreningen har et arbeidsprogram og et antall policydokumenter som er vedtatt av representantskapet, og som er med på å styre hva NTF skal si og hvordan foreningen skal agere politisk. Policydokumentene kan leses på NTFs nettsted under Organisasjonen / NTF mener.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok nylig å legge mer vekt på sårbare grupper som av økonomiske årsaker ikke oppsøker tannlegen og har sagt at de fortsatt ønsker å jobbe videre med den norske tannhelsemodellen ved en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Ap har ikke konkludert om noen modell for fremtiden, men de ønsker fortsatt dialog med NTF i tiden fremover.

I regjeringsplattformen er det nedfelt at de skal opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre, samt videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene. Presidenten gikk gjennom regjeringserklæringen om tannhelse, og refererte hva som er nedfelt i de ulike partienes resolusjoner. Hun uttrykte stor bekymring rundt den svake viljen dagens regjering viser til å kjempe for folkehelsen. Tobakksstrategien i den nye folkehelsemeldingen viser dette i klartekst; Målet er at snusbruken blant unge ikke skal øke. «Hvis vi skal ha en nullvisjon i tobakksbruk, så kan vi ikke si oss fornøyd med at 20% av barn og unge snuser og at det er nok at denne bruken ikke skal øke», slo presidenten fast.

Hva er nødvendig tannbehandling - og hva skal tannlegene arbeide med?

Spørsmålet om hva tannlegene skal arbeide med, trigget mange engasjerte innlegg om estetisk tannbehandling og man kom inn på hvordan tannleger i økende grad omtaler pasientene som kunder. Leder i NFKAR, Caroline Hol, påpekte at det er en stor forskjell mellom det å ha kunder og det å ha pasienter.

- Alle som ligger i tannlegestolen er ikke nødvendigvis syke. Men de er likevel hos tannlegen for å få helsehjelp, og tannlegene er helsepersonell, ikke selgere. Som kunde har man andre rettigheter enn som pasient, og man sier at «kunden har alltid rett». Pasienter har ikke alltid rett. Som helsepersonell har vi ansvaret for å gi faglig forsvarlig helsehjelp, men det er ikke alltid det er faglig forsvarlig eller nødvendig utredning eller behandling pasienten etterspør. Vi kan ikke dytte ansvaret for behandlingen over på pasienten, påpekte Hol.

Leder av Etisk råd, Maria Alvenes, ønsket debatten om estetisk og kosmetisk behandling velkommen, og mener det er på høy tid at denne debatten tas. Hun er bekymret for det økte fokuset på estetisk behandling, og overrasket over en del av innleggene om dette temaet på den lukkede Facebookgruppen. «Hvis vi virkelig mener at tannleger er helsepersonell, så må vi som forening også tørre å være tøffere med medlemmer som kun tenker business», hevdet Alvenes.

Etterlyser mer forebygging

Et annet tema som medførte stort engasjement, var etterspørselen etter mer forebygging. Det ble påpekt at den massive informasjonen på 60-70 tallet om sukker og kariesforebygging nå er tonet kraftig ned. Det er derfor lett å tro at dette nå er allmennkunnskap - men det er ikke nødvendigvis tilfellet. Flere påpekte at tannlegene er for opptatt av behandling, og ikke tar seg tid til å snakke om god hygiene og forebygging. Leder i Norsk Periodontistforening, Kari-Mette Andersen mente at ansvaret for dette faller på hver og en av oss; «Vi har alle et ansvar på mikronivå, og må snakke med pasientene om kosthold, om tobakksbruk og om sammenhengen mellom munnhelsen og andre sykdommer. Det kan vi bli mye bedre på».

Presidenten la stor vekt på tverrfaglig samarbeid: «Vi må også huske på at vi ikke klarer dette alene. Vi må vekke legene. Det er helt klart at det er store pasientgrupper i helsetjenesten, som for eksempel i psykiatrien eller kreftbehandlingen, som er innom mange leger, og som har en veldig dårlig oral helse. Og det er ingen som spør dem om det, og ingen som informerer. For å lykkes med dette må vi jobbe tverrfaglig og samarbeide med resten av helsetjenesten», sa Steinum.

Den økte vektleggingen på inntjening i begge sektorer var også opp i diskusjonen, og flere ytret bekymringer om at ledere som ikke er tannleger oftere tenker profitt og bunnlinje, enn å ha fokus på hva som er bra for befolkningens orale helse. NTF må fortsatt jobbe for at tjenesten skal ledes av tannleger og for at ledelsen skal ha større forståelse for nødvendige grenseoppganger om hvilke arbeidsoppgaver som kan delegeres tannpleiere og tannhelsesekretærer. Det er tross alt tannlegen som har det faglige ansvaret for pasienten, som diagnostiserer og legger behandlingsplan.

Det var stor enighet i diskusjonen at det er viktig for foreningen å ha en tydelig sosial profil og kjempe for pasientene, og at det ikke er motstridende interesser i dette og samtidig ivareta medlemmenes interesser. Som presidenten uttrykte det; «Det som er bra for pasienten er også bra for tannlegen!«

Hvem skal ta regningen?

Siste diskusjonsbolk for dagen handlet om trygdesystemet, organiseringen av tannhelsetjenesten og alternative finansieringsordninger. NTFs politikk har til nå vært å sikre retten til fri etablering, fri konkurranse og fri prissetting for privat sektor. Samtidig ses en økt bekymring for at det går mot et overskudd av tannleger i Norge, noe som kan gi økt konkurranse og brutalisering av arbeidsmarkedet. Flere unge og nyutdannede er i økende grad opptatt av trygghet, og mange kvier seg for å starte opp egen praksis. Presidenten var likevel tydelig på at hun tror denne bekymringen er overdrevet, og at behovet for tannleger påvirkes av flere faktorer. Hvor mange tannleger det er behov for avhenger selvfølgelig av behandlingsbehovet i befolkningen, men det er jo også avhengig av hvilke oppgaver vi mener tannlegene skal jobbe med.

«Hvis vi mener, slik vi har snakket om her på forumet, at vi skal sette oral helse på kartet og arbeide for at alle utsatte pasientgrupper skal få den tannbehandlingen de har krav på og behov for, så har vi sannsynligvis for få tannleger», sa presidenten. Flere av dem som ba om ordet i diskusjonen, sa seg enige i at dagens ordning ikke fanger opp alle gruppene som har dårlig oral helse. Med økt offentlig finansiering følger antageligvis et ønske om mer kontroll fra myndighetenes side. Fri prissetting er derfor neppe forenlig med et større offentlig engasjement i finansiering av tannhelsetjenester til folket, og NTF må fortsatt arbeide for en styrking av dagens tannhelsetjeneste.

Det var stort engasjement fra forumdeltakerne, og mange gode innspill framkom gjennom de to dagene. Det gjenstår å utarbeide et retningsgivende dokument med klare linjer for hva som skal være NTFs formelle standpunkter på de respektive områdene. Hovedstyret vil utarbeide forslag til et slikt dokument som kan debatteres i lokalforeningene og deretter behandles på årets representantskapsmøte i desember.

F19-06-82.eps

Camilla Hansen Steinum.

F19-06-83.eps

Stefan Lindtner, Hordaland.