Endringer i de politiske partienes tannhelsepolitikk

«NTF er fornøyd med at flere av partiene har konkrete mål når det gjelder tannhelse, og spesielt at flere vil styrke stønadsordningene på tannhelsefeltet. Men dette er ikke noe nytt, og nå gjenstår det å se om partiene faktisk leverer på de vedtatte punktene. Det er helt avgjørende hvis vi skal klare å nå målet om en utjevning av sosial ulikhet i tannhelse«

- Camilla Hansen Steinum, president i NTF.

I løpet av våren har flere politiske partier hatt landsmøter hvor de har gjennomgått partienes tidligere vedtatte tannhelsepolitikk. Nedenfor følger en gjennomgang av vedtakene fra partienes landsmøter, samt enn oversikt over regjeringsplattformen og partienes tannhelsepolitikk for øvrig.

Regjeringspartiene

Regjeringsplattformen legger grunnlag for regjeringens samlede politikk. Den vil:

 • Legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten basert på NOU 2018: 16 Det viktigste først.

 • Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre.

 • Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene.

 • Gjennomføre en kartlegging av oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem.

 • Iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten.

Høyre

F19-06-69.eps

Partiet vedtok ingen tannhelsepolitikk under sitt landsmøte.

I partiprogrammet for 2017-2021 står det at Høyre skal sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper.

FrP

F19-06-74.eps

Partiet vedtok ingen tannhelsepolitikk under sitt landsmøte.

I partiprogrammet for 2017-2021 står det at Fremskrittspartiet mener at tannhelsetjenesten må styrkes gjennom bedre refusjonsordninger. Tannlegene må være en integrert del av helsesektorens samhandling. Samhandling er nødvendig både i forbindelse med pasientsikkerheten, fellesinnsatsen mot livsstilssykdommer og for å sikre pasientenes økonomiske rettigheter. Tennene er en del av kroppen, og sykdom i munnhulen må derfor ses på som en ordinær diagnose.

Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud, skal kunne fortsette hos sin faste tannlege, og kostnader for dette refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig tannhelseklinikk ville fått for samme type behandling.

FrP vil:

 • Opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, særlig overfor unge og syke eldre.

 • Stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten.

 • Bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling.

 • Sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på å få dekket tannbehandling.

 • Fjerne egenandel på nødvendig tannregulering av barn.

Venstre

F19-06-70.eps

Venstre vedtok resolusjonen «Venstre vil gi flere rett til gratis tannbehandling» på sitt landsmøte i vår, hvor det blant annet står:

«Tenner som gjør det mulig å møte folk med et smil er svært viktig for selvfølelsen, og dårlig tannhelse kan derfor bidra til dårligere livskvalitet. Dårlige tenner kan være både stigmatiserende og sosialt belastende. Når tannhelsen blir dårlig kan det også bidra til dårlig psykisk helse. God tannhelse er derfor et viktig forebyggende helsetiltak.«

«Det er behov for en videreutvikling av dagens trygdeordninger der stadig flere grupper innlemmes i ulike støtteordninger.«

«Ifølge tall fra SSB utsetter mange lavtlønnede tannbehandling av økonomiske grunner, noe som kan medføre at problemene forverres og at det på et senere tidspunkt blir behov for mer omfattende inngrep til en enda høyere pris, og med mulige alvorlige komplikasjoner og følgesykdommer.«

«Mange rusavhengige har dårligere tannhelse enn den øvrige befolkningen. Dagens støtteordning gjelder for personer i statlig finansiert helseinstitusjon, i kommunal rusomsorg og personer under legemiddelassistert rehabilitering. Ordningen er rettet mot brukere som har en rusavhengighet eller er under behandling, men opphører når man utskrives. For å komme tilbake til samfunnet etter langvarig rusmisbruk må man få muligheten til å møte folk på en ordentlig måte. Venstre mener derfor at ordningen bør utvides til å omfatte hele rehabiliteringsprosessen.

Venstre mener også at det bør innføres en høykostnadsbeskyttelse som innebærer at en staten dekker en prosentvis andel av kostnader til tannbehandling som overstiger 10 000 kroner. Ordningen må innrettes på en slik måte at den treffer de som har størst behov.«

Venstre vil:

 • Utvide og videreutvikle den offentlige tannhelsetjenesten der flere grupper innlemmes i den offentlige tannhelsetjenesten, og på sikt gjøre tannhelse til en del av folketrygden.

 • Innføre en høykostnadsbeskyttelse.

 • Gi rusavhengige en særskilt rett til å få ferdigstilt tannbehandling etter utskriving av institusjon.

 • Videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre.

 • Øke bruken tannpleiere som kan jobbe forebyggende med tann- og munnhygienisk virksomhet ved skoler og barnehager.

 • Gjennomføre en kartlegging av oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem.

 • Forbedre og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser som gir utfordringer i munnhulen, eks visse kreftdiagnoser.

KrF

F19-06-75.eps

Partiet vedtok ingen tannhelsepolitikk under sitt landsmøte.

I partiprogrammet for 2017-2021 står det at:

 • Regionene må beholde ansvaret for videregående opplæring, fagskoler, kollektivtransport og tannhelse.

 • KrF mener at det offentliges engasjement også må rettes mot grupper som anses å ha et særlig behov for tannhelsetjenester.

 • Den offentlige tannhelsetjenesten må sikres tilstrekkelig finansiering for å ivareta de lovpålagte oppgavene de har. Det må legges til rette for godt samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste for å ivareta den øvrige befolkningens behov for tannhelsetjenester.

 • KrF vil vurdere om folketrygdens stønadsordninger for tannhelse bør utvides, og om flere grupper bør inkluderes i ordningene.

Arbeiderpartiet

F19-06-71.eps

Arbeiderpartiet vedtok resolusjonen «God helse til alle - uansett hvem du er og hvor du bor», hvor det blant annet står:

«Et mer rettferdig tannhelsetilbud

Blant arbeidsledige oppgir én av fire at de har et behov for tannlegebehandling som de ikke har råd til å få utført. Også mange uføre og studenter sier de ikke har gått til tannlegen fordi de har dårlig råd. Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Vi vil skjerme grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.«

Arbeiderpartiet vil:

 • Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.

 • Utvide den offentlige tannhelsen for unge voksne.

 • Styrke og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft.

 • Bedre ordningene for dem som ikke har råd til nødvendig tannhelsebehandling.

SV

F19-06-76.eps

SV vedtok resolusjonen «Helsetjenester til alle», hvor det blant annet står:

«Alle skal ha tilgang på trygge og tilgjengelige helsetjenester, uavhengig av størrelsen på lommeboka og uansett hvor de bor. Helsevesenet skal ta vare på hele oss, også tennene. Ingen skal måtte utsette tannlegebesøk på grunn av dårlig råd.

Det er på høy tid med en tannhelsereform. SV vil utvide det offentlige tannhelsetilbudet og på sikt bør ingen måtte betale mer enn 2 500 kroner i tannlegeutgifter per år.«

Senterpartiet

F19-06-72.eps

Partiet vedtok ingen tannhelsepolitikk under sitt landsmøte.

I partiprogrammet for 2017-2021 står det at:

 • Stortinget har vedtatt at ansvaret for tannhelse skal overføres til kommunene.

 • Senterpartiet vil at tannhelse fremdeles skal være et fylkeskommunalt ansvar.

 • Senterpartiet vil styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd, slik at utgiftsdekningen står i forhold til de faktiske utgiftene.

 • Senterpartiet vil iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Rødt

F19-06-77.eps

I partiprogrammet for 2017-2021 står det at:

 • En god tannhelse er viktig for å redusere faren for andre sykdommer og lidelser.

 • Rødt jobber for at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester og være gratis for alle - uten egenandeler.

Miljøpartiet De Grønne

F19-06-73.eps

Partiets landsmøte ble arrangert etter at Tidende 6/2019 gikk i trykken. Partiet har ingen tannhelsepolitikk i sitt partiprogram for 2017-2021.