Svar til TkØ:

Sentraliserte odontologiske kompetansesentre

Mine innsigelser er at sentrene ikke ser ut til å kunne bidra til bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister. Dette strider mot bakgrunnen for å etablere regionale odontologiske kompetansesentre. Dette poenget forbigår TkØ i samtlige tilsvar jeg har fått.

Undertegnede står fast ved uttalelsene jeg kom med i Tidende nr. 3, 2019. Overskriften til intervjuet var imidlertid alt for kategorisk, og som den observante leser må ha registrert, ikke samsvarende med uttalelsene for øvrig.

Mine innsigelser mot sentrene i Oslo og Bergen, og delvis i Stavanger, er at de ikke ser ut til å kunne bidra til bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister. Jeg hevder at disse lokaliseringene strider mot den kanskje viktigste bakgrunnen for å etablere regionale odontologiske kompetansesentre. Dette poenget forbigår ledelsen ved TkØ i samtlige tilsvar jeg har fått - det være seg i Dagens medisin eller i Tidende.

Det vises gjentatte ganger til Stortingets anmodningsvedtak fra 1998. Dette var et resultat av John Alvheims interpellasjon 7. mai 1998 om hva som kunne gjøres for å bedre rekruttering og stabilitet i Den offentlige tannhelsetjenesten, og hans forslag om opprettelse av regionale kompetansesentre. Dette ledet til at Stortinget anmodet regjeringen om å vurdere opprettelse av slike sentre i alle helseregioner (1). I februar 1999 ga Sosial- og helsedepartementet Statens helsetilsyn i oppdrag å utrede årsaken til mangel på spesialiserte tannhelsetjenester i deler av landet og den generelle mangelen på tannlegespesialister.

Flere utvalg og en NOU senere kom Stortingsmelding 35 (2006-2007) (2). På side 52 i denne skriver regjeringen følgende: Med henvisning til figur 5.9: «Figuren viser at med unntak av Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Rogaland og Hordaland, er det relativt få spesialister i de øvrige fylkene».

Mine innsigelser er at sentrene ikke ser ut til å kunne bidra til bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister. Dette strider mot bakgrunnen for å etablere regionale odontologiske kompetansesentre. Dette poenget forbigår TkØ i samtlige tilsvar jeg har fått.

Dette kunne Stortinget lese, og de folkevalgte stilte seg da bak regjeringens forslag om å bidra til etableringen av regionale odontologiske kompetansesentre i alle helseregioner. Regjeringen ville dessuten legge til rette for mer desentralisert spesialistutdanning av tannleger (3).

Ledelsen ved TkØ gjør et nummer av at de samarbeidende fylkene på Østlandet har valgt Oslo sentrum og Majorstuen som lokalisering. Det er riktig, men det er ikke dermed sagt at man svarer på bestillingen om bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister og mange millioner i statlig støtte. Det er dette som er mitt anliggende. Ikke alt det andre som ledelsen heller vil snakke om.

Fra 2008 til 2017 har det vært en forholdsvis stor økning i antall offentlige spesialistårsverk. Størst har økningen vært i Troms, Hordaland og Rogaland. Også Østfold / Oslo har hatt en tydelig økning (5), kanskje ikke så rart ettersom de ansatte ved TkØ har hatt tilknytning til Østfold fylkeskommune.

Høsten 2018 ble et dokument 8-forslag behandlet i Stortinget. I komitébehandlingen foreslo Ap og Sp følgende: «Stortinget ber regjeringen evaluere kompetansesentrene for tannhelse, med det utgangspunkt at kompetansesentrene skal bidra til en desentralisering og videreutvikling av den regionale kompetansen innen tannhelse.» (4) Forslaget ble nedstemt, men siden har Krf kommet med i regjeringen. I den nye regjeringsplattformen tas det til orde for en evaluering av kompetansesentrene.

Det gjenstår å se om HOD tar stortingets opprinnelige bestilling inn i premissene for denne.

Carl ChristianBlich 

Universitetslektor ved seksjon for samfunnsodontologi, Det odontologiske fakultet, UiO

Referanser

  1. Reidun Stenvik: Fra tannlegekunst til helseprofesjon Den norske tannlegeforening i 125 år

  2. St. meld 35 (2006-2007) regjeringen.no

  3. Innst. S. nr. 155 (2007-2008)

  4. Dokument 8: 209 S (2017-2018)

  5. SSB, statistikkbanken