Tilbakeblikk

1919

Fire nye professorer

Professortitel er av regjeringen tildelt bestyrerne av de fire hovedavdelinger ved Statens tandlægeinstitut nemlig: E.G. Christiansen, S. Glad, Imm. Ottesen og Johan Rygge. Den norske tandlægeforenings samt Statens tandlægeinstituts lærerraads andragende er saaledes tat tilfølge.

Kirkeministerens meddelelse herom i Stortinget vakte nogen debat, i hvilken anledning vi skal komme tibake til denne sak i næste nummer av Tidende samtidig med at vi skal indta nogen biografiske data betrf. de nyutnævnte professorer.

Juli 1919, 5. hefte

1969

Hjelpemiddel ved pasientmotivasjon

En lang rekke kliniske og eksperimentelle undersøkelser har vist at det lokalt virkende bakterieplaque er den direkte årsak til gingivitt/periodontitt. Et friskt periodontium oppnås bare ved å fjerne bakterieplaquet minst en gang daglig. Det er derfor innlysende at ansvaret for fjernelsen av plaquet ikke må ligge hos tannlegen, men hos pasienten selv.

For å kunne rasjonalisere og effektivisere denne del av behandlingen, kan en nytte seg av audio-visuelle hjelpemidler. Tannlegene Sture Nyman, Anders Hugoson, Dan Lindgren og Anders Østgren ved Avdelingen for parodontologi i Umeå har utarbeidet et billedbånd til dette bruk. De skjematiske tegningene er laget av tannlege Evert Stenman, Umeå. Båndet er nå omarbeidet til norsk av tannlege Kari Ottesen, Trondheim.

Mai 1969, hefte 5

2009

Slitesterk 25-åring

Tannlegeforeningen og tannhelsetjenesten har mange jubileer å markere i år. Også tannhelsetjenesteloven er jubilant. Den 1. januar var det 25 år siden loven trådte i kraft, og den har bare gjennomgått mindre endringer i løpet av disse årene. Slikt hører med til sjeldenhetene, sier de som kjenner til lovers varighet. Riktignok er det mange som venter på et nytt lovforslag basert på Stortingsmelding nr. 35 og debatten i Stortinget i fjor. Men foreløpig fungerer tannhelsetjenesten stort sett godt med den loven vi har.

Mars 2009, nr. 4