Svar til Tor Torbjørnsen:

Trangstillinger, estetikk, kosmetikk og etikk

Tor Torbjørnsen har skrevet et engasjert innlegg der han tar til orde for å opprettholde støtten til det han ikke er i tvil om er behandling som er viktig for å bevare tannhelsen.

Det som provoserte fram dette innlegget er, slik vi forstår det, at han oppfattet vårt innlegg om tannhelse og tann-uhelse dithen at vi mener at støtten til behandling av trangstilling er unødvendig og/eller bør reduseres. Dette medfører imidlertid ikke riktighet, og hvis det er flere lesere der ute som sitter igjen med det samme inntrykket etter å ha lest innlegget vårt, er vi glade for å få denne anledningen til å rydde opp i misforståelsen. Vi har ingen formening om denne stønadsordningen bør reguleres opp eller ned.

Grunnen til at dette eksempelet ble brukt var ikke at behandlingen oppfattes som unødvendig av oss forfatterne. Trangstilling ble nevnt fordi det framstod som et godt eksempel på hvordan politiske avgjørelser (ref. Fugelli) kan påvirke vårt syn på hva som er helse og uhelse. Og om det skulle være slik at en politisk avgjørelse leder til at vi får en ny oppfatning av hva som er helse/uhelse, så har vi vel kanskje endret syn på feil grunnlag? Vår oppfatning av helsebegrepet skal jo, ideelt sett, være kunnskapsbasert.

Det er vår plikt å lete etter ståsteder med godt vitenskapelig fundament, fremfor å la oss styre av andre hensyn.

Vi mener med andre ord at hvis manglende støtte til behandling av visse grader av trangstilling, initiert av politikere som vil spare penger, og muligvis har manglende beslutningsgrunnlag, gjør at vi som tannleger ikke lenger betrakter disse gradene av trangstilling som behandlingstrengende, så bør vi kanskje gå i oss selv og se om denne oppfatningen ble endret på rett grunnlag? Vi er opptatt av at vi som helsepersonell bør være mer bevisste i forhold til hvordan samfunnet rundt oss påvirker oss i helsespørsmål. Det er vår plikt å lete etter ståsteder med godt vitenskapelig fundament, fremfor å la oss styre av andre hensyn.

Så da er vi kanskje ikke så uenige, likevel?

For øvrig er tema for snakk om etikk i dette nummeret nettopp grenseoppgangen mellom estetisk og nødvendig tannbehandling. Dette er noe Etisk råd naturligvis bør være opptatt av. Temaet har vært oppe til diskusjon på samtlige av rådets møter siste år. Bevissthet i disse spørsmålene er like viktig for oss alle, enten vi er spesialister eller allmennpraktiserende tannleger!

Mariann SaanumHauge 

NTFs råd for tannlegeetikk

MariaAlvenes 

NTFs råd for tannlegeetikk