Leserne liker det nye Tidende

Tidendes leserundersøkelse, som ble gjennomført i mars i år, stadfester for niende gang at Tidende leses grundig, og settes pris på av leserne.

Tidende er også fortsatt, og i enda større grad enn tidligere, så å si det eneste fagtidsskriftet norske tannleger leser. Og det er fortsatt slik at det er papirutgaven de aller fleste leser. 82 prosent leser bladet kun på papir, eller hovedsakelig på papir.

Et representativt utvalg av Tidendes lesere har gitt oss svar på hvordan de leser Tidende, og hvordan de vurderer ulike sider ved tidsskriftet. Leserundersøkelsen ble gjennomført i mars 2019, av markedsanalyseinstituttet Signifikans, i form av telefonintervjuer med 200 yrkesaktive medlemmer av NTF.

I en samlet vurdering sier Signifikans at Tidende alt i alt skårer svært bra, og at det er høye lese- og bruksverdier. 89 prosent av de spurte svarer meget bra eller bra når de skal gi Tidende en helhetsvurdering. 54 prosent mener bladet har svært stor eller ganske stor nytteverdi i forbindelse med jobben. Kun ti prosent sier at bladet har liten eller ingen nytteverdi.

Troverdigheten er i følge undersøkelsen helt på topp, med 93 prosent som rangerer den som meget god eller god. Utforming og layout er også helt på topp, sies det, med bakgrunn i at 81 prosent av de spurte gir karakteren meget bra eller bra på dette punktet. 79 prosent gir Tidende god eller meget god skår på aktualitet. Også dette vurderes som toppskår av Signifikans. (Figur 1).

F19-05-22.eps

Figur 1. Høy skår på troverdighet, utforming/layout og aktualitet

Papir, nett og app

Det er fortsatt i all hovedsak papirutgaven av Tidende leserne forholder seg til. 82 prosent, mot 85 prosent i 2016, leser Tidende kun eller mest i papirutgaven. Det vil si at andelen ikke er gått signifikant ned.

Tre prosent leser Tidende utelukkende på nett, mens 11 prosent leser mest på nett. En prosent leser Tidende bare i appen, ytterligere én prosent leser mest i appen og tre prosent leser noe i appen.

25 prosent er inne på Tidendes nettsider ukentlig, mens 61 prosent er inne månedlig eller oftere. 32 prosent av de spurte har lastet ned appen, tannlegetidende, og 16 prosent er inne i appen månedlig eller oftere.

Ny layout

Tidende har endret layout fra og med nr. 1 2019, med relativt store endringer. 64 prosent synes Tidendes nye layout er meget bra eller bra, mens ni prosent er negative. (Figur 2). Svarfordelingen basert på spørsmål om hvorvidt den nye layouten gjør at Tidende fremstår som friskere og mer moderne, mer innbydende, mer lesevennlig, enklere å orientere seg i, mer seriøst og mer vitenskapelig, samt hvorvidt det er lettere å finne stoff fra NTF, gir et meget godt resultat, sier Signifikans. Svært mange lesere opplever å ha fått et forbedret Tidende.

F19-05-23.eps

Figur 2. Ny layout

Leser lenge og mye

En gjennomsnittsleser bruker 45 minutter per utgave av Tidende, og 59 prosent av leserne leser cirka halvparten eller mer. Dette er ifølge Signifikans godt over gjennomsnittet for tidsskrifter. At gjennomsnittlig lesetid av papirutgaven er redusert med 13 minutter siden 2016 antas å ha sammenheng med økt lesing på nett og i app.

Leserne tar frem bladet 1,9 ganger etter første gangs lesning, og 68 prosent har lest eller kikket i alle de seks siste utgavene. 28 prosent av de spurte sier at det også er andre som leser den utgaven av Tidende som de mottar, noe som gir 1,4 lesere i snitt per eksemplar av Tidende.

På spørsmål om spesialutgavene av Tidende svarer 68 prosent at de oppbevarer de nordiske temaheftene, som regel nr. 1 og 2 i hver årgang, i inntil seks måneder eller lengre. 54 prosent leser halvparten eller mer av innholdet i sommerutgaven av Tidende, og dette er en nedgang på åtte prosent siden 2016.

Fagstoffet leses mest

De vitenskapelige artiklene og annet fagstoff er det som leses mest, og leserne ser fortsatt gjerne at det blir mer fagstoff i tidsskriftet. (Figur 3).

F19-05-24.eps

Figur 3 Fagstoffet dominerer

69 prosent svarer at de alltid eller ofte leser vitenskapelige artikler eller annet fagstoff i Tidende. 83 prosent av de spurte vurderer fagstoffet i Tidende som godt eller meget godt, noe som er en nedgang, fra 90 prosent, ved siste måling.

På annenplass i kvalitetsvurderingen ligger Snakk om etikk, før Spør advokaten og reportasjer og intervjuer som ligger på delt tredjeplass. Presidenten har ordet deler fjerdeplassen med kommentar og debatt. (Figur 4.)

F19-05-25.eps

Figur 4 Stoffområder

Annonsene kan gi nyttig informasjon

58 prosent av Tidendes lesere er i stor grad eller til en viss grad delaktige i innkjøp og investeringer i praksisen eller ved klinikken der de jobber. 50 prosent mener at annonsene i Tidende ofte eller en gang i blant gir nyttig informasjon, mens 49 prosent sier at det skjer sjelden eller aldri.

Utvikling og endringer

Ti prosent flere synes Tidende i stor grad er aktuelt i faglige og standspolitiske spørsmål. Åtte prosent flere synes Tidende i stor grad fungerer som kilde til etterutdanning. 63 prosent synes Tidende i stor grad fungerer som informasjonskanal fra NTF, mens 14 prosent mener Tidende fungerer mindre godt eller dårlig, viser svarfordelingen på et spørsmål som ikke er stilt tidligere. (Figur 5.)

F19-05-26.eps

Figur 5 Utvikling og endringer

16 prosent flere har lastet ned Tidende-appen, og syv prosent flere er inne i appen minst én gang i måneden. Åtte prosent færre leser lederen alltid eller ofte. Åtte prosent færre leser halvparten eller mer i sommerutgaven av Tidende. Ni prosent færre synes spalten Spør advokaten er meget bra eller bra, og ti prosent færre leser andre tannlegefaglige tidsskrifter enn Tidende, bortsett fra det svenske og danske tannlegetidsskriftet, som også har få norske lesere.

Tilgang på fagstoff

I likhet med tidligere leserundersøkelser viser denne undersøkelsen at tannleger er opptatt av faget, og at de i liten grad får dekket sitt ønske om fagstoff i andre medier enn Tidende. Flere klinisk relevante artikler er det sterkeste rådet fra leserne som er blitt spurt.

Skal norske tannleger holde seg faglig oppdatert, trenger Tidende tilgang på relevante oversikts- og andre fagartikler, kasuspresentasjoner og artikler om praktisk-kliniske problemstillinger. Å skaffe aktuelt og kvalitetssikret fagstoff er derfor fortsatt den største oppgaven redaksjonen har.

De som publiserer i Tidende får mange lesere, og foreløpig er det kortere ventetid på publisering i Tidende enn i mange andre tidsskrifter. Antallet aktuelle forfattere i fagmiljøene er imidlertid begrenset, så vi er fortsatt avhengige av å skaffe stoff fra andre kilder, for eksempel ved å sekundærpublisere aktuelle artikler fra andre tidsskrifter. Det er derfor positivt at leserne aksepterer å lese artikler både på svensk, dansk og engelsk. Denne leserundersøkelsen viser imidlertid at det er færre yngre (under 40 år) enn eldre lesere som ønsker danske og svenske artikler, mens det er tilsvarende flere yngre som aksepterer at vi publiserer på engelsk.

Undersøkelsen og respondentene

Årets undersøkelse er en oppfølging av seks tilsvarende undersøkelser foretatt i mars 2016, 2013, 2010, 2007 og 2004 og høsten 1999. Leserundersøkelser for Tidende ble også gjennomført i 1989 og 1995.

Spørsmålene omfatter lesernes synspunkter på det redaksjonelle innholdet og presentasjonsformen i den trykte utgaven, samt internett- og appversjonen av Tidende. De spurte ble også bedt om å kommentere hvorvidt de leser og har nytte av annonsene i bladet.

Totalt 200 personer ble trukket tilfeldig blant NTFs yrkesaktive medlemmer. 55 prosent av dem som er spurt er menn. 56 prosent jobber som allmenntannlege privat og 26 prosent som allmenntannlege offentlig. 11 prosent er privatpraktiserende spesialist og fem prosent er offentlig ansatt spesialist. Tre prosent oppgir annen sysselsetting. Gjennomsnittsalderen til de spurte er 47 år, og gjennomsnitts fartstid som tannleger er 20 år.

Les hele rapporten fra leserundersøkelsen på www.tannlegetidende.no under Om Tidende.

Faktaboks

Tidligere undersøkelser

  1. Hvordan kan vi gjøre Tidende spennende? Nor Tannlegeforen Tid. 1989; 99: 457.

  2. Ny leserundersøkelse: Tidendes lesere fornøyde. Nor Tannlegeforen Tid. 1995; 105; 688-90.

  3. Tidendes leserundersøkelse: Fagartikler, tannhelsepolitisk stoff og debatt mest lest. Nor Tannlegeforen Tid. 2000; 110: 372-3.

  4. Leserne ønsker mer fagstoff i Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2004; 114: 420-1

  5. Stadig flere leser Tidende. Nor Tannlegeforen Tid. 2007; 117: 326-7

  6. Tidende holder stand. Nor Tannlegeforen Tid. 2010; 120: 396-7

  7. Stabile lesevaner, Nor Tannlegeforen Tid, 2013; 123: 337-8

  8. Fortsatt stabile lesevaner, Nor Tannlegeforen Tid, 2016; 126: 380-2

Ellen Beate Dyvi

Tekst og foto