Viktige tannhelsepolitiske saker NTF arbeider med for tiden

Tannhelseforsikring

Det er nå flere selskaper som tilbyr tannhelseforsikring til pasientene. Vi kjenner til Norsk Tannhelseforsikring, If tannhelseforsikring og Bank Norwegian tannhelseforsikring. Flere medlemmer har kontaktet oss angående de ulike forsikringsordningene og etterspør NTFs holdning til produktene. Dette gjelder spesielt for If tannhelseforsikring, som har et tilbud og en markedsføring mange av våre medlemmer har reagert på.

NTF er generelt skeptiske til tannhelseforsikring. Spesielt til den modellen If forsikring har valgt, og Nordic Dentalpartner AS er agent for.

Vi er spesielt opptatt av at det er pasienten selv som må avgjøre om de har behov for tannhelseforsikring, og etter NTFs oppfatning bør tannleger ikke markedsføre eller formidle forsikring.

Vi er svært kritiske til at tannlegene må betale til dels betydelige summer for å få være med i Ifs ordning, og til at enkelte kaller dette for en godkjenningsordning. Ordningen er kun en sertifisering for at forsikringsoppgjøret kan gjøres direkte mellom klinikk og forsikringsselskap, noe som burde være unødvendig, men det innebærer ingen godkjenning eller kvalitetssikring utover det. Det er dessuten problematisk at pasientene må gå til utvalgte klinikker for å kunne bruke denne forsikringsordningen. Dette styrer pasientene på en uheldig måte og fratar dem retten til fritt å velge tannlege.

Hovedstyret har i den sammenheng slått fast følgende (2017):

«NTF mener at en forsikringstilbyder ikke skal begrense tannlegers mulighet til å tilby behandling til forsikrede pasienter gjennom krav om godkjenningsordning eller på annen måte. Alle tannleger må uansett gis samme mulighet til å oppfylle slike krav.»

Dette er hentet fra policydokumentet «NTFs synspunkt på tannlegers rolle ved markedsføring av tannhelseforsikring» som ligger på vårt nettsted under Organisasjonen / Hovedstyre / Hovedstyrets synspunkter (krever innlogging).

I sum mener NTF prinsipielt at

  • En tannlege må ikke drive produktreklame eller markedsføring av forsikringsordninger eller tilby/selge forsikring.

  • Forsikringsvilkårene må ikke virke styrende på behandlingsvalget.

  • Forsikringsordninger må ikke være styrende på pasientenes valg av tannlege.

Vi har hatt flere møter med If forsikring, sist 15. februar 2019, hvor vi har påpekt disse ulike problemstillingene, og vi håper at de vil gjøre endringer i sine vilkår på disse punktene. Vi vil komme med informasjon hvis det kommer endringer i ordningen.

Tilbakebetalingskrav fra Helfo som følge av påstått feil bruk av buypass

NTF har ved en rekke anledninger de senere år tatt opp med HELFO og Helsedirektoratet (HDIR) problemstillingen der HELFO fatter vedtak om tilbakebetalingskrav av pasienters rettmessige refusjonskrav - hvor det eneste grunnlaget for tilbakekreving er at kravet er sendt inn med annen behandlers Buypass. Problemstillingen er også diskutert med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Det er i disse sakene ikke bestridt at pasientene har krav på stønad, og tannlegene har et rettmessig refusjonskrav. Tannlegene har kun mottatt den stønaden pasienten har krav på, og staten har ikke blitt påført større utgifter enn det som er korrekt. Likevel gjennomføres det tilbakebetalingskrav av millionbeløp, med til dels store konsekvenser for den enkelte tannlege.

NTF mener forvaltningen her tolker lovverket feil og mangler hjemmelsgrunnlag for tilbakekreving. Dette er ikke feilutbetalinger da pasienten har ett rettmessig krav på stønad. Vi mener dessuten informasjonen rundt innsending ved bruk av Buypass har vært mangelfull.

NTF har bistått medlemmer i enkeltsaker med klage til Helfo og etterfølgende anke til Helseklage uten å nå frem med vårt syn. Vi fortsetter dialogen med HDIR og HOD for å få endret denne praksisen. Vi er også i ferd med å utarbeide klage til Sivilombudsmannen og vil vurdere å prøve disse sakene for domstol om nødvendig.

NTF er bekymret for situasjonen og har anmodet nevnte helsemyndigheter om at problemstillingen snarest finner sin løsning.

Klage til Forbrukertilsynet

NTF har nylig sendt inn klage til Forbrukertilsynet vedrørende markedsføring av tannbehandling i utlandet. I korte trekk gjelder klagen at markedsføringen sammenlikner tannbehandling i utlandet med norske tannlegers kvalitet og priser på ufullstendig eller feilaktig grunnlag, at tannbehandlingsangst enkelt kan kureres ved et besøk hos en tannlege i utlandet og påstander om at tannimplantater ikke kan ødelegges.

Vi ser flere eksempler på markedsføring som ikke er i tråd med regelverket og vi vurderer i de ulike tilfellene hvordan vi skal agere. I dette tilfellet var, etter vårt syn, overtrampet så grovt at det var på sin plass med en klage.

NTF har også tidligere klaget på tilsvarende markedsføring, men uten at saken har blitt behandlet. Forbrukertilsynets foreløpige svar er at de vil vurdere klagen denne gangen.

Vi vil også ta opp problemstillingen i møter med forbrukermyndighetene.