Aktuelt tannhelsepolitisk arbeid

Nytt år betyr også nye dialog- og kontaktmøter. En viktig del av vår virksomhet er å være en aktiv politisk påvirkningsaktør. Her kommer en liten oppdatering om vår aktivitet den siste tiden.

I 2019 har vi hatt

- Flere møter med Helsedirektoratet, Divisjon Helseøkonomi og kompetanse, avdeling Helserefusjoner. Denne avdelingen har ansvar for trygdeordningen og alt som har med dette å gjøre, og vi diskuterer både refusjonssystemet og enkeltsaker.

- Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi diskuterte flere viktige saker. Blankholmutvalgets rapport NOU 2018: 16 Det viktigste først sto på agendaen. Vi diskuterte også flere trender i tannhelsetjenesten, som tannhelseforsikring, antall tannleger og utdanning i utlandet mm. Dette var et nyttig møte.

- Møte med Helsedirektoratet, Divisjon Helseøkonomi og kompetanse, avdeling Autorisasjon. De har ansvar for alt som har med tildeling av autorisasjon å gjøre, til tannleger med utdannelse fra Norge, og også fra utlandet.

- Møte med ledelsen fra de tre odontologiske lærestedene, altså Bergen, Tromsø og Oslo. Vi har mange viktige saker å diskutere, blant annet de nye retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (se nedenfor).

- Årlig dialogmøte med Norsk tannpleierforening.

- Møte med If tannhelseforsikring. Vi planlegger også møter med de andre tilbyderne av tannhelseforsikring i Norge. Vi vil komme nærmere tilbake til dette i en annen sak.

Vi har i tillegg planlagt følgende møter

- Dialogmøte med Helsetilsynet og et av våre 2 årlige møter med Helsedirektoratet, Divisjon kvalitet og forløp, avdeling kommunale- helse og omsorgstjenester.

- Årlig møter med Norges tannteknikerforbund blant annet.

I tillegg til dette har vi allerede levert flere høringssvar, blant annet på nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene, det vil si tannlege-, tannpleier- og tannteknikerutdanningen.

Blankholmutvalgets rapport og prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten har også nå blitt sendt på høring: https: //www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201816-det-viktigste-forst/id2630061/

Høringsfristen er 22. mai. Vi vil selvsagt arbeide med dette høringssvaret fremover.

Alle våre leverte høringssvar ligger på vårt nettsted under NTF mener:

http: //www.tannlegeforeningen.no/organisasjonen/NTF-mener.aspx