Regjeringsplattformen:

Mange gode tiltak for norske tannleger

Den nye regjeringsplattformen inneholder flere gode tiltak for norske tannleger, spesielt er det en del interessante tiltak for selvstendig næringsdrivende.

F19-03-17.eps

Presidenten i NTF, Camilla Hansen Steinum er godt fornøyd med flere av tiltakene i regjeringsplattformen. Foto: Akademikerne.

Firepartiregjeringen Solberg, bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF, la torsdag 17. januar frem sin regjeringsplattform. President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum er godt fornøyd med flere av tiltakene.

- Jeg vil særlig trekke frem noen punkter for selvstendig næringsdrivende som er viktige for veldig mange av våre medlemmer. At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud er en ting. En annen er at man skal foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger, og gjøre det enklere for SMBer å etterleve HMS-regelverket. Dette er veldig positivt og vil forenkle hverdagen for våre medlemmer, sier Steinum.

Gjenkjennelige tannhelsepolitiske løfter

De tannhelsepolitiske punktene i plattformen er gjenkjennelige for presidenten. Nå gjenstår det bare at regjeringen faktisk leverer på de vedtatte punktene.

- De tannhelsepolitiske løftene kjenner vi igjen fra tidligere plattformer. Det er positivt at regjeringen signaliserer satsing på tannhelsetilbudet og ønsker å gradvis utvide skjermingsordningene. Punktene er ikke særlig konkrete, men det er naturlig nå, siden det etter all sannsynlighet blir en gjennomgang av stønadsordningene og den offentlige tannhelsetjenesten i tråd med Blankholmutvalgets anbefalinger (NOU 2018: 16 Det viktigste først). Her har regjeringen nå bekreftet at det vil komme en stortingsmelding, sier Steinum.

Regjeringen gjentar ønsket om en prøveordning for kommuner som selv ønsker å overta ansvaret for tannhelsetjenesten. NTF er sterkt kritiske til dette.

- Vi har hele tiden vært klokkeklare på at vi er sterkt i mot en overflytting av den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen, vi er også i mot denne prøveordningen. Det er ingen faglige argumenter for dette, og regjeringen burde lagt planene i skuffen for lenge siden, sier Steinum.

Evaluering av kompetansesentrene

Den nye firepartiregjeringen ønsker å se nærmere på de regionale kompetansesentrenes oppgaver. NTF støtter dette.

- Vi støtter å gjøre en evaluering av de regionale kompetansesentrene. Det er 20 år siden det ble vedtatt å opprette dem. Vi mener det nå er naturlig å undersøke om de i praksis følger opp Stortingets intensjon, og om pengene til kompetansesentrene brukes på best mulig måte for pasientene og samfunnet med den modellen og de oppgavene sentrene har i dag, sier Steinum.

Regjeringen bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF er en flertallsregjering, og den er derfor ikke avhengig av andre partier på Stortinget for å få gjennomført sin politikk. Dermed er det i utgangspunktet ingen hindringer i veien for å få gjennomført politikken i plattformen.

- NTF kommer selvsagt til å holde regjeringspartiene til ansvar for løftene i plattformen. Vi vil jobbe hardt å styrke stønadsordningene og tannhelsetilbudet som helhet framover, avslutter Steinum.

Følgende punkter i regjeringsplattformen anser NTF som særlig relevante:

 • Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre.

 • Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene.

 • Gjennomføre en kartlegging av oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem.

 • Legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten basert på NOU 2018: 16 Det viktigste først.

 • Opprettholde fagforeningsfradraget på 2019-nivå.

 • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger.

 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.

 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.

 • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes.

 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.

 • Fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på forenklinger som kommer små og mellomstore bedrifter til gode.

ØyvindBerdal 

Rådgiver - politisk kommunikasjon, NTF