Seks tannleger mistet autorisasjonen i 2018

I fjor mistet seks tannleger autorisasjonen. Fire tannleger fikk advarsel.

Totalt 155 helsepersonell mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2018, viser rapporten Helsetilsynet publiserte på sine nettsider 4.02.2019.

Den vanligste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen var misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Manglende språkforståelse, mangelfull journalføring, dårlig hygiene på klinikken, brudd på taushetsplikten og rekvirering av vanedannende medisiner var også blant årsakene når det gjaldt tannleger.

Flest leger og sykepleiere

Statens Helsetilsyn utstedte til sammen 301 reaksjoner mot helsepersonell i fjor, noe som er litt flere enn i 2017. Av reaksjoner totalt var 141 rettet mot leger, 79 mot sykepleiere og 40 mot gruppen hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere, 11 mot tannleger, 8 mot fysioterapeuter, 4 mot psykologer, 4 mot vernepleiere og 1 mot jordmødre.

Reaksjoner mot virksomheter - påpekte lovbrudd

Helsetilsynet påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 49 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2018 mot 53 i 2017. I 14 av sakene forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Statens helsetilsyn ga 1 pålegg om stans av et forskningsprosjekt med hjemmel i helseforskningsloven § 51. De ga varsel om tvangsmulkt til 1 virksomhet som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten med hjemmel i spesialisthelsetjenesten § 6 - 2. Saken ble avsluttet fordi virksomheten etter hvert oppfylte denne plikten.

Saker til politi/påtalemyndighet

Helsetilsynet begjærte i 2018 påtale mot 6 helsepersonell og mot 3 virksomheter. De begjærte også påtale mot 3 alternative behandlere.

Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2016 - 2018

Reaksjoner:

Advarsel

Begrenset autorisasjon eller lisens

Tilbakefall av autorisasjon eller lisens

Tap av rekvireringsrett helt eller delvis

Sum 2016

Sum 2017

Sum 2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Leger

61

59

78

10

12

11

27

47

45

7

7

7

105

125

141

Tannleger

5

3

4

2

2

6

1

7

5

11

Psykologer

4

6

1

1

1

2

3

67

91

79

Sykepleiere

14

18

17

1

3

3

52

70

59

67

91

79

Jordmødre

2

1

1

1

3

1

1

Fysioterapeuter

9

4

2

1

2

2

5

11

6

6

Vernepleiere

2

2

1

1

5

8

3

7

11

4

Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere

5

13

9

1

1

24

22

31

30

36

40

Annet autorisert helsepersonell

6

5

6

7

8

12

7

13

Sum

108

106

117

13

18

16

119

160

160

7

7

8

247

291

301

Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2018

Årsaker til tilbakefall* av autorisasjon/lisens fordelt på helsepersonellkategori

Leger

Sykepleiere

Hjelpepleiere/Omsorgsarbeidere/Helsefagarbeidere

Andre

Sum

Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen

10

9

7

1

27

Ikke innrettet seg etter advarsel

4

10

4

Rusmiddelbruk

15

34

20

10

79

Legemiddeltyveri

12

4

3

19

Seksuell utnytting av pasient/bruker

1

2

2

5

10

Rollesammenblanding

1

3

1

5

Annen atferd i yrkesutøvelsen

1

8

9

3

24

Sykdom

4

1

1

6

Mistet godkjenning i utlandet

14

4

4

22

Sum årsaker/vurderingsgrunnlag for tilbakefall

51

93

51

37

232

Antall tilbakekalte autorisasjoner/lisenser**

45

59

31

25

160

Antall helsepersonell

155

KristinAksnes