Hver fjerde tannlege er utenlandsutdannet

F19-02-02.eps

Foto: Yay Images.

Helsepersonell med utdanning fra utlandet er viktige bidragsytere i norske helse- og omsorgstjenester, skriver Helsedirektoratet.no.

Helsepersonell med utenlandsk utdanning står for en viktig andel av arbeidsinnsatsen i de norske helse- og omsorgstjenestene. Flere yrkesgrupper med utdanning fra utlandet har utført en økende del av årsverkene i tjenestene de siste årene.

I rapporten Kunnskapsgrunnlag (..) Helsepersonell med utdanning fra utlandet skildres årsverksinnsatsen til leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, tannleger og psykologer med utenlandsk utdanning i de norske helse- og omsorgstjenestene, og hvordan innsatsen har utviklet seg fra 2012 til 2016.

Rapporten viser blant annet at:

Samlet utgjør leger med utenlandsk utdanning nærmere fire av ti legeårsverk, mens tannleger og psykologer med utenlandsk utdanning utfører nærmere hvert fjerde tannlege- og psykologårsverk.

Både norske og utenlandske tannleger med utenlandsk utdanning utfører en økende andel av årsverkene. Utenlandske tannleger jobber i større grad i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkene fra Trøndelag og nordover, samt Vest-Agder og Møre og Romsdal, skiller seg ut med at utenlandske tannleger utfører en stor andel av årsverkene. De norske tannlegene som har gjennomført utdanningen i utlandet, er mer sentrert på Sør- og Østlandet og i Trøndelag. De senere årene har et økende antall autorisasjoner blitt gitt til tannleger med utdanning fra ikke-nordiske EØS-land, og de fleste av disse tannlegene er norske statsborgere. Antall norske odontologistudenter i utlandet ser ut til å ha stabilisert seg de senere årene etter en periode med klar økning.

Rapporten sier videre at tannhelsen i befolkningen blir stadig bedre, og med svært mange norske odontologistudenter i utlandet, som kommer i tillegg til den nasjonale utdanningskapasiteten, kan det se ut til at det vil utdannes for mange tannleger for det norske arbeidsmarkedet framover. Det meldes ikke lenger om behov for tannleger i NAVs bedriftsundersøkelse. Ifølge Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2017 mener riktignok fire fylkeskommuner at det er «ganske utfordrende» å rekruttere tannleger, mens én fylkeskommune mener at det er «meget utfordrende», og ytterligere syv fylkeskommuner mener at det er «litt utfordrende». De fylkene som i 2016 hadde høyest andel ubesatte offentlige tannlegestillinger var Møre og Romsdal (18 %), Sogn og Fjordane (8 %) og Troms (6 %).

Rekrutteringsutfordringer i fylkeskommunene henger trolig sammen med at mange tannleger søker mot jobb i private tannhelsetjenester i mer sentrale strøk. I private tannhelsetjenester er det allerede tegn på overkapasitet. I 2016 viste en undersøkelse gjennomført av Seksjon for samfunnsodontologi ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, at nesten halvparten av privatpraktiserende allmenntannleger jobber mindre enn et fullt tannlegeårsverk (definert som 1 620 timer per år). Noe av dette kan forklares med frivillig deltidsarbeid, men undersøkelsen viser at 40 prosent av de privatpraktiserende allmenntannlegene ønsket større pasientmengde. I Oslo og Akershus ønsket hele 53 prosent større pasientmengde.

Økt kunnskap om det fremtidige arbeidsmarkedet for tannleger blant unge som skal velge studier, vil kunne bidra til å redusere antallet som ønsker å studere i Europa, heter det til slutt i rapporten.

Les hele rapporten: https: //helsedirektoratet.no/publikasjoner/Kunnskapsgrunnlag-Helsepersonell-med-utdanning-fra-utlandet