Norsk Tannvern blir historie

Den 11. september 2018 vedtok styret i Norsk Tannvern enstemmig, på grunn av finansiell usikkerhet, å avvikle Norsk Tannvern. Vedtaket ble godkjent av ekstraordinær generalforsamling 20. november, med 31. januar 2019 som foreningens siste virkedag.

Styret startet et strategiarbeid basert på vår historie, en vurdering av dagens situasjon og mulige posisjoner for Norsk Tannvern i fremtiden. Vi fikk ikke til den dialogen med våre viktigste samarbeidspartnere som vi hadde ønsket, og når både Tannlegeforeningen og Helsedirektoratet ikke lenger ville støtte Norsk Tannvern, ble det økonomiske fundamentet for svakt til at styret kunne tilrå videre drift, sier Norsk Tannverns siste styreleder, Claes T. Næsheim, til bladet Munnpleien.

Ikke relevant og fremtidsrettet

- Både avviklingen av Norsk Tannvern og NTFs beslutning om å melde seg ut av foreningen er resultatet av en lang prosess, sier NTFs generalsekretær, Morten Harry Rolstad.

For NTF var det både organisasjonsmessige og faglige vurderinger som lå bak beslutningen om å melde seg ut av foreningen sommeren 2018, med virkning fra 1. januar i år, forteller generalsekretæren og NTFs president, Camilla Hansen Steinum.

- Vi kunne ikke forsvare å bruke 3-400 000 av medlemmenes penger på et medlemskap særlig de privatpraktiserende tannlegene fikk lite igjen for. NTF opplevde det også som utilfredsstillende at hverken tannpleiernes eller noen av tannhelsesekretærenes organisasjoner var med på en mer forpliktende måte på økonomisiden. Likeledes så vi at slett ikke alle fylkeskommunene var med og støttet opp like mye. Samtidig var det også slik at hverken NTF eller noen andre hadde fast og formell plass i styret til Norsk Tannvern. En slik representativ modell kom aldri på bordet i de rundene med diskusjoner som ble ført gjennom de siste årene om foreningens fremtid.

- Norsk Tannvern hadde med andre ord en frittstående organisasjonsmodell som gjorde foreningen sårbar. Vi vurderte det også slik at de, med bare én ansatt, ikke hadde nok kraft til å kunne utføre arbeidet de satte seg fore, blant annet med å bekjempe sosial ulikhet innen tannhelse. Et arbeid NTF for øvrig ser på som svært viktig.

- Vi så etter hvert at Norsk Tannvern, i og med måten foreningen var organisert på, og med manglene i de fremlagte planene for strategi og økonomi, ikke lenger var relevant og fremtidsrettet. Som aktør representerte Norsk Tannvern hverken tannhelsetjenesten eller befolkningen, og av hensyn til medlemmene kunne NTF derfor ikke videreføre medlemskapet og den økonomiske støtten.

- Det er vemodig at en 108 år gammel forening som har hatt stor betydning for oppmerksomheten rundt det forebyggende tannhelsearbeidet i Norge nå forsvinner. Vi anerkjenner den jobben som har vært gjort gjennom Norsk Tannvern gjennom mange år, og dette har ikke vært en enkel beslutning. Vi mener likevel at det var en riktig beslutning på dette tidspunkt - tiden har rett og slett løpt fra Norsk Tannvern, sier Rolstad og Steinum avslutningsvis.

F19-02-31.eps

Bente Stuveseth var daglig leder i Norsk Tannvern fra 2010 til januar 2019.

Håp om videreføring av tannvern.no

Norsk Tannverns daglige leder siden 2010, Bente Stuveseth har i samarbeid med Norsk Tannverns styre brukt tiden etter generalforsamlingens vedtak til å rydde opp og avklare. En av de viktigste tingene å få på plass har vært videreføringen av nettstedet tannvern.no.

- Det er mange som henvender seg, særlig private aktører, som spør om hvor de skal finne nedlastbart materiell fra nettsiden når Tannvernet blir nedlagt 1. februar, forteller Stuveseth. Hun bekrefter at det har vært forhandlinger med interessenter, som kan være villige til å overta driften, og som ennå ikke er sluttført. Resultatet av forhandlingene, og hvorvidt, og eventuelt hvordan, nettstedet kan drives videre, kan en derfor ikke si noe om foreløpig.

Oppbud og konkurs

Mot slutten av januar 2019 er situasjonen at det er begjært oppbud, og Norsk Tannverns styreleder, Claes T. Næsheim, opplyser i den sammenheng at det nå er bobestyrer, oppnevnt av Oslo byfogdembete, som forvalter konkursboet, og dermed alt som tilhører Norsk Tannvern.

Ellen BeateDyvi