NTFs representantskap

Foto: Kristin Aksnes

De to siste dagene i november går Den norske tannlegeforenings representantskapsmøte av stabelen. Representantskapet møtes hvert annet år, og er foreningens høyeste myndighet. Flere saker av stor betydning står på agendaen og mange viktige beslutninger skal tas på årets møte. Og alle sakene finner dere på NTFs nettsted, under Organisasjonen/Representantskap/Representantskapsmøtet 2019 (krever innlogging).

Arbeidet med revisjon av vedtektene og tilhørende dokumenter er naturligvis det som har tatt mest tid i forberedelsen til årets møte. Saken har vært diskutert på flere sentrale møter, og den har vært på høring i lokal- og spesialistforeningene, NTF Student og alle NTFs organer. Tusen takk for alle konstruktive innspill i denne prosessen. Hovedstyret legger nå frem et meget godt gjennomarbeidet forslag til vedtekter som gir rammer for en sterk forening også i fremtiden. Vedtektene skal legge til rette for demokratiske beslutningsprosesser, samtidig som de sikrer et effektivt beslutningsapparat og ivaretar alle interessegrupper innenfor en samlet organisasjon. Hovedstyret mener at forslagene som nå fremlegges for representantskapet, vil bidra til dette.

Representantskapet skal også diskutere og behandle forslag til endringer i ordningen med obligatorisk etterutdanning, en meget viktig sak for medlemmene. Også denne saken har vært ute på høring i hele foreningen. Takk igjen for mange gode innspill. Hovedstyrets mål er at ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving for medlemmene. Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege.

Jeg ser frem til diskusjonene om hovedstyrets forslag til nytt prinsipprogram, arbeidsprogram og nye policydokumenter. Prinsipprogrammet er en nyskapning som på overordnet nivå skal si noe om hvem vi er og hva vi står for. På sett og vis erstatter det den strategiske planen, som nå i stor grad er innarbeidet i strukturen for det nye arbeidsprogrammet. Dette programmet er på sin side et svært viktig dokument som legger rammer og er styrende for arbeidet i hele foreningen de neste to årene. Arbeidsprogrammet er selvsagt tett knyttet til budsjettet og har tre hovedområder; henholdsvis medlemsrettet og samfunnsrettet arbeid samt organisasjonsmessige forhold.

Hovedstyret legger i tillegg frem forslag til to nye policydokumenter. For å synliggjøre NTFs standpunkt og politikk på en tydeligere måte, foreslås det å erstatte fire gamle policydokumenter (Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste, Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste, NTFs syn på samhandling og NTFs syn på folkehelse) med et nytt: Policydokument om NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste. Etter innspill fra deltakerne på årets Forum for tillitsvalgte legger hovedstyret dessuten frem Policydokument om NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten. Dette erstatter nåværende enkeltstående dokumenter med hovedstyrets synspunkter på disse grenseoppgangene.

Prinsipprogrammet er en nyskapning som på overordnet nivå skal si noe om hvem vi er og hva vi står for.

Hovedstyret bruker foreningens policydokumenter aktivt. Vi støtter oss på dem i det politiske arbeidet. Det er derfor viktig at disse dokumentene oppdateres jevnlig, i tråd med endringer som skjer i samfunnet generelt og i tannhelsetjenesten spesielt.

Avslutningsvis er det duket for noe av det aller mest spennende – nemlig valg til alle de sentrale vervene. NTF er en organisasjon med et representativt demokrati. Det innebærer at medlemmene velger sine representanter. Representantene velger så dem som skal lede foreningens ulike organer i den påfølgende toårsperioden. Det er sånn det skal og må være. Vi som ber om representantskapets tillit til å bekle NTFs sentrale verv, gjør det fordi vi ønsker å gi et bidrag til fellesskapet og få være med på å bringe NTF videre. Men det er altså dere, medlemmene, som til syvende og sist bestemmer både hva vi skal gjøre og hvem som skal gjøre det.

Valgkomiteen har en sentral plass i foreningsdemokratiet, og den har gjort en meget grundig jobb. Nå blir det spennende å se hvordan representantene mener at de sentrale organene i NTF skal settes sammen for neste periode. Til alle dere som stiller til valg – lykke til!

Hovedstyret har sagt sitt. Nå er det opp til alle dere medlemmer å ta del i beslutningsprosessen og i den videre utviklingen av foreningen vår. Slutt opp om generalforsamlinger og andre lokale foreningsmøter, diskuter sakene og gi de representantene dere velger klar beskjed om hvilken retning dere ønsker foreningen skal ta. Da lever foreningsdemokratiet!

Jeg ser frem til konstruktive diskusjoner og gode vedtak. Godt representantskap!

Se også sak om årets representantskap på NTFs sider i denne utgaven av Tidende.

Camilla HansenSteinum 

President