Spør advokaten

Praksis ved sykdom og egenmelding

Enkelte av de ansatte i min privatpraksis unnlater å ringe meg direkte når de er syke og må holde seg hjemme til tross for at jeg har bedt dem om det. I stedet sender de meg SMS eller ringer resepsjonen og legger igjen beskjed der. Jeg ønsker personlig å få kjennskap til om det er ansatte som ikke kommer på jobb så raskt som mulig selv om jeg i utgangspunktet er opptatt med pasientbehandling. Hva kan jeg egentlig kreve at de ansatte i forbindelse med egenmeldinger?

Svar:

Retten til å benytte egenmelding ved sykdom eller skade er først og fremst regulert i folketrygdloven §§ 8-23-8-27.

Med egenmelding menes i realiteten at den ansatte selv vurderer sin helsesituasjon og melder fra til arbeidsgiver om at han eller hun er syk, og ikke kan møte på jobb uten å måtte legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Hovedregelen er at retten til å benytte egenmelding ved arbeidsuførhet kan brukes opptil tre kalenderdager inntil fire ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med. Egenmeldingen kan gis muntlig eller skriftlig. Egenmelding skal gis så snart som mulig første fraværsdag og om mulig skal arbeidstaker dessuten gi beskjed om når han eller hun regner med å kunne være arbeidsfør og tilbake på jobb igjen. Arbeidsgiver har ikke krav på å få vite hva som feiler arbeidstakeren.

Det er arbeidstakeren som har ansvaret for at egenmeldingen kommer frem til rette person. Arbeidsgiveren bør i ansettelseskontrakten, et arbeidsreglement eller lignende, fastslå til hvem og hvordan egenmeldinger skal gis.

Hvis du opplever at ansatte ikke følger de reglene arbeidsgiver har fastsatt på dette området, bør du ta dette opp med vedkommende i en medarbeidersamtale og notere ned at arbeidstaker (nå) er kjent med rutinene for egenmelding i denne praksisen.

Egenmelding må ikke forveksles med egenerklæring. Egenerklæring er en skriftlig bekreftelse av en muntlig egenmelding. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker leverer en egenerklæring etter at man er tilbake på arbeidet. For å få oversikt over egenmeldingene i praksisen er det lurt å ha en rutine der de ansatte fyller ut en egenerklæring første arbeidsdag etter at egenmelding er benyttet.

Veiledende avtale om lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer (mønsteravtalen) har i § 6 følgende bestemmelser når det gjelder egenmeldinger:

En arbeidstaker som er forhindret fra å møte fram til arbeidet på grunn av sykdom, er forpliktet til å varsle tannlegen om dette uten ugrunnet opphold og med opplysning om fraværets sannsynlige lengde.

Varer arbeidsuførheten for en arbeidstaker utover de dagene egenmelding kan nyttes - inntil 3 kalenderdager - skal lege søkes og fraværet bekreftes av lege fra og med den første dag arbeidstakeren skulle vært i arbeid igjen etter egenmeldingsperioden. Egenmelding kan maksimalt benyttes 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode.

Liv MuusBendiksen 

Seniorkonsulent i NTF