Norge på FDI 2019:

Ikke gjennomslag for forslag om endring i antibiotikadokumentet

Den norske delegasjonen til FDIs generalforsamling ønsket å understreke at tannhelse må ses i en større kontekst, når FDI formulerer sin politikk innen antibiotikaforvaltning på tannhelseområdet.

F19-10-17.eps

Sam Selikowitz gjentok NTFs ønske om en tilføyelse i teksten, som sidestiller oral helse med generell helse, i policydokumentet om antibiotikaforvaltning på tannhelsefeltet.

Det var åtte policydokumenter som skulle behandles, og eventuelt vedtas eller utsettes, av FDIs generalforsamlingen i San Francisco i 2019. Seks av dokumentene var nye, mens to var oppe til ny behandling.

Til dokumentet om forvaltning av antibiotika på tannhelsefeltet hadde den norske delegasjonen på forhånd, og i det en kan kalle høringen, meldt inn et ønske om et tillegg i teksten, i form av en setning om at oral helse bør sidestilles med generelle helsetiltak. Begrunnelsen er, slik den norske delegasjonen ser det, at alt må ses i en større sammenheng, av samlede tiltak, som settes inn for å styrke helsesystemer og oppnå universell helsedekning, som igjen er en del av de bærekraftige utviklingsmålene. Dette er kjente begreper innenfor internasjonalt helsearbeid.

De som har jobbet frem policydokumentet var av en annen oppfatning på dette punktet, og FDIs vitenskapskomité skrev i sitt svar til det norske innspillet, at universell helsedekning handler mer om tilgang til oral helse gjennom lokale helsesystemer, og at Norges foreslåtte endring således ikke passer i akkurat dette policydokumentet.

Del to av Norges forslag, fremlagt i den hensikt å redusere potensiell risiko for antibiotikaresistens, dreide seg om at FDIs policydokument burde inkludere noe om nødvendigheten av riktig kunnskapsoverføring og gode instruksjoner til pasienter som bruker antibiotika, og behovet for kompatibel forskrivningspraksis hos tannleger. Til dette svarte vitenskapskomiteen med å vise til at, og hvor, kunnskapsoverføring til både tannleger og pasienter er tatt med i policydokumentet.

Under forberedelsene til generalforsamlingen i San Francisco, kalt åpent forum, gikk NTFs Harry Sam Selikowitz, som var leder av FDIs vitenskapskomité frem til 2018, og som stilte til valg i FDIs Council samme år, til mikrofonen og argumenterte for at Norges første kommentar skulle tas opp til ny vurdering. Amerikanerne og tyskerne gikk imidlertid opp og støttet FDIs vitenskapskomité i deres svar. Hvoretter Selikowitz repliserte at det virker som om oral helse fortsatt befinner seg i en silo.

Policydokumentet ble vedtatt av FDIs generalforsamling noen dager senere, sammen med de syv andre dokumentene.

FDIs policydokumenter kan leses på FDIs nettsted under Resources, Policy Statements: https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements.

Ellen BeateDyvi 

Tekst

KristinAksnes 

Foto