Tilbakeblikk

1919

Retinerte tænder

Retinerte - i kjæven tilbakeholdte - tænder, er en langt fra sjelden foreteelse. Da disse retinerte tænder ofte omfattes med efter min mening altfor liten interesse, vil jeg gjerne faa peke paa enkelte forhold ved dem, som er mindre paaagtet. Jeg er av den opfatning, at man, saasnart de konstateres, bør ta et bestemt standpunkt til dem - til behandlingen av dem.

Hyppigst vil man kunne finde som retinerte overkjævens canini. Foruten disse vil man ogsaa kunne finde overkjævens incisivi - baade mediale og laterale, sjeldnere underkjævens; sjeldnere ogsaa underkjævens canini. Betydelig hyppigere forekommer retention av præmolarerne baade overkjævens og underkjævens, vel hyppigst av disse underkjævens 2den præmolar.

Innsendt av professor S. Glad, Juli 1919, 5. hefte

1969

Fluorkomiteens innstilling gjøres kjent

Den komiteen som Sosialdepartementet oppnevnte i juni 1967 til å utrede spørsmålet om å sette fluorider til drikkevannet, har nå levert sin innstilling til departementet. Innstillingen er under trykking, og N.T.F. vil i nær fremtid få så mange eksemplarer stilt til rådighet at den kan sendes alle medlemmer.

På årets Vestlandsmøte redegjorde tre av komiteens medlemmer, professorene Sundal, Malm og Mørch, for komiteens arbeide og konklusjoner. Efter de opplysninger som ble gitt, kan så meget sies at vi her står overfor et særdeles omfattende og grundig arbeide. Neppe noen av dem som hørte komitemedlemmenes referater var i tvil om at denne innstillingen burde skape grunnlag for en betydelig større nøkternhet i den offentlige debatt om disse spørsmål enn vi har opplevd hittil.

Fra lederartikkel av Arne Sollund, Januar 1969, hefte 1

2009

Ny redaktør i Tidende

Ellen Beate Dyvi er ansatt som redaktør av Tidende fra og med 1. januar 2009, og overtar som ansvarlig redaktør når Gudrun Sangnes går av med pensjon i løpet av våren 2009. Dyvi har vært journalist i tidsskriftet siden 2000. Hun er cand.polit. med hovedfag i medievitenskap. Hun har tidligere arbeidet som konsulent i Utenriksdepartementet, vært engasjert som forsker ved Universitetet i Oslo og vært ansatt som informasjonsrådgiver i Norges Eksportråd og Fiskeridepartementet. Dyvi er bosatt på Skøyen i Oslo.

Januar 2009, nr. 1