Blankholmutvalget har levert sin utredning

Prioriteringsutvalget foreslår en gjennomgang av gruppene som har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, og en gjennomgang av finansiering og regelverk for stønad til tannhelsetjenester.

F18-01-028.eps

Utvalgsleder Aud Blankholm (i midten) etter overrekkelsen av rapporten Det viktigste først, til helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Per Aubrey B. Tenden, Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag 13. desember leverte det regjeringsoppnevnte Blankholmutvalget sin utredning om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalget foreslår en helhetlig gjennomgang av finansieringen og regelverket for stønadsordningen til dekning av tannhelsetjenester. Utvalget mener også det er behov for en gjennomgang av de gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, og ønsker å se på de to områdene samlet.

- Vi er helt enige med utvalget i at det trengs en slik gjennomgang, og vi er glade for at også dette regjeringsoppnevnte utvalget mener det er nødvendig. Stortinget vedtok også å se på stønadsordningene nå i november. Vi forutsetter selvsagt at dette gjennomføres med deltakelse fra fagmiljøene, da det er vi som skal praktisere ordningen og vet hvor skoen trykker, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Utvalget mener gjennomgangen bør gjennomføres med utgangspunkt i deres forslag til prioriteringer. Et av utvalgets sentrale spørsmål var om kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet som gjelder for prioriteringer i spesialisthelsetjenesten også er relevante og bør ligge til grunn for prioritering i den kommunale helse og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utvalget mener at det er tilfelle, men foreslår å utvide nytte- og alvorlighetskriteriet med et punkt som også fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring.

- Alvorlighetskriteriet slik det er i spesialisthelsetjenesten er ikke uten videre like anvendelig for tannhelsetjenesten, som vektlegger forebyggende og helsefremmende arbeid i stor grad. Men med tillegget om mestring som utvalget foreslår både i alvorlighets og nyttekriteriet treffer det langt bedre også i tannhelsetjenesten, sier Steinum.

- Prioriteringskriteriene skal legges til grunn for en gjennomgang av de gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller mottar stønad fra folketrygden. Det foreslås også å se på om det er grupper som i dag faller inn under den ene ordningen som bør overføres til den andre, samt om rettigheten til trygdestønad bør følge pasienten. I dag er det en forutsetning at man ikke har rettigheter etter annen lovgivning når man mottar stønad fra folketrygden.

- Vi mener rettigheten bør følge pasienten, og støtter utvalgets anbefaling om dette. Slik kan pasienten selv velge sin tannlege uten å være redd for å miste stønaden, sier Steinum.

- Utvalget anbefaler også at kommunene i helse- og omsorgstjenesteloven og fylkeskommunene i tannhelsetjenesteloven pålegges en plikt til å innrette tjenestetilbudet i tråd med de foreslåtte prioriteringskriteriene, og at kriteriene også tydeliggjøres i regelverk som regulerer helse- og omsorgspersonellets rettigheter og plikter. Utvalget foreslår i tillegg at det foretas en gjennomgang av eksisterende regelverk for å sikre at det støtter opp om en prioritering i samsvar med prioriteringsprinsippene.

- Det blir interessant å se hvordan utvalgets anbefalinger følges opp videre. Mange av forslagene vil kunne få til dels store konsekvenser for hvordan vi tenker og prioriterer i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten.

Utredningen skal nå på høring, og til slutt ende i en stortingsmelding fra regjeringen.

- Vi skal nå lese utredningen grundig og gi våre innspill til høringen og også følge den videre prosessen tett, avslutter Steinum.

Øyvind Berdal

Politisk rådgiver i NTF